Болонський процес в Україні

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Актуальні проблеми підвищення якості національної аграрної освіти відповідно до вимог Болонської конвенції : матеріали ХVІ навч.-метод. конф. наук.-пед. працівників, признач. 190-річчю Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва (Харків, 15–17 лют. 2006 р.) – Х., 2006. – 111с.
 2. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2004. – 384 с.
 3. Головко Л.Л. Болонський процес вимагає подальшого його вивчення /  Л.Л. Головко, Н.І. Загребельна  // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 2. –          С. 58–61.
 4. Григорук В. Державний та комерційний вплив на реформування університетів: західноєвропейський досвід / В. Григорук, Р. Пилипенко // Вища шк. – 2011. – № 11. – С. 32–36.
 5. Култаєва М. Філософія: життя після смерті. Німецький погляд на пост болонські реалії / М. Култаєва // Філос. думка. – 2011. – № 2. – С. 70–85.
 6. Мадзігон В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та уравління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища шк. –    2010. – № 3. – С. 19–26.
 7. Михайльова К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження / К. Михайльова // Вища    шк. – 2010. – № 2. – С. 34–40.
 8. Нагаєв В.М. Вища освіта України і Болонський процес : лекція /  В.М. Нагаєв. – Х., 2006. – 36 с.
 9. Нагаєв В.М. Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів : монографія / В.М. Нагаєв. – Х., 2012. – 216 с.
 10. Нагаєв В.М. Дидактичні основи формування творчої особистості аграрного менеджера в умовах Болонського процесу : монографія В.М. Нагаєв. – Х., 2006. – 528 с.
 11. Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / К. Нужненко // Вища шк. – 2012. – № 4. – С. 25–33.
 12. Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України : тези 18 наук.-метод. конф. наук.-пед. працівників агроун-ту (Харків, 7–9 груд.   2010 р.) – Х., 2010. – 115 с.
 13. Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища шк. – 2013. – № 4. – С. 7–14.
 14. Суліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу / Є. Суліма // Вища шк. – 2010. – № 11. – С. 5–13.
 15. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / за ред. В.Д. Базилевича. – К., 2006. – 326 с.
 16. Хорунжий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Г. Хорунжий // Вища шк. – 2010. – № 5–6. – С. 12–24.
 17. Яблонська В. Поспішай повільно, або ще раз про Болонську декларацію та реформування вищої освіти / В. Яблонська // Голос України. – 2011. –      № 112.  – С. 19. 

Переглядів:  1816