Наукова спадщина О.Н. Соколовського

Автор: Lubov от 14-03-2014, 12:57, переглянуло: 3317

 

НАУКОВА СПАДЩИНА О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО:

до 130-річчя від дня народження вченого-ґрунтознавця

   Харківщина стала колискою української школи ґрунтознавства – вчення про ґрунти, їхні особливості, походження та географію. Її засновником є український ґрунтознавець, академік Української АН Олексій Никанорович Соколовський. Випускник Київського університету, з 1924 p. він працював у Харкові професором Харківського сільськогосподарського інституту (нині ХНАУ ім. В.В. Докучаєва). З 1945 p. завідував лабораторією ґрунтознавства АН України, з 1956 р. – директор створеного на її базі Українського науково-дослідного інституту ґрунтознавства (із 1969 p. – Український НДІ ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського). О.Н. Соколовський вважається одним з основоположників сучасного агрономічного ґрунтознавства, зокрема його колоїдно-хімічного напряму. Значним є внесок ученого щодо створення карт ґрунтового покриву. Під його керівництвом проводилися дослідження, за результатами яких складено одну з перших докладних карт ґрунтів України, а також розроблене ґрунтово-географічне районування країни.

   У цінному фонді нашої бібліотеки зберігаються прижиттєві публікації О.Н. Соколовського, які в цілому складають наукову спадщину  видатного вченого-ґрунтознавця. Основна частина видань  – окремі відбитки із збірників наукових праць АН СРСР, АН УРСР, періодичних видань того часу. Цінність даних книг полягає ще й у тому, що вони мають автографи вченого, авторські правки, які висвітлено у бібліографічному описі окремих видань.

  Окремо треба виділити літографічне видання “Конспект по ґрунтознавству” О.Н. Соколовського, видане тиражем 200 прим. за допомогою шклографа (склографа) на правах рукопису. Аналізуючи текст книги, ми зробили висновок, що лекції написані кількома студентами, про що свідчать різні почерки.

Наукова спадщина О.Н. Соколовського
Наукова спадщина О.Н. Соколовського
Наукова спадщина О.Н. Соколовського
 • Соколовський О.Н. Конспект по ґрунтознавству : лекції / О.Н. Соколовський. – Літогр. вид. – [Б.м., 1927]. – 401 с. ; 35 см. – Тираж  200 прим., шклограф № 189. – На правах рукопису. – Численні читацькі помітки.

  На титульній сторінці навчального посібника “Сельскохозяйственное почвоведение” знаходиться автограф: дарчий напис ученого синові «Моему дорогому Борису от любящего отца. 1957. 18/І.»

Наукова спадщина О.Н. Соколовського
Наукова спадщина О.Н. Соколовського
 • Соколовский А.Н. Сельскохозяйственное почвоведение : учеб. пособие / А.Н. Соколовский. –  М. : Сельхозгиз, 1956. – 336 с.

    От автора: «Задача настоящей книги – дать читателю основные знания о почве, как о природном явлении и в то же время основном средстве производства в сельском хозяйстве... Настоящее руководство имеет в виду читателя с повышенным интересом к агрономическому почвоведению, стремящегося использовать его достижения в разных отраслях сельскохозяйственной науки и производства.

   Книга является результатом многолетнего преподавательского и исследовательского опыта автора и рассчитана прежде всего на студентов факультетов почвоведения и агрохимии и аспирантов сельскохозяйственных институтов; она будет полезна и преподавателям высших сельскохозяйственных учебных заведений и техникумов, а также производственникам: агрономам, лесоводам и мелиораторам, которые найдут в ней ряд данных, важных как в теоретическом, так и в практическом отношении».

  Історичну довідку, присвячену 135-річчю з часу заснування ХСГІ ім. В.В. Докучаєва, представлено Дійсним членом АН УРСР та ВАСГНІЛ, заслуженим діячем науки УРСР О.Н. Соколовським. 

Наукова спадщина О.Н. Соколовського
 • Соколовский А.Н. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт им. В.В. Докучаева / А.Н. Соколовский. – Харьков, 1951. – 13 с. – (Из зап. ХСХИ; т. 7).

НАУКОВІ ПРАЦІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО

Наукова спадщина О.Н. Соколовського
Наукова спадщина О.Н. Соколовського

 

 • Соколовский А.Н. Вопросы повышения плодородия солонцевых почв / А.Н. Соколовский ; АН УССР. – Отд отт. из Тр. лаб. почвоведения (т. 2, вып. 1 за 1954 г.) – К.,1954. – 19 с. – Дарств. надпись : «В Библиотеку ХСХИ от автора».
 • Соколовский А.Н. Из области явлений поглощения в почве : (из лаб. почвоведения Моск. С.-Х. Ин-та) / А.Н. Соколовский. – [Отд. отт.] из «Журн. Оп. Агр.», т. 15, кн. 2. – [Петровское-Разумовское, 1913]. – 51 с. – Рез. на нем. яз.
 • Соколовский А.Н. История и современное состояние почвоведения / А.Н. Соколовский. – Отд. отт. из журн. «Почвоведение» , № 8 за 1945 г. – Б.м., 1945. – С. 435–439. – Список тр. А.Н. Соколовского в хронол. порядке с 1909 г. – [Ст. посвящена 60-летию со дня рождения ученого и 35-летию его плодотворной научной, научно-педагогической и общественной деятельности].
 • Соколовский А.Н. К вопросу о емкости поглощения, насыщенности и ненасыщенности почв  / А.Н. Соколовский. – [Отд. отт. из сб. «Памяти Д.Н. Прянишникова»]. – [М. ; Л., 1950.] – С. 335–361. – Надпись: «от автора».
 • Соколовский А.Н. К вопросу о значении науки для общества / А.Н. Соколовский. – Х., 1951. – 50 с. – (Из Зап. ХСХИ ; т. 7).
 • Соколовский А.Н. К вопросу о лессе : (представлено акад. В.А. Обручевым 4.11.1942 г.) / А.Н. Соколовский. – М., 1942. – С. 89–92. – (Доклады АН СССР ; т. 40, № 2).
 • Соколовский А.Н. К вопросу о структуре песков / А.Н. Соколовский ; АН УССР. – [Отд. отт.] из «Геологічного журнала» за 1946 г., т. 8 ; вип. 2. – К., 1946. – С. 203–206.
 • Соколовский А.Н. Комплексная проблема Среднего Поднепровья : [аннотация] / А.Н. Соколовский. – Отд. отт. из Зап. ХСХИ из т. 6 за 1947г. – Харьков : ХСХИ, 1947. – 8 с.
 • Соколовский А.Н. Лесс как продукт почвообразования / А.Н. Соколовский. – [Отд. отт.] из журн. «Почвоведение» за 1943 г., № 9–10 . – М., 1943. – 23 с. – Рез. на англ. яз.
 • Соколовский А.Н. Ликвидировать последствия эрозии, вызванной войной / А.Н. Соколовский. – Отд. отт. из журн. «Почвоведение» за  1944 г., № 2–3. – М., 1944. – С. 115–118.
 • Соколовский А.Н. Неиспользованные резервы в почвах и грунтах / А.Н. Соколовский. – Отд. отт. из Зап. ХСХИ за 1945 г., т. 4. – Харьков, 1945. – С. 33–35.
 • Соколовский А.Н. Неотложные задачи Советского агрономического почвоведения / А.Н. Соколовский ; АН УССР. – Отд. отт. из «Науч. тр. лаб. почвоведения за 1954 г., т. 2, вып. 1. – К., 1954. – С. 5–19.
 • Соколовский А.Н. Несколько слов об изучении физических факторов вегетации и о «сельско-хозяйственной метеорологии» : доклад, чит. в соед. собр. секции агрономии и физ. географии XIII съезда ест. и врачей в Тифлисе / А.Н. Соколовский. – Отд. отт. из. журн. «Вестник Сел. Хоз-ва» за 1913 г. – М., 1913. – 26 с.
 • Соколовский А.Н. Новый метод борьбы с фильтрацией почв при постройке водоемов и других сооружений / А.Н. Соколовский. – М. : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1941. – 56 с.
 • Соколовский А.Н. Развитие почвоведения на Украине в связи с историей почвенной науки в СССР / А.Н. Соколовский ; АН СССР. – Отд. отт. из журн. «Почвоведение» за 1954 г., № 5. –  М., 1954. – 10 с. – На с. 10 авторская приписка : «неутомимый исследователь эрозионных явлений, создатель геоморфологической карты УССР, С.С. Соболев».
 • Соколовский А.Н. Роль почвенных процессов в генезисе лёсса / А.Н. Соколовский. – Отд. отт. из «Изв. АН СССР», сер. Геологическая за 1943 г., № 6. – [М.], 1943. – С. 125–144. – Резюме на англ. яз. – Авт. правки.
 • Соколовский А.Н. Сельскохозяйственное почвоведение : учеб. пособие / А.Н. Соколовский. –  М. : Сельхозгиз, 1956. – 336 с. – На тит. л. дарств. надпись: «Моему дорогому Борису от любящего отца. 1957. 18/І.»
 • Соколовский А.Н. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт им. В.В. Докучаева / А.Н. Соколовский. – Харьков, 1951. – 13 с. – (Из зап. ХСХИ; т. 7). – Дарств. надпись авт.: «В.шановному Дмитру Іларіоновичу Сорокі, 17/VII». 
Наукова спадщина О.Н. Соколовського
 • Соколовський О.Н. Галогенні ґрунти, їх роль і місце в геохімічних процесах / О.Н. Соколовський. – К., 1941. – 11 с. – (Доповіді АН УРСР ; № 1.) – Автограф.
 • Соколовський О.Н. До перегляду деяких основних положень інженерної геології та ґрунтознавства / О.Н. Соколовський. – [Окр. відб.] – [ К., 1940.] – C. 33–46. – Резюме рос., англ. – Дарчий напис авт.: «До Бібліотеки ХСГІ». – Помітки [автора].
 • Соколовський О.Н. До питання побудови пісків / О.Н. Соколовський ; АН УРСР. – Окр. відб. з «Геологічного журн.» за 1948 р., т. 9, вип. 1–2. – К., 1948. – С. 242–265. – Рез. рос. – Авт. правки.
 • Соколовський О.Н. До проблеми лесу / О.Н. Соколовський. – Окр. відб. з журн. «Вісник АН УРСР» за 1948 р., № 3(139). – [К., 1948]. – Повідомлення 2. –  С. 48–58.
 • Соколовський О.Н. Колоїдні покриття для сховищ горючего / О.Н. Соколовський. – Окр. відб. з журн. «Ґрунтознавство» за 1942 р., № 3–4 . – К., 1942. – С. 47–54. – (Доповіді АН УРСР). – Рез. англ. мовою.
 • Соколовський О.Н. Конспект по ґрунтознавству : лекції / О.Н. Соколовський. – Літогр. вид. – [Б.м., 1927]. – 401 с. ; 35 см. – Тираж  200 прим., шклограф № 189. – На правах рукопису.
 • Соколовський О.Н. Найближчі завдання дослідної роботи з ґрунтознавства на Україні. Ґрунти держзаповідника «Чаплі» (кол. Асканія Нова).  До питання про раціональну номенклятуру генетичних поземів у ґрунтах / О.Н. Соколовський. – Окр. відб. з «Тр. Наук.-Дослід. Катедри Грунтознавства», т. 1. – Х., 1930. – 109 с. – Рез. рос., англ.
 • Соколовський О.Н. Нові дані щодо генезису галогенних ґрунтів / О.Н. Соколовський. – Окр. відб. з журн. «Ґрунтознавство» за 1942 р., № 3–4. – К., 1942. – С. 41–46. – (Доповіді АН УРСР). – Рез. рос., англ. – Авт. напис: «With authors compliments».
 • Соколовський О.Н. Нові факти і висновки щодо проблеми лесу (Генезис та геотехнічні властивості лесів) / О.Н. Соколовський. – Окр. відб. з «Ювілейного збірника АН УРСР», т. 1. – [К., 1944]. – С. 225–256. – Рез. англ. мовою.
 • Соколовський О.Н. Основні напрями розвитку науки про ґрунт / О.Н. Соколовський ; АН УРСР. – Окр. відб. з «Наук. пр. лаб. ґрунтознавства», т. 1. – К., 1953. – 31 с. – Дарчі написи: «До бібліотеки ХСХІ 20.08... підпис авт.» ; «В.шановному Дмитру Гермогеновичу Віленському», на с. 29 авт. правки.
 • Соколовський О.Н. Проблема врожаю та природні фактори його в зв’язку з питанням про «хлібні фабрики» в південній Україні / О.Н. Соколовський. – [Окр. відб. з «Вістника с.-г. науки та досвідної справи»]. – [Харків, після 1928]. – С. 115–136. – Рез. рос., англ. – Численні чит. помітки.
 • Соколовський О.Н. Проблема Середньої Наддніпрянщини та переробка природи цього краю / О.Н. Соколовський. – Окр. відб. із «Збірника праць АН УРСР». – [К., 1947]. – С. 471–484.
 • Соколовський О.Н. Хімічна меліорація сільськогосподарських земель / О.Н. Соколовський. – [Окр. відб. з «Посіб. по с.-г.», кн. 1]. – [К., 1946]. – С. 814–822. – Автограф: «До Бібліотеки Інституту». – Численні помітки. 
Наукова спадщина О.Н. Соколовського
Наукова спадщина О.Н. Соколовського
 • Sokolovsky A.N. A rational nomenclature of genetical horizons in soils / А.N. Sokolovsky. – [Kharkov, 1931]. – P. 125–193. – Штампы: “With the authors compliments”; “Reprinted from Contributions of the Ukrainian Institute for Soil Research. Vol. III. Kharkov. 1931”.
 • Sokolovsky A.N. Agricultural characteristics of soils in Ukraina / A.N. Sokolovsky. – [Reprint Transactions]. – [Kharkov, 1931]. – P. 137–172. – Штампы: “With the authors compliments”; “Reprinted from Contributions of the Ukrainian Institute for Soil Research. Vol. III. Kharkov. 1931”. 

ЛІТЕРАТУРА ПРО О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО

Наукова спадщина О.Н. Соколовського
Наукова спадщина О.Н. Соколовського
 • Академік Соколовський Олексій Никанорович: життєвий шлях та наукова діяльність / В.А. Вергунов, Н.М. Новосад, В.А. Зозуля, К.Б. Новосад ; за ред. С.А. Балюка. – Харків : К.П. “Друкарня № 13”, 2006. – 164 с.: іл. – (Присвячено до 50-річчя з дня заснування ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» і 60-річчя з дня заснування факультету агрохімії та ґрунтознавства ХНАУ імені В.В. Докучаєва).
 • Заїка О.В. Соколовський О.Н. – організатор післявоєнної відбудови ХСГІ // Покоління, опалене війною : матеріали наук. конф. / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. –Харків : ХНАУ, 2010. – С. 87–90.
 • Крупеников И.А. История почвоведения(от времени его зарождения до наших дней) / И.А. Крупеников ; АН СССР. – М. : Наука, 1981. – С. 9, 12, 214, 216, 225, 262–263, 265, 306.
 • Мигунова Е.С. Докучаев В.В. и лесоводство / Е.С. Мигунова, Г.Б. Гладун. – Сумы : СНАУ, 2010. – С. 43–44.
 • Соколовський Олексій Никанорович // Педагоги-вчені ХДАУ : біогр. довід. – Харків, 2001. – С. 108–109. 

КНИГИ З ОСОБИСТОЇ БІБЛІОТЕКИ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО 

Наукова спадщина О.Н. Соколовського

   У фонді нашої бібліотеки розпочато роботу з реконструювання особистої бібліотеки видатного вченого-ґрунтознавця. На даний час в колекцію виокремлено такі книги:

 • Журнал заседания служащих Карловского имения 4 и 9 января 1910 г. : в 2 ч. / сост. А.И. Черноусов. – Полтава ; Константиноград, 1909–1910. – Ч. 1–2. – Автограф А.Н. Соколовского.
 • Журнал заседаний  служащих Карловского имения 8 и 13 января 1911 г. / сост. А.И. Черноусов. – Константиноград : тип. М.В. Геккера, 1911. – 385 с. – Автограф А.Н. Соколовского.
 • Карловка Полтавской губернии Константиноградского уезда, вотчина Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Екатерины Михайловны. – Полтава : тип. И.А. Дохман, 1893. – 51 с. – Автограф А.Н. Соколовского.
 • Методика земледелия :  пособие для преп. с.-х. уч-щ / сост. И.И. Белецкий. – СПб. : типо-литогр. Ф. Вайсбера и П. Гершунина, 1910. – 219 с. – Дарств. надпись авт. А.Н. Соколовскому.
 • Палладин В.И. Анатомия растений / В.И. Палладин. – Харьков : тип. А. Дарре, 1895. – 169 с. – Автограф А.Н. Соколовского.
 • Пирумов И. Дживаншир в культурно-экономическом и сельскохозяйственном отношении. 30 нояб. 1909 г. / И. Пирумов. – Тифлис : тип. Тифлис. Метехского тюремного замка, 1911. – 57 с., прил. – Автограф А.Н. Соколовского.
 • Разведение подсолнечника / сост. Л.А. Золотарев. – М. : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1911. – 83 с. – Автограф А.Н. Соколовского.
 • Соколовский А.Н. Сельскохозяйственное почвоведение / А.Н. Соколовский. – М., 1956. – 335 с. – Дарств. надпись: «Моему дорогому Борису от любящего отца. 1957. 18/І.»
 • Сортовое  районирование сельскохозяйственных культур на 1954 г. – М., 1954. – 424 с. – Дарств. надпись: «Директору ХСХИ акад. А.Н. Соколовскому».
 • Ткаченко М. Леса, лесное хозяйство и дерево-обрабатывающая промышленность Северо-Американских Штатов: отчет о загранкомандировке / М. Ткаченко. – Пг., 1914. – 275 с. – Дарств. надпись авт. А.Н. Соколовскому.
 • Труди Інституту генетики і селекції. – К. : АН УРСР, 1951. – С. 32–51. – Дарств. надпись авт. [М.М. Кулешов или Г. Ланцевич] А.Н. Соколовскому.
 • Холл А.Д. Экскурсии по английским хозяйствам 1910–1912 / А.Д. Холл ; пер. О. Коржинской ; под ред. Н.К. Недокучаева. – Пг. : М-во Земледелия, 1917. – VІІІ, 295 с. – Автограф А.Н. Соколовского.
 • Цыганов М.С. Основные принципы генетической классификации и номенклатуры почв / М.С. Цыганов. – Отд. отт. из журн. «Почвоведение», № 12 за 1955 г. – Воронеж, 1955. – С. 52–63. – Дарств. надпись авт. А.Н. Соколовскому.
 • Шулов Ив. Исследования в области физиологии питания высших растений при помощи методов изолированного питания и стерильных культур / И. Шулов. – М. : типолитогр. В. Рихтер, 1913. – 216 с. – Дарств. надпись авт. А.Н. Соколовскому.
 • Шулов Ив. К вопросу о методике стерильных культур высших растений / И. Шулов. – СПб. : тип. Альтшулера, 1911. – 19 с. – (Журн. опыт. агрономии; кн. 6) (Год 12-й). – Дарств. надпись авт. А.Н. Соколовскому.
 • Шулов И. Стерильные культуры высшего растения. Усвоение аммиачного и нитратного азота / И. Шулов. – Б.м., 1911. – 7 с. – Кн. с владельческим штампом Алексея Никаноровича Соколовского.
 • Яценко А.Е. Лебединские швицы и методы селекционно-племенной работы с ними / А.Е. Яценко, Г.А. Кириченко ;  Нар. Ком. Земледелия УССР. – Харьков, 1944. – 138, [2] с. – ( Тр. / НИИ Животноводства ; вып. 9. – Дарств. надпись авт.: «Вельмишановному вчителеві – академіку О.Н. Соколовському від автора. 20/VІІ-45р.».

Більш детально ознайомитися з виданнями О.Н. Соколовського

запрошуємо до читального залу № 4 (сектор рідкісних і цінних видань)

О.Д. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних видань;

Жидких І.П., головний бібліограф

 Категорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.