Екологізація землеробства

 

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабенко А.І. Екологізація землеробства та фітосанітарний стан посівів озимої пшениці / А.І. Бабенко // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту / НАУ. – К., 2008. – Вип. 125. – С. 95–102.
 2. Белоус И.Н. Влияние удобрений и обработки почвы на миграцию 137 Cs в почве кормових угодий / И.Н. Белоус, В.Ф. Шаповалов, Л.П. Харкевич // Земледелие. – 2012. – № 8. –  С. 8–10.
 3. Вплив агротехнічних заходів на показники безпеки зернової продукції ярих колосових культур / О.О. Вінюков, О.Б. Бондарева, О.М. Коробова, Т.О. Перекіпська // Агроеколог. журн. – 2013. –           № 2. – С. 57–60.
 4. 4. Ганначенко С.Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві / С.Л. Ганначенко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 99–103.
 5. Зубець М. Використанню і охороні земель потрібна стратегія / М. Зубець, В. Медвєдєв, С. Балюк // Аграр. тиждень. – 2011. – № 17. – С. 5.
 6. Келлер Н. Экологическое нормирование агротехнологий / Н. Келлер // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 35–36.
 7. Келлер Н. Экологическое нормирование агротехнологий / Н. Келлер // Техніка і технології АПК. – 2012. –  № 7. – С. 38–40.
 8. Келлер Н. Экологическое нормирование агротехнологий / Н. Келлер // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 8. – С. 33–34.
 9. Клименко В. Инновационные экологические технологи обработки почвы / В. Клименко // Техніка і технології АПК. – 2013.  – № 4. – С. 24–27.
 10. Коваленко Н.П. Екологічно збалансовані сівозміни альтернативного землеробства: історичні аспекти / Н.П. Коваленко // Агроеколог. журн. – 2012. – № 4. – С. 95–100.
 11. Ковтун Ю. Методи визначення впливу на довкілля засобів індустріального землеробства / Ю. Ковтун // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 12. – С. 38–41.
 12. Мельник Т.М. Агроекологічні особливості сучасних технологій в землеробстві / Т.М. Мельник // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту / НАУ. – К., 2007. – Вип. 115. – С. 224–228.
 13. Михайлов М.Г. Проблеми екології у землеробстві та методи їх вирішення / М.Г. Михайлов, О.М. Кобилкін, С.В. Кобилкіна // Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Сер.: Економічні науки / ЛНАУ. – Луганськ, 2010. – № 13. – С. 252–258.
 14. Мустафа Кіраван. Прогноз і обґрунтування контролю забур’яненності посівів пшениці озимої в умовах екологізації землеробства : автореф. дис. … канд. с.-г. наук / М. Кіраван ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 22 с.
 15. Рідей Н.М. Екологізація землеробства та її технічне забезпечення / Н.М. Рідей, В.Г. Мироненко, М.В. Іванюта // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту / НАУ. – К., 2007. – Вип. 117. – С. 74–78.
 16. Сайко В.Ф. Землеробство на радіоактивно забруднених землях / В.Ф. Сайко, П.І. Витриховський, О.В. Ступенко // Вісн. аграр. Науки. – 2011. – № 4. – С. 56–60.
 17. Сайко В.Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні / В.Ф. Сайко // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 1. – С. 5–12.
 18. Семеняка О.І. Біологізація землеробства – основа розвитку органічного виробництва / О.І. Семеняка // Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку : матеріали VIII Всеук. наук.-практ. конф. мол. вчених і спеціалістів (Кіровоград, 31 трав.–1 черв. 2012 р.) – Кіровоград, 2012. – Ч. 2. – С. 17–22.
 19. Танчик С. Екологічна система землеробства / С. Танчик, Л. Центило // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 64–70.
 20. Фурдичко О.І. Особливості формування полезахисних лісових насаджень в умовах богарного і зрошуваного землеробства / О.І. Фурдичко, В.С. Паштецький // Агроеколог. журн. – 2012. – № 4. – С. 5–13.
 21. Цюк О.А. Продуктивність ріллі зернопросапної  сівозміни Лісостепу під впливом екологізації землеробства / О.А. Цюк // Вісник ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство  / ХНАУ. – Х., 2008. – № 4. – С. 75–78.
 22. Яцук І.П. Екологічні ризики в сучасному землекористуванні / І.П. Яцук, В.М. Панасенко // Агроеколог. журн. – 2013. – № 4. – С. 21–26

Переглядів:  1510