Банківське кредитування

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Буркальцева Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева // Банківська справа. – 2008.– № 4. – С. 72–80.
 2. Вовчак О.Д. Банківська справа : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. – Львів, 2008. – 560 с.
 3. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин,  Т.Я. Андрейків. – К.,  2008. – 564 с.
 4. Волохов В. І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності / В.І. Волохов // Фінанси України. – 2009. – №  8. – С. 109–117.
 5. Грищенко Т. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах / Т. Грищенко, В. Курищук // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С. 51–62.
 6. Грищенко Т. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств / Т. Грищенко, В. Курищук // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 107–114.
 7. Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна [та ін.] ; за заг. ред. М.І. Савлука. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 2004. – 598 с.
 8. Іпотечне кредитування : навч. посіб. / за ред. О.С. Любоня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка. – К., 2005. – 392 с.
 9. Коваленко І. Проблеми та перспективи банківського кредитування аграрної галузі регіону / І. Коваленко, С. Колотуха, І. Борейко // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 73–86.
 10. Колосова В.П. Особливості кредитування світовим банком країн із перехідною економікою / В.П. Колосова // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 48–53.
 11. Кравченко А.С. Оптимізація банківських кредитних ставок : автореф. дис. … канд. екон. наук / А.С. Кравченко. – К., 2011. – 21 с.
 12. Маслак Н. Відновлення банківського кредитування в Україні / Н. Маслак, О. Маслак // Пропозиція. – 2010. – № 9. – С. 20–24.
 13. Михайловська І.М. Гроші та кредит : навч. посіб. / І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова. – Львів, 2006. – 432 с.               
 14. Новікова І. Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів (друга половина XIX – початок XX ст.) / І. Новікова // Банківська справа. – 2007. – № 1. – С. 57–65. – Библиогр.: 56 назв.
 15. Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 13–21.
 16. Салтинський В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом / В.В. Салтинський // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 60–66.
 17. Солодка О.О. Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу / О.О. Солодка // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 119–127.
 18. Тодосійчук Ю.В. Види та форми кредитів у забезпеченні відтворення основних засобів / Ю.В. Тодосійчук // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – C. 98–101.
 19. Шиян Д. Банківське кредитування та економічна динаміка / Д. Шиян // Банківська справа. – 2009. – № 1. –       С. 27–38.
 20. Шубравська О.В. Розвиток банківського кредитування агросфери у контексті забезпечення її економічної сталості / О.В. Шубравська, М.Г. Поштаренко // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 131–138.
 21. Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансових інститутів / О. Яременко // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 88–95.
Електронні ресурси:
 1. Владичин У.В. Банківське кредитування [Електроний ресурс] : навч. посіб. / У.В. Владичин ; за ред. С.К. Реверчука. – К. : Атіка, 2008. –  648 с. – Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.ws/1584072045689/bankivska_sprava/bankivske_kredituvannya_-_vladichin_uv  (27.11.2013).

Переглядів:  5490