Екологія ґрунтів


ТЕМАТИЧНИЙ  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балюк  С.А.  Концепція екологічного ризику деградації ґрунтового покриву України / С.А. Балюк, Г.А. Верніченко // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 6. – С. 5–11.
 2. Бондарєва  О.Б.  Міграція та накопичення свинцю і кадмію у ґрунті і рослинах під впливом добрив / О.Б. Бондарєва, Л.І. Коноваленко, О.М. Мігула // Агроеколог. журн. – 2012. – № 3. – С. 20–24.
 3. Бузіна І.М.  Ґрунтові та ґрунтово-екологічні обстеження та їх вплив на результати грошової оцінки земель / І.М. Бузіна // Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 24–26 верес. 2013 р.) – Х. : Друкарня Мадрид, 2013. – С. 35–38. – Бібліогр.: 6 назв.
 4. Васюков  А.Е.  Биогенные и токсичные концентрации металлов в почве / А.Е. Васюков, А.Г. Гарбуз // Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-виклад. складу, асп. і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (Харків, 10–13 січ. 2012 р.) – Х. : ХНАУ, 2012. – Ч. 1. – С. 83–84.
 5. Водяницкий  Ю.Н.  Роль соединений железа в закреплении тяжёлых металлов и металлоидов в почвах : обзор литературы / Ю.Н. Водяницкий // Почвоведение. – 2010. – № 5. – С. 558–572.
 6. Герасимчук Л.О.  Вплив моно- та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту / Л.О. Герасимчук // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во, екологія ґрунтів. – Х. : ХНАУ, 2010. – № 4. – С. 188–194. – Бібліогр.: 14 назв.
 7. Горін  М.О.  Еколого-агрогеохімічна оцінка рослин, ґрунтів та інших компонентів ландшафтних екосистем / М.О. Горін, О.Е. Васюков, Г.Ф. Ольховський // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во, екологія ґрунтів. – Х. : ХНАУ, 2010. – № 4. – С. 176–182. – Бібліогр.: 9 назв.
 8. Горін  В.О.  Сучасні підходи до оцінки екологічного стану заплавних екосистем за хімізмом їх компонентів / В.О. Горін, О.Є. Васюков // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер.: Технічні науки. Сільськогосподарські науки. Економічні науки. – Х. : ХНАУ, 2009. – № 12 (2). – С. 32–40. – Бібліогр.: 17 назв.
 9. Дацько Л. Моніторинг ґрунтів / Л. Дацько, М. Майстренко // Аграр. тиждень. – 2010. – № 43. – C. 9.
 10. Демидов О.  Охороні ґрунтів – державну підтримку / О. Демидов, В. Греков, Л. Дацька // Аграр. тиждень. – 2010. –       № 20. – С. 10.
 11. Дутов О.І.  Радіаційно-екологічні аспекти використання ґрунтів, забруднення радіонуклідами / О.І. Дутов, М.М. Єрмолаєв // Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 2. – С. 51–54.
 12. Зацарінна Ю.О. Екологічне обґрунтування фіторемедіації забруднених трифлураліном ґрунтів : автореф. дис. … канд. біол. наук / Ю.О. Зацарінна ; Ін-т агроекології і природокористування. – К., 2012. – 20 с.
 13. Зубова Л.Г.  Едафічні умови рекультивованих териконів / Л.Г. Зубова, А.В. Харламова // Агроеколог. журн. – 2012. –  № 1. – С. 41–48.
 14. Кантамбадуно Фая.  Трофность пойменных почв долины Северского Донца: индикация, экологическая оценка / Кантамбадуно Фая, Д.М. Приходченко, Е.Е. Жилин // Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформ. сусп-ва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих учених (Харків, 2–4 жовт. 2013 р.) – Х. : ХНАУ, 2013. – С. 38–39.
 15. Капранова Г.В.  Вплив депресивного техногенного екологічного середовища на родючість ґрунту й життєдіяльність рослин у місті з великими виробництвами чорної металургії та коксохімії / Г.В. Капранова, С.В. Капранов, Л.В. Юнашева // Еколог. вісн. – 2011. – № 11–12. – С. 18–19.
 16. Кишко-Єрлі О. Визначення техногенно забруднених земель за законодавством України / О. Кишко-Єрлі // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 11. – C. 117–120.
 17. Клименко І.І.  Вплив добрив на накопичення важких металів у темно-сірому опідзоленому ґрунті / І.І. Клименко // Вісн. аграр. науки. – 2009. – № 6. – С. 67–69. – Бібліогр.: 8 назв.
 18. Коніщук В.В.  Національна стратегія збалансованого розвитку фітосфери боліт і торфовищ України / В.В. Коніщук // Еколог. вісн. – 2011. – № 2. – С. 16–17.
 19. Коцарь Е.  Пути сохранения и восстановления плодородия почв в Украине: [экологизация производства] / Е. Коцарь // Аграр. тиждень. – 2011. – № 43. – С. 16.
 20. Кузьменко Є.І.  Накопичення свинцю у ґрунті виноградників та його транслокація до органів виноградної рослини / Є.І. Кузьменко, А.С. Кузьменко // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 10. – С. 49–51.
 21. Кузьменко Є.І.  Оцінка фітотоксичності важких металів в умовах моно- і поліелементного забруднення ґрунту / Є.І. Кузьменко, А.С. Кузьменко // Агроекол. журн. – 2013. – № 1. – С. 33–35.
 22. Курило В. І. Деякі питання державного контролю за використанням та охороною земель / В.І. Курило, Т.С. Кичилюк // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – № 165. – C. 190–195.
 23. Лісняк А.А.  Методичні підходи щодо оцінки екологічного ризику деградації ґрунтового покриву / А.А. Лісняк // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во. – Х. : ХНАУ, 2010. – № 4. – С. 183–187. – Бібліогр.: 5 назв.
 24. Малиновська І.М. Мікробіологічні процеси у забрудненому іонами важких металів сірому лісовому ґрунті / І.М. Малиновська, І.В. Домбровська, Ю.І. Літвін // Агроеколог. журн. – 2013. – № 2. – C. 29–34.
 25. Малиновська І.М.  Мікробіологічні процеси у сірому лісовому ґрунті за тривалого забруднення нафтопродуктами / І.М. Малиновська, Н.А. Зінов’єва // Агроеколог. журн. – 2012. – № 1. – С. 64–69.
 26. Медведєв В.В.  Досвід реалізації «Європейської ґрунтової політики» / В.В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 3. – С. 13–19. – Бібліогр. : 11 назв.
 27. Мислива Т.М.  Важкі метали у водах і торфах низинних боліт Житомирського Полісся / Т.М. Мислива // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во, екологія ґрунтів. – Х. : ХНАУ, 2010. – № 4. – С. 195–203. – Бібліогр.: 13 назв.
 28. Мислива Т. М. Важкі метали в урбаноземах агроселітебних ландшафтів південно-західної частини м. Житомира / Т.М. Мислива, Л.О. Герасимчук // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – № 162. – C. 155–164.
 29. Мислива Т.М.  Концептуальні засади здійснення екологічного нормування важких металів / Т.М. Мислива // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – Вип. 1 (30), т. 1. – С. 76–90. – Бібліогр. : 17 назв.
 30. Мислива Т.М.  Мідь у ґрунтах Житомирського Полісся / Т.М. Мислива // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб.  / ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – Вип. 2. – С. 30–45. – Бібліогр.: 30 назв.
 31. Мислива Т.М. Цинк в ґрунтах Житомирського Полісся / Т. М. Мислива // Вісн. Житом. нац. агроекол. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. – Вип. 1 (28). – C. 123–136.
 32. Моклячук Л.І. Моніторинг та фіторемедіація забруднених пестицидами ґрунтів / Л.І. Моклячук, В.А. Петришина, Г.Д. Матусевич // Агроеколог. журн. – 2010. – № 1. – C. 15–18.
 33. М’ясковська О. С. Вплив таксономічної приналежності видів трав’яно-чагарникового ярусу на акумуляцію ними            137 Cs у чорновільхових болотах / О.С. М’ясковська // Вісн. Житом. нац. агроекол. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. – № 1 (28). – C. 341–351.
 34. Надточій П.П.  Екологія ґрунту як науковий напрям у ґрунтознавстві і фахова дисципліна для підготовки екологів / П.П. Надточій, Т.М. Мислива // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир,  2010. – Вип. 1 (26). – С. 3–18. – Бібліогр.: 55 назв.
 35. Надточій П.П.  Міграція Cu, Zn, Pb, Cd в дерново-підзолистому ґрунті при різних рівнях імпактного поліметалічного забруднення / П.П. Надточій, Л.О. Герасимчук // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (29), т. 1. – С. 21–36. – Бібліогр.: 35 назв.
 36. Нормування вмісту міцнофіксованих форм важких металів у ґрунтах / А.І. Фатєєв  [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 9. – С. 41.
 37. Павлюк С.Д. Науково обґрунтоване застосування добрив – запорука зниження забруднення ґрунтів / С.Д. Павлюк, С.В. Колотило // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – № 149. – C. 61–64.
 38. Панасенко Є.В.  Вплив деяких нафтопродуктів на зміну агрохімічних властивостей чорноземного ґрунту / Є.В. Панасенко // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во. – Х. : ХНАУ, 2009. – № 3. – С. 99–105.
 39. Приходченко Д.М.  Індикація стану екологічно вразливих ґрунтів / Д.М. Приходченко // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во, екологія ґрунтів. – Х. : ХНАУ, 2012. – № 3. – С. 248–253. – Бібліогр.: 8 назв.
 40. Продуктивна здатність ґрунтів Лісостепу за природною і ефективною родючістю / М.І. Полупан, В.А. Величко, В.Б. Соловей, І.І. Білівець // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 7. – С. 15–24.
 41. В.К.  Вплив техногенезу та сучасного виробництва на агроекологічний стан територій / В.К. , І.М. Бузіна // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во, екологія ґрунтів. – Х. : ХНАУ, 2012. – № 3. – С. 199–203. – Бібліогр.: 7 назв.
 42. Проблема забруднення довкілля нітратами : посібник. – 2-е вид. / В.К. , В.І. Філон, М.К. Клочко, С.С. Шевченко / ХНАУ. – Х. : ХНАУ, 2013. – 109 с.
 43. Ресурсний потенціал продуктивності ґрунтового покриву Степу Північного / М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко, Н.В. Тютюнник // Вісн. аграр. науки. – 2009. – № 12. – С. 12–18.
 44. Романчук Л.Д. Особливості накопичення 137 Cs в ґрунтах північної частини України / Л.Д.  Романчук, І.Д.  Іванюк // Агробіологія. – 2012. – Вип. 7 (91). – C. 21–23.
 45. Степаненко Т.О.  Розвиток екологізації сільського-подарських земель в Україні / Т.О. Степаненко // Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 24–26 верес. 2013 р.) – Х. : Друкарня Мадрид, 2013. – С. 191–193. – Бібліогр.: 3 назви.
 46. Тараріко О.Г.  Агроекологічний стан ґрунтів та контроль за їх родючістю / О.Г. Тараріко, В.О. Греков, Л.В. Дацько // Агроеколог. журн. – 2011. – № 3. – С. 39–44.
 47. Увага – ґрунт: національне багатство! // Хімія. Агрономія. Сервіс. – 2012. – № 4. – C. 54–59.
 48. Усманова Г.О. Забруднення важкими металами ґрунтів і овочевої продукції в зоні автотраси / Г.О. Усманова, А.І. Мельник // Агроеколог. журн. – 2010. – № 1. – C. 26–29.
 49. Філон В.І.  Діагностика і екологобезпечне спрямування трансформації ґрунтів при внесенні добрив : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук / В.І. Філон ; Ін-т ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського. – Х., 2009. – 31 с.
 50. Ходаківська О.  Роль органічних добрив у поліпшенні екологічного стану та підвищення родючості радіактивно забруднених ґрунтів / О.  Ходаківська // Землевпоряд. вісн. – 2010. – № 1. – С. 18–22.
 51. Чешко Н.Ф.  Захисна роль рН-буферних механізмів ґрунтів від негативного впливу зовнішніх навантажень / Н.Ф. Чешко, Ю.Л. Цапко // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 1. – С. 60–63.
 52. Шмитков Г.Г.  Детоксація техногенно забруднених важкими металами ґрунтів – шлях до одержання екологічно чистої продукції / Г.Г. Шмитков, Т.Ф. Яковишина // Еколог. вісн. – 2012. – № 7–8. – С. 16, 25.
 53. Юркевич Є.О.  Шляхи покращання екологічного стану ґрунту / Є.О. Юркевич, Р.П. Коваленко // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2, т. 1 (29). – С. 299–306. – Бібліогр.: 5 назв.

Переглядів:  1673