Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

Автор: bibliograf от 26-06-2018, 11:42, переглянуло: 542

 

   Віртуальна виставка

   із серії «Педагоги-вчені ХНАУ»

 

Професор Ново-Олександрійського інституту Олександр Іванович СКВОРЦОВ(1848–1914):

до 170-річчя від дня народження 

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова
   29 травня 2018 р. виповнилося 170 років від дня народження Олександра Івановича Скворцова – професора сільськогосподарської економії, помічника директора, першого виборного директора Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва, із 1913 р. – почесного члена нашого вишу, магістра сільського господарства Петровської землеробної та лісової академії, Дійсного Статського Радника, видатного вченого, різнобічно освіченої людини, талановитого економіста-аграрія, педагога і публіциста, який здійснив неабиякий позитивний вплив на розвиток вітчизняної агроекономічної думки кінця XIX – початку XX ст.

   О.І. Скворцов народився 17 (29) травня 1848 р. у м. Саратові. Він закінчив Петровську Землеробну та Лісову Академію. Із 1882 р. його прийнято на посаду доцента Ново-Олександрійського Інституту Сільського Господарства та Лісівництва, де він читав курс сільськогосподарської економії та рахівництва (1882–1913), сільськогосподарську та лісову статистику. 31 рік свого життя Олександр Іванович віддав нашому навчальному закладу. У 1891 р. він захистив магістерську дисертацію на тему «Вплив парового транспорту на сільське господарство». Скворцов був редактором «Записок Ново-Александрийского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства». У 1903–1912 рр. він виконував обов’язки завідувача дослідною фермою інституту.

   У період реформування Ново-Олександрійського Інституту Скворцов став одним із головних соратників і однодумців В.В. Докучаєва. 1893 р. його призначено помічником директора. Докучаєв саме йому передавав виконання своїх обов’язків під час відряджень.

1905 р. Радою професорів Олександра Івановича обрано директором Ново-Олександрійського інституту. О.І. Скворцов став першим виборним директором. А вже через рік у 1906 р. (за відомостями історії ХНАУ – 1908?) за власним бажанням залишив цю посаду і продовжив працювати професором інституту.

   Він брав активну участь у роботі Товариства допомоги незаможним студентам, турбуючися про долю тих студентів, які відмінно училися, але не мали достатніх коштів для навчання. Професор О.І. Скворцов був одним із засновників «Гуртка любителів природознавства, сільського господарства та лісівництва при Ново-Олександрійському інституті».

   О.І. Скворцов плідно займався науковою діяльністю, присвяченою проблемам економіки землеробства. Він автор таких праць: «Нові продукти земельного влаштування селян», «Економічні етюди. Економічні причини голодовок і заходи щодо їх переборення», «Основи політичної економії», «Економічні основи землеробства». Саме ідеї видатного економіста стали основою для теоретико-економічного обґрунтування столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.).

   Пропонуємо вашій увазі наукові праці професора О.І. Скворцова та видання про нього, які зберігаються у ФБ ХНАУ. Крім науково-бібліографічних описів видань, приведено цитати з тексту, епіграфи, звернення тощо, які більш широко розкривають зміст книги і доповнюють «портрет» самого автора. Збережено оригінальний правопис та орфографію, які були притаманні виданням того часу. 


НАУКОВА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА О.І. СКВОРЦОВА

у фонді ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   1. Скворцов А.И. Аграрный вопрос и Государственная Дума / А.И. Скворцов. – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова, 1906. – II, 143, [1] с. – Печати: «Бібліотека Ком. Ун-ту ім. т. Артема»; «Библиотека Центральной Парт. Школы при Ц.К.К.П.У.». – Многочисленные пометы.

   Виділена читацька помітка: «…участок нашего крестьянина должен быть никак не менее 32–33 десятин, чтобы обеспечить ему тот необходимый минимум средств существования, который едва-ли позволит ему поднять свой Standard of life, выше того Standard of life, которым довольствуется батрак в соседнем крупном хозяйстве…».

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   2. Скворцов А.И. Влияние парового транспорта на сельское хозяйство : исследование в области экономики земледелия / А.И. Скворцов. – Варшава : в тип. Марии Земкевич, 1890. – VIII, VI, 701, [3] с.

   - В кн. с инв. № 99438 печать «Учебно-вспомогательная библиотека студентов Ново-Александрийского института»; автограф «Вл. Федорович, 20 ноября 1916 г.»; суперэкслибрис «Х.А.».

   - В кн. с инв. № 139373 печать «Аграрный Кабинет Императорского Харьковского Университета».

   Із передмови: «Наш век не без основания носит название века пара. Это название, однако, следует объяснять не тем, что пар является рабочей силой в фабрикации, а, главным образом, тем, что пар применяется в качестве движущей силы при транспорте. Действительно, хотя приложение пара на фабриках началось еще в прошлом столетии, но влияние этого обстоятельства на экономическую жизнь общества обнаружилось вполне только в текущем столетии и именно только с распространением парового транспорта. Иначе и не могло быть, ибо и сама фабричная промышленность могла развиваться и принять настоящие размеры только при содействии паровых транспортных средств, доставлявших ей дешево и скоро необходимую ею огромную массу материалов и развозивших изделия по всему миру».

   Із спогадів учня професора М.М. Кажанова: «В 1890 г. появляется капитальный труд А.И. Скворцова «Влияние парового транспорта на сельское хозяйство», занимающий место в ряду классических произведений экономической мысли. Последний не написан специально, как магистерская диссертация, а является просто одним из основных звеньев теоретического развития мысли Александра Ивановича… Названный труд был представлен в виде диссертации на степень магистра сельского хозяйства в Петровскую Академию в 1890 г., при чем комиссия Академии, в составе: А.Н. Шишкина, И.И. Иванюкова и А.Ф. Фортунатова, независимо от частичных возражений, дала заключение, что “считает труд автора солидным, серьезным и вполне достойным быть допущенным к публичному диспуту”. Защита диссертации состоялась 3-го февраля 1891 года (официальными оппонентами были назначены те же три лица) и возбудила интерес не только агрономических кругов, но и экономистов. В результате диспута, Александр Иванович был признан достойным искомой степени».

   3. Скворцов А.И. Значение некоторых пошлин для русского сельского хозяйства / А.И. Скворцов // Вестник русского хозяйства. – 1888. – № 4. – С. 299–308; № 5. – С. 387–396.

   4. Скворцов А.И. О делении России на хозяйственные районы / А.И. Скворцов // Земледельческая газета. – Санкт-Петербург : тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. – № 12. – С. 369–371; № 13. – С. 401–403; № 14. – С. 441–443; № 15. – С. 473–475.

   Приведена стаття – посмертно надруковані уривки з книги «Хозяйственные районы Европейской России». Вып. 1 (Санкт-Петербург, 1914).

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова
   5. Скворцов А.И. Основания политической экономии / А.И. Скворцов ; изд. О.Н. Поповой. – Санкт-Петербург : тип. И. Гольдберга, 1898. – IX, 432, [6] с. – Штамп личной библиотеки Михаила Николаевича Соболева. – Печати: «Бібліотека Ком. Ун-ту ім. т. Артема»; «Библиотека Центральной Парт. Школы при Ц.К.К.П.У.». – Читательские пометы.

   Із передмови: «Обычай – предпосылать изложению содержания книги так называемое “предисловие”, конечно, очень удобен для читателя, так как в предисловии автор – или излагает свое profession de foi или, по крайней мере, приводит те мотивы, которые побудили его взяться за разработку той или другой темы и, следовательно, во всяком случае, так или иначе рекомендуется читателю… Все это побуждает автора сделать попытку охарактеризовать здесь же свой труд, насколько это возможно сделать в немногих словах. Автором руководила мысль: рассмотреть весь цикл экономических явлений в современном обществе, как продукт эволюции общественно-экономических отношений под влиянием материальных факторов, обусловливающих формы того “процесса между человеком и природою”, – в котором и заключается первичная сущность всей экономической жизни человека… Пусть читатель отрешится от мысли, что лежащая перед ним книга представляет учебник политической экономии и берется за чтение ее только в том случае, если его интересует вопрос об экономической эволюции общества. На сколько удалась автору его попытка изобразить эту эволюцию, читатель может судить по прочтении самой книги. Новая Александрия, 9-го Декабря 1897 года. А. Скворцов».

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова
 
   6. Скворцов А.И. Основы экономики земледелия : руководство для студ. высш. с.-х. учеб. заведений и для самообразования / А.И. Скворцов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : тип. М.А. Александрова, 1914. – Т. 1 : Факторы земледельческого хозяйства. Системы хозяйства и системы полеводства. – XVII, VII, 625, [1] с. – Печати: «Библиотека Харьковского Коммерческого Института»; «Бібліотека Ком. Ун-ту ім. т. Артема»; штамп «Х.О.О.П.». – Многочисленные читательские пометы.

   Цитата із статті Н. Кажанова «Как подходил А.И. Скворцов к исследованию вопросов экономики земледелия»: «В предисловии к книге «Основы экономики земледелия», определяя название той отрасли знания, исследованию которой посвящена эта книга, А.И. Скворцов говорит: “какое бы название ни придавали различные авторы этой области знания, – все, однако, признают, что она является соединительным звеном между экономикой и техникой. Тем не менее, характер той связи, которая существует между общественно-экономическими условиями производства и земледельческой техникой и обусловленность одних явлений другими, кажется, никогда не были достаточно ясно формулированы; по крайней мере пишущий эти строки не может указать ни одного сочинения, в котором эта зависимость была бы не только указана, но и объяснена, т.е. чтобы были указаны и причины, благодаря которым неизбежным результатом этой зависимости является тот, а не иной характер земледельческого производства”».

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   7. Скворцов А.И. Основы экономики земледелия : руководство для студ. высш. с.-х. учеб. заведений, техникумов и для самообразования / А.И. Скворцов ; с доп. и изм. Н.Н. Кажанова, М.А. Скворцова ; под общ. ред. Н.Н. Кажанова. – 3-е изд. – Ленинград : изд-во «Брокгауз-Ефрон», 1925. – Вып. 1 : Факторы Земледельческого Хозяйства. –350 с. – Тираж 3000 экз. – Печать «Бібліотека Ком. Ун-ту ім. т. Артема».

   Допущено Государственным Ученым Советом.

   Із передмови: «14 января текущего года исполнилось десять лет со дня смерти в Саратове моего отца, Александра Ивановича Скворцова, автора настоящего труда, бывшего почти до смерти профессором Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Ново-Александрии Люблин. губ. Желание соответствующим образом ознаменовать эту годовщину побудило меня принять меры к переизданию того труда покойного отца, который по мнению специалистов может и в настоящее время еще “служить основным пособием при изучении сельскохозяйственной экономии, а в отношении развития товарности сельского хозяйства и основным руководством” для широких кругов учащихся наших высших учебных заведений и агрономических работников. Необходимость переиздания книги чувствовалась уже с 1919 года, когда совсем разошлось ее 2-е издание…».

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   8. Скворцов А.И. Основы экономики земледелия : руководство для студ. высш. с.-х. учеб. заведений, техникумов и для самообразования / А.И. Скворцов ; с доп. и изм. Н.Н. Кажанова, М.А. Скворцова ; под общ. ред. Н.Н. Кажанова. – 4-е изд. – Ленинград : изд-во «Брокгауз-Ефрон», 1925. – Вып. 1 : Факторы Земледельческого Хозяйства. –350 с. – Тираж 3000 экз. – Печать «Бібліотека Ком. Ун-ту ім. т. Артема». – На тит. л. зачеркнута фамилия Н.Н. Кажанова.

   Допущено Государственным Ученым Советом. 

   Із передмови: «Спрос на настоящий труд моего покойного отца, профессора А.И. Скворцова, оказался больше, чем мы предполагали в момент выпуска его 3-м изданием: последнее вышло в конце 1924 г., а в конце февраля текущего года приходится выпускать четвертое издание. В виду краткости истекшего времени, выпускаем его без изменений по сравнению с 3-м изданием. 27 января 1925 г. Ленинград. М. Скворцов».

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова
 
   9. Скворцов А.И. Основы экономики земледелия : руководство для студ. высш. с.-х. учеб. заведений и для самообразования / А.И. Скворцов. – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова, 1902. – Ч. 2, вып. 1 : Учение о системах хозяйства и системах полеводства. – VIII, 166, II с. – Печать «Бібліотека Ком. Ун-ту ім. т. Артема».
Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   10. Скворцов А.И. Основы экономики земледелия : руководство для студ. высш. с.-х. учеб. заведений и для самообразования / А.И. Скворцов. – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова, 1902–1903. – Ч. 2, вып. 1–2. – Конволют. – Печать «Агрономический Кабинет Императорского Харьковского Университета».

   Содержание конволюта:

   Вып. 1 : Учение о системах хозяйства и системах полеводства. – 1902. –XVII, VII, 625, [1] с.

   Вып. 2 : Организация хозяйства и счетоводство. – 1903. – X, 343, [1] с., прил. (71 с.)

   11. Скворцов А.И. Основы экономики земледелия : руководство для студ. высш. с.-х. учеб. заведений, техникумов и для самообразования / А.И. Скворцов ; с доп. и изм. Н.Н. Кажанова, М.А. Скворцова ; под общ. ред. Н.Н. Кажанова. – 3-е изд. – Ленинград : изд-во «Брокгауз-Ефрон», 1925. – Вып. 2 : Учение о формах хозяйства. – 244 с. – Библиогр.: с. 226–240. – Тираж 6000 экз. – Пометы. – Печать «Бібліотека Ком. Ун-ту ім. т. Артема».

   Допущено Государственным Ученым Советом.

   Із передмови: «По сравнению со 2-м изданием (1914 г.) кроме редакционных поправок и обновления некоторых цифровых данных, внесены пояснения в ряд мест текста и включены некоторые иллюстрации систем полеводства. Современное же положение трактуемого в настоящем издании учения и положение учения автора книги в развитии этой части науки, его значение освещено во введении, которое любезно согласился написать ученик покойного автора по Ново-Александрийскому Институту, профессор Ленинградского Сельскохозяйственного Института Н.Н. Кажанов, принимавший деятельное участие в переработке книги и взявший на себя по-прежнему общее редактирование, за что приношу ему глубокую благодарность. К настоящему выпуску прилагается, составленный мною, библиографический список трудов А.И. Скворцова, с кратким содержанием некоторых статей и некоторых рецензий и авторов, писавших по поводу работ отца. 17 января 1925 года. Ленинград. М. Скворцов».

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   12. Скворцов А.И. Основы экономики земледелия : руководство для студ. высш. с.-х. учеб. заведений, техникумов и для самообразования / А.И. Скворцов ; с доп. и изм. Н.Н. Кажанова, М.А. Скворцова ; под общ. ред. Н.Н. Кажанова. –2-е изд. – Ленинград : изд-во «Брокгауз-Ефрон», 1926. – Вып. 3 : Организация сельскохозяйственного предприятия и сельскохозяйственное счетоводство. – 404 с. – Многочисленные читательские пометы.

   Допущено Государственным Ученым Советом.

   Із вступу: «В основу издания был положен экземпляр книги, оставшийся в архиве автора с пометками и исправлениями для переиздания. Изменения внесены главным образом в виде примечаний или вставок из других более поздних работ автора (о фермерстве, об угодьях) и обновлен цифровой материал… В переработке настоящего тома «Основ экономики земледелия», как и первых двух, принимал активное участие ученик покойного автора по Ново-Александрийскому Институту, профессор Ленинградского сельскохозяйственного института и Средне-Азиатского Госуд. Университета Н.Н. Кажанов, который любезно согласился взять на себя и общее редактирование книги, за что приношу ему глубокую благодарность. 8 июня 1925 г. Ленинград. М.А. Скворцов».

 

   13. Скворцов А.И. Рента / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 369–396.

 

   14. Скворцов А.И. С.-х. экономия / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 942–952.

 

   15. Скворцов А.И. С.-х. (земледельческие) кризисы / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 981–999.

 

   16. Скворцов А.И. Скотоводство (организация его) / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 8. – Стб. 1106–1125.

 

   17. Скворцов А.И. Страхование / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1905. – Т. 9. – Стб. 536–546.

 

   18. Скворцов А.И. Счетоводство сельскохозяйственное / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1905. – Т. 9. – Стб. 700–723.

 

   19. Скворцов А.И. Технические с.-х. производства (их организация) / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1905. – Т. 9. – Стб. 1072–1087.

 

   20. Скворцов А.И. Угодья (сельскохозяйственные) / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 43–48.

 

   21. Скворцов А.И. Факторы сельскохозяйственного производства / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 439–455.

 

   22. Скворцов А.И. Фермерство / А.И. Скворцов // Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук : в 11 т. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1907. – Т. 10. – Стб. 490–494.

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   23. Скворцов А.И. Хозяйственные районы Европейской России / А.И. Скворцов ; Департамент Земледелия Г.У.З. и З. ; [биогр. очерк Н. Кажанова]. – Санкт-Петербург : тип. Ред. период. изд. М-ва Финансов, 1914. – Вып. 1 : (Текст). – XIV, 180 с. : карт., 1 портр. – Печать «Агрономический Кабинет Императорского Харьковского Университета».

   «Автор закончил труд, но напечатан он был после его смерти» М.А. Скворцов.

   Із передмови: «Пишущий эти строки уже с первых лет своей самостоятельной научной работы (80-х годов XIX-го века) должен был обратить внимание ни особенности различных областей… Идея о делении России на районы не оставляла автора, и он попытался осуществить ее в первом же читанном им в преобразованном Новоалександрийском Институте полном курсе экономики земледелия (в 1895/6 учебном году). Но предложенное тогда деление сохранилось только в литографированном курсе лекций и носило характер схематический… Возвратится к более систематической разработке данной темы автору удалось только в 1906–1907 гг. При всем этом и сейчас автор не считает работу законченной, и если решается опубликовать то немногое, что ему удалось сделать по данному вопросу, – то, главным образом, имея в виду привлечь к разработке данной темы более молодые силы…».

 
Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова

   24. Скворцов А.И. Хозяйственные районы Европейской России / А.И. Скворцов ; Департамент Земледелия Г.У.З. и З. – Санкт-Петербург : тип. Ред. период. изд. М-ва Финансов, 1914. – Вып. 2 : (Таблицы). – XIV, 187, [1] с.

   Зміст книги:

   Пространство, население и распределение земель;

   Размещения населения по территории;

   Распределение земель по главным категориям владельцев;

  Распределение частного землевладения по сословиям владельцев и разрядам;

   Личная земельная собственность по размерам владений;

   Надельные земли по размерам на 1 двор.

   У цьому виданні наведено цінні статистичні відомості про губернії України, що входили до складу Російської імперії, зокрема про Харківську губернію та її повіти.

Віртуальна виставка до 170-річчя від дня народження О.І. Скворцова
 

   25. Скворцов А.И. Экономические основы земледелия : 10 лекций / А.И. Скворцов ; изд. кн. маг. В. Эриксон. – Санкт-Петербург : типо-литогр. А. Винеке, 1900. – IV, 178 с., прил. – (Научно-популярные чтения по сельскому хозяйству и основным для него наукам / под общ. ред. В.В. Докучаева). – Печати: «Библиотека Харьковского Коммерческого Института»; «Библиотека Ком. Ун-та им. т. Артема». – Пометы.

   Із вступу: «Задача настоящего курса состоит в том, чтобы ознакомить, хотя бы в общих чертах, с экономическими условиями сельского хозяйства, иначе говоря, – дать краткое изложение того отдела науки, который носит название сельскохозяйственной экономии или экономики земледелия».

   26. Скворцов А.И. Экономические этюды. I. Экономические причины голодовок в России и меры к их устранению / А.И. Скворцов. – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова, 1894. – VIII, 185, [1], II, [2] с. – Печати: «Библиотека Харьковских Высших Коммерческих Курсов»; «Библиотека Харьковского Коммерческого Института»; «Библиотека Ком. Ун-та им. т. Артема». – Многочисленные читательские пометы.

   Із приміток до передмови: «Этот этюд был принят редакцией «Северного Вестника» и аннонсирован, как имеющий появиться на страницах журнала во второй половине 1892 г. Почтенная редакция не сочла, однако, возможным выполнить это свое обязательство перед читателями, и, на запрос автора в начале 1893 г., отказалась вообще определить срок напечатания. Это и вынудило автора потребовать возвращения статьи и позаботиться изданием ее отдельной брошюрой, что вызвало необходимость частичной переделки текста, особенно в виду большого промежутка времени между первоначальным написанием и появлением статьи в свет».


ЛІТЕРАТУРА ПРО О.І. СКВОРЦОВА

Переглянути:

 Усі представлені видання зберігаються у секторі рідкісних і цінних видань (читальний зал № 4). Ласкаво просимо до ознайомлення!

О.Д. Кандаурова, завідувач сектору рідкісних і цінних видань;

І.П. Жидких, головний бібліографКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.