До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

Автор: bibliograf от 30-10-2020, 11:54, переглянуло: 206

 

Віртуальна виставка

До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

АКАДЕМІК ТИМОФІЙ ДАНИЛОВИЧ СТРАХОВ

(1890–1960)

До 130-річчя від дня народження видатного міколога і фітопатолога, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента АН України, почесного академіка ВАСГНІЛ, заслуженого діяча науки України

До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

   Народився в 1890 р. У 1909 р. закінчив природниче відділення фізико-математичного факультету Харківського університету. Був організатором Українського інституту захисту рослин (1930), факультету захисту рослин (1930) і кафедри фітопатології Харківського сільськогосподарського інституту (1924), відділів фітопатології в Українському інституті прикладної ботаніки (1928), УкрНДІ захисту рослин (1930), Інституті біології Харківського університету імені В. Н. Каразіна (1944), Інституті генетики і селекції АН України.

   Тимофій Данилович – один із перших організаторів справи захисту рослин в Україні. За його ініціативою в 1920–1925 рр. створено мережу спостережних фітопатологічних пунктів.

   Він один із авторів уперше створеної в СРСР системи протисажкових заходів, інструкцій щодо обліків захворювань польових, городніх і садових культур. Учений запропонував метод ранньої діагностики ступеня стійкості сортів проти сажкових хвороб, розробив десорбційно-газовий метод боротьби із сажковими хворобами зернових культур та оригінальні навчальні курси «Загальна фітопатологія і мікологія та вчення про імунітет» і «Боротьба з хворобами сільськогосподарських культур».

   Учений є засновником наукового напряму вивчення хворої рослини в усіх її взаємозв’язках: рослина–патоген–живитель. Уперше у світовій фітопатологічній практиці Т. Д. Страхов розробив і впровадив у виробництво комбіновану шкалу оцінки імунологічних властивостей сортів. Підсумком його фундаментальних досліджень є створення теорії фізіологічного імунітету рослин до інфекційних захворювань. Заснована ним наукова школа мікології та фітопатології стала основою розвитку цих наук не тільки в Україні, а й в інших країнах СРСР. Учений підготував чотирьох докторів і близько 30 кандидатів наук, опублікував більше 110 наукових робіт.

   Наукову, громадську та педагогічну діяльність, широку ерудицію професора Т. Д. Страхова відзначено державними нагородами: орденом Леніна, трьома орденами «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю у Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

Наукові праці вченого з фонду ФБ ХНАУ: 

До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

1. Страхов Т.Д. Избранные труды (оттиски). – Конволют. – Харьков, б.г. – Т. 1. – 252 с.

2. Страхов Т.Д. Избранные труды (оттиски). – Конволют. – Харьков, б.г. – Т. 2. – 280 с.

3. Страхов Т.Д. Введение в общую фитопатологию : учеб. пособие / Т.Д. Страхов ; под ред. В.Ф. Пересыпкина, Т.В. Ярошенко. – Киев : Госсельхозиздат УССР, 1962. – 170, [2] с., 1 портр. – Библиогр.: с. 160–171 (239 источников). – Рекомендовано Министерством сельского хозяйства УССР как учебное пособие для студентов сельскохозяйственных институтов.

До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

4. Страхов Т.Д. Главнейшие болезни растений, вызываемые растительными организмами (поле, сад, огород) : для земледельцев и садоводов / Т.Д. Страхов ; Наркомат земледелия УССР. – Харьков : Изд. отд., 1923. – 82, [2] с. : ил. – Многочисленные читательские пометы. Автор – Специалист Отд. Фитопатологии Харьк. Обл. С.-Х. Оп. Ст., Препод. Харьк. Ин-та С. Х-ва и Лесоводства.

5. Страхов Т.Д. Головня хлебных злаков и способы борьбы с нею / Т.Д. Страхов. – Харьков : Изд. Всеукр. О-ва семеноводства, 1923. – 12 с. – (Харьковская Областная с.-х. Опытная Станция. Отдел применения ; № 1). – Отд. отт. из: Бюллетень Всеукраинского О-ва Семеноводства. № 2. – Многочисленные читательские пометы. – Автор – Специалист Фитопатологического Отдела Харьковской Областной се.-хоз. Опытной Станции. – Штамп «Дар автора Учебно-вспомогательной библиотеки студ. Н.-А. института».

6. Страхов Т.Д. Десорбционно-газовый метод дезинфекции как новый принцип применения газообразных и испаряющихся ядов / Т.Д. Страхов. Физико-химические основы десорбционно-газового метода дезинфекции и перспективы его применения / Т.Д. Страхов, В.К. Марков, Г.Д. Дахнюк. Головня лука и десобционно-газовый метод борьбы с ней; О применении десорбционно-газового метода дезинфекции для борьбы с корнеедом сахарной свеклы: (предварит. сообщ.) : (Из работ кафедры фитопатологии) / под ред. Т.Д. Страхова. – Катта-Курган, 1942. – [2], с. 319–428. – Рез. англ. – Отд. отт. из кн.: Записки Харьковского ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственного института. Юбилейный выпуск. 1941. Т. 3, вып. 1–2.

До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

7. Страхов Т.Д. Кагат-охладитель для хранения сахарной свеклы в Узбекистане: (тез. доклада на науч. сессии ХСХИ 11.02-1943 г.) / Т.Д. Страхов. – [Катта-Курган], 1944. – С. 91–99. – Отд. отт. из кн.: Материалы научной сессии ХСХИ. 1944.

8. Страхов Т.Д. Картофельная болезнь фитофтора / Т.Д. Страхов ; Харьк. Обл. С.-Х. Союз Кооперативов (Харьк. О-во Сел. Хоз-ва). – Харьков : Агрономия, 1919. – 14, [2] с. – [Отд. отт. из журн.: Хлибороб-Кооператор. 1919].– Надпись «От автора». – Печать «Учебно-вспомогательная библиотека студ. Н.-А. института».

9. Страхов Т.Д. О механизме физиологического иммунитета растений к инфекционным заболеваниям / Т.Д. Страхов ; ХСХИ им. В.В. Докучаева, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1959. – 78, [2] с. : ил. – Контртитул англ.

10. Страхов Т.Д. Роль микроэлементов в повышении устойчивости растений против заболеваний / Т.Д. Страхов, Т.В. Ярошенко // Микроэлементы в жизни растений и животных : труды Конф. по микроэлементам 15–19 марта 1950 г. – Москва : Изд-во АН СССР,1952. – С. 603–612.

До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

11. Страхов Т.Д. Явления дегенерации представителей Ustilaginales и теория сапрофитизма : докл. на юбил. науч. сессии Харьк. с/х ин-та / Т.Д. Страхов ; ХСХИ им. В.В. Докучаева, ХГУ им. А.М. Горького, Ин-т ботаники. – Катта-Курган, 1942. – 27, [1] с. – Рез. англ. – Отд. отт. из кн.: Записки Харьковского ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственного института. Юбилейный выпуск. 1941. Т. 3.

Література про Т.Д. Страхова:

До 130-річчя від дня народження Т.Д. Страхова

12. Страхов Тимофій Данилович // Докучаєвці / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 147.

13. Страхов Тимофій Данилович // Історія Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2011. – С. 7, 15, 16, 82, 87–89, 91–93, 208, 221, 223, 346, 363, 403, 404.

14. Страхов Тимофій Данилович // Педагоги-вчені Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва : біогр. довід. – Харків : Основа, 2001. – С. 112–113.

15. Тимофей Данилович Страхов : библиогр. указ. / Гос. Ком. по нар. образованию, ХГУ им. А.М. Горького, НИИ биологии, ЦНБ ХГУ. – Харьков : ХГУ, 1990. – 36, [2] с. – (К 100-летию со дня рождения).

16. Трунов Г.А. Кафедра фитопатологии / Г.А. Трунов // 150 лет Харьковскому ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственному институту им. В.В. Докучаева (1816–1966) / под ред. А.М. Гринченко. – Киев, 1966. – С. 113–119.

Олена Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних виданьКатегорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.