Євроінтеграція України: за і проти

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Україна. Закони. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : від 18.03.2004 р. № 1629-IV // ВВР. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
 2. Україна. Президент. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : указ від 11.06.1998 р. № 615/98 // ОВУ. – 1998. – № 24. – С. 3–10.
 3. Бойко Л.М. Соціальні передумови євроінтеграції України / Л.М. Бойко // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 156–160.
 4. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред.     В.Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. –  384 с. 
 5. Горьовий В.П. Інтеграція України до ЄС і зовнішньоекономічна безпека держави / В.П. Горьовий, В.К. Береговий // Вісн. аграр.    науки. – 2009. – № 11. – С. 56–61.
 6. Грушинська Н.М. Розвиток сільського господарства України в контексті вступу до Світової організації торгівлі та досвід країн Європейського Союзу / Н.М. Грушинська // Економіка та управління АПК : зб. наук. пр. / БНАУ. – Біла Церква, 2009. – Вип. 1(66). – С. 52–56.
 7. Лісова Л.О. Зовнішня торгівля з країнами ЄС: стан та перспективи реалізації європейських та євроатлантичних пріоритетів у Сумській області / Л.О. Лісова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.:  “Економіка і менеджмент” : наук. журн. / СНАУ. – Суми, 2011. – Вип. 3(45). – С. 70–74.
 8. Масловська Л. До питання передумов інтеграції України в ЄС / Л. Масловська // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 72–79.
 9. Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О.С. Власюк, Я.Б. Базилюк, Д.Ю. Венцковський [та ін.] // Фінанси України. – 2012. – № 9. –  С. 3–17.
 10. Піріашвілі О.Б. Розвиток Єврорегіонів на території України / О.Б. Піріашвілі, О.П. Амбросенко, Н.О. Федяй // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 61–79.
 11. Рижков О. На шляху до євроінтеграції / О. Рижков // Пропозиція. –       2012. – № 11. – С. 20–22.
 12. Соколовская Я. Какая интеграция нужна Украине: 9 вопросов о главном / Я. Соколовская. – [К.], 2013. – 30 с.
 13. Солоненко І. «Євросоюз розуміє важливість українського громадського суспільства» / І. Солоненко // Євробюлетень. – 2012. –  № 1. – С. 12–13.
 14. Стегней М.І. Сучасні проблеми вітчизняного агробізнесу в умовах СОТ і ЄС / М.І. Стегней // Економічні науки : наук. вісн. / ЛНАУ. – Луганськ, 2010. – № 15. – С. 302–309.
 15. Трофимова В.В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції : монографія / В.В. Трофимова. – Сімферополь, 2012. – 208 с.
 16. Фрумкин Б. Европейский союз: поддержка малых и средних ферм / Б. Фрумкин // Междунар. с.-х. журн. – 2013. – № 1. – С. 30–32.
 17. Щербина С. Торгово-економічні зв’язки України з Європейським Союзом у контексті геоекономічних змін / С. Щербина, Р. Щербина // Україна і світ: прагнення змін : [монографія] / [відп. ред. Н. Висоцька] . – К., 2010. – С. 375–392.
 18. Экспертная оценка возможных макроэкономических эффектов экономического сотрудничества Украины со странами Единого экономического пространства / В.В. Ивантер, В.В. Геец // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 4. – С. 9–26.

Електронні ресурси:

 1. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак: “Укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – найкращий стимул для широкомасштабних реформ” [Електроний ресурс] // Віче. – 2013. – № 19. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3896/  (27.11.2013).
 2. Гордєєва І.В. Україна – в СОТ – наслідки для ринку м’яса [Електронний ресурс] / І.В. Гордєєва // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту : наук. журн. / СНАУ. – Суми, 2011. – Вип. 6/1(48). – С. 139–142. – (Серія “Економіка і менеджмент”). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsna/ekon/2011_6_1/29.pdf (29.11.2013).
 3. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Електроний ресурс] : навч. посібник / М. В. Кордон. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 172 с. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/72.pdf (27.11.2013)
 4. Муравйов В. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу [Електроний ресурс] / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче. – 2013. – № 17. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3842/ (27.11.2013).
 5. На шляху інтеграції України до ЄС : інформ.бюл. з євроінтеграційних питань [Електроний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – К., 2013. – № 1–8. – Режим доступу: http://dmsu.gov.ua/yevropeiska-intehratsiia/informatsiinyi-biuleten-zievrointehratsiinykh-pytan (27.11.2013).
 6. Піріашвілі О.Б. Розвиток Єврорегіонів на території України [Електроний ресурс] /  О.Б. Піріашвілі, О.П. Амбросенко, Н.О. Федяй // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 61–79. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2011_3/4_Piriashvili&K.pdf (18.12.2013)
 7. Право Європейського Союзу [Електроний ресурс] : підручник / В.І. Муравйов  [та ін.] ; за ред. В.І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с. – Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.ws/1584072048487/pravo/pravo_yevropeyskogo_soyuzu_-_muravyov_vi (27.11.2013).
 8. Цирфа Ю. Зовнішньополітична стратегія в дії. Обираємо європейський напрям [Електроний ресурс] / Ю. Цирфа // Віче. – 2013. – № 19. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3892/ (27.11.2013)
 9. Цирфа Ю. Токсичний шоколад, або Погляд на Угоду про асоціацію Україна – ЄС зі Сходу [Електроний ресурс]  / Ю. Цирфа  //  Віче. – 2013. – № 17.  – Режим доступу:  http://www.viche.info/journal/3843 / (27.11.2013).
 10. Чорногор Я. Конвент як форма взаємодії з владою щодо реалізації євроінтеграційного курсу [Електроний ресурс] / Я. Чорногор // Віче. – 2013. – № 20. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3904/ (27.11.2013).Переглядів:  2060