Екологічна безпека застосування пестицидів


ТЕМАТИЧНИЙ  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балюх О.В. Екотокси-кологічний моніторинг пес-тицидів в агроценозах бобо-вих культур в Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук / О.В. Балюх ; Ін-т захисту рослин. – К., 2013. – 21 с.
 2. Балюх О.В. Екотокси-кологічний контроль біологічно активних сполук – протруйників насіння в агроценозах люпину та сої / О.В. Балюх // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2012. –  Вип. 178. – С. 133–137.
 3. Броварський В.Д. Екотоксилогічна оцінка впливу пестицидів на медоносних бджіл / В.Д. Броварський, І.І. Головецький, Д.І. Штанько // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – Вип. 1 (30), т. 1. – С. 267–270.
 4. Бублик Л.І. Вплив різнополярних гербіцидів на чисельність ґрунтових мікроорганізмів у ризосфері сої / Л.І. Бублик, Г.С. Діденко, О.Д. Чергіна // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2012. –  Вип. 178. – С. 137–141.
 5. Веренко О.В. Обґрунтування екологічної безпеки застосування біологічного пестициду акт офіт : автореф. дис. … канд. біол. наук / О.В. Веренко ; Ін-т агроекології. – К., 2009. – 20 с.
 6. Влізло В.В. Проблеми біологічної безпеки застосування пестицидів в Україні / В.В. Влізло, Ю.Т. Салига // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 1. – С. 24–28.
 7. Волощук Л.Ф. Экологическое земледелие – надежный путь устойчивого развития Молдовы / Л.Ф. Волощук // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 6. – С. 15–17.
 8. Вплив техногенного хімічного забруднення на репродуктивну систему Vitis vinifera / Е.Е. Ібрагімова [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2008. – № 1. – С. 53–57.
 9. Городиська I.М. Ремедiацiя забрудненого хлорорганiчними пестицидами ґрунту за допомогою лужних агентiв : автореф. дис. … канд. с.-г. наук / Iн-т агроекологiї. – К., 2006. – 22 с.
 10. Гунчак В.М. Екотоксикологiчне обґрунтування хiмiчного захисту зернових колосових культур вiд шкiдливих органiзмiв в Лiсостепу та Передгiр`ї Буковини : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Iн-т захисту рослин. – К., 2006. – 20 с.
 11. Дубина О.М. Вдосконалення обліку потенційно небезпечних складів пестицидів та агрохімікатів / О.М. Дубина, Г.С. Костенко // Вісн. ХНАУ. Сер. : Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во, екологія ґрунтів. – Х., 2010. – № 5. – С. 223–225.
 12. Крук І.В. Екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів у технології вирощування озимого ріпаку в різних ґрунтово-кліматичних зонах України / І.В. Крук // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2012. –  Вип. 178. – С. 209–213.
 13. Макаренко В.В.Науково-методичні основи екологічного моніторингу агрохімікатів / В.В. Макаренко, Н.А. Макаренко // Вісн. Держ. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ДАУ. – Житомир, 2007. – Вип. 1. – С. 53–60.
 14. Матусевич Г.Д., Слободенюк О.А. Екотоксикологічне обґрунтування використання пестицидів у вирощуванні ярих зернових культур в умовах північної частини Лісостепу України // Агроеколог. журн. – 2012. – № 1. – С. 31–35.
 15. Мельник В.І. Наукові основи екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин : автореф. дис. … канд. техн.. наук / В.І. Мельник ; ХНТУСГ імені П. Василенка. – Х., 2010. – 40 с.
 16. Моклячук Л.І. Вплив забруднення хлорорганічними пестицидами на ферментативну активність ґрунту / Л.І. Моклячук, І.М. Городиська, О.В. Тертична // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту / НАУ. – К., 2007. – Вип. 117. – С. 88–93.
 17. Моклячук Л.І. Необхідність екотоксилогічної оцінки асортименту пестицидів при хімічному захисті сільського-подарських культур / Л.І. Моклячук, І.М. Городиська, В.В. Монарх // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – Вип. 1 (30), т. 1. – С. 232–237.
 18. Панченко Т.П. Методи моніторингу та екотоксикологічний ризик застосування пестицидів в агроценозах плодових культур : автореф. дис. … канд. с.-г. наук / Т.В. Панченко ; Ін-т захисту рослин. – К., 2006. – 20 с.
 19. Преодаление резистентности вредных организмов к пестицидам – комплексная проблема защиты растений / Т.И. Патыка [и др.] // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2012. –  Вип. 178. – С. 217–225.
 20. Слободенюк О.А. Фіторемедіація ґрунтів, забруднених стійкими хлорорганічними пестицидами : автореф. дис. … канд. с.-г. наук / О.А. Слободенюк ; Ін-т Агроекології. – К., 2008. – 20 с.
 21. Соломенко Л.І. Екофізіологічний контроль впливу фосфорорганічних пестицидів на агроекосистеми / Л.І. Соломенко, А.О. Тертична // Агроеколог. журн. – 2012. – № 3. – С. 121–125.
 22. Соломенко Л.І. Екологічна оцінка застосування пестицидів у досліджуваних сільських населених пунктах радіоактивно забруднених територій / Л.І. Соломенко, І.М. Пустовіт // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – К., 2008. – Вип. 125. – С. 49–55.
 23. Солошенко О.В. Пріоритети у виборі методів утилізації залишків пестицидів / О.В. Солошенко, А.М. Фесенко, Н.Ю. гаврилович // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2012. –  Вип. 178. – С. 158–162.
 24. Ткаліч Ю.І. Хімічна екологія при вирощуванні просапних культур у Степу / Ю.І. Ткаліч, М.Л. Ніценко // Хранение и перераб. зерна. – 2012. – № 2. – С. 21–24.
 25. Тхор І.І. Аналіз техногенних ризиків від зберігання накопичених пестицид них препаратів у Вінницькій області / І.І. Тхор, Р.В. Петрук // Еколог. вісн. – 2008. – № 3. – С. 18–19.
 26. Чергiна О.Д. Екотоксикологiчне обґрунтування застосування пестицидiв при вирощуваннi зернових колосових в Лiсостепу та Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Iн-т захисту рослин УААH. – К., 2006. – 20 с.
 27. Черних С.А. Забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини пестицидами / С.А. Черних, С.В. Ткаченко // Хранение и перераб. зерна. – 2007. – № 4. – С. 31–35.
 28. Ющенко Л.П. Екологічно безпечні засоби захисту картоплі від колорадського жука / Л.П. Ющенко, О.О. Пилипчук // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2012. – С. 243–247.

Переглядів:  1437