Фермерські господарства

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Україна. Закони. “Про фермерське господарство” : від 19. 06. 2003 р. № 973–ІV // ВВР. – 2003. – № 45. – Ст. № 363.
 2. Александрова А.I. Актуальнi проблеми подальшого розвитку фермерства / А.I. Александрова // Матерiали пiдсумкової наук. конф. проф.-викл. складу аспiрантiв i здобувачiв ХHАУ iмені В.В. Докучаєва (Харкiв, 10–13 сiч. 2012 р.) / ХHАУ. – Х., 2012. – Ч. 1. – С. 30–32.
 3. Балко Н.К. Организационные аспекты формирования фермерских хозяйств в Украине / Н.К. Балко // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» Сер.: Економiчнi науки / КАТУ. – Сiмферополь, 2011. – Вып. 136. – С. 207–214.
 4. Гнатишин Л.Б. Фінансова звітність в оцінці економічного потенціалу фермерських господарств / Л.Б.  Гнатишин, Л.П. Петришин // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 86–91.
 5. Горьовий В.П. Аграрна полiтика у розвитку фермерства в Українi / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економiка АПК. – 2012. – № 12. – С. 10–17.
 6. Домаскiна М.А. Основнi проблеми i фактори спецiалiзацiї фермерських господарств / М.А. Домаскiна // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. – Миколаїв, 2010. – Т.1, Вып. 3 (54): Економiчнi науки. Сiльськогосподарськi науки. Технiчнi науки. – С. 89–96.
 7. Збарський В.К. Вклад фермерських господарств у розвиток економiки сiльських регiонiв / В.К. Збарський, А.В. Збарська // Бухгалтерiя в сiльському господарствi. – 2013. – № 6. – С. 33–38.
 8. Збарський В. Механiзм господарювання фермерських господарств / В. Збарський //  Бухгалтерiя в сiльському господарствi. – 2013. – № 3. –   С. 21–28.
 9. Карпова В. Фермерськi господарства : облiк бiоактивiв / В. Карпова // Все про бухгалтерський облiк. – 2012. – № 101. – С. 13–22.
 10. Кiсiль М.I. Теоретико-методологiчнi та практичнi аспекти формування ефективностi iнвестицiй фермерських господарств / М.I. Кiсiль, В.О. Iванченко // Економiка АПК. – 2012. – № 7. – С. 55–62.
 11. Липчук В.В. Оцінка розвитку фермерства в регіонах України / В.В. Липчук, Л.Б. Гнатичин // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 47–53.
 12. Макаренко П.М. Фермерські господарства України – до 20-річного ювілею / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 16–24.
 13. Мельник Л.Ю. Hовi пiдходи до оцiнки економiчної ефективностi й стiйкостi фермерських господарств / Л.Ю.Мельник // Вiсник Днiпропетровського державного аграрного університету : наук.-теорет., наук.-практ. журн. / ДДАУ. – Днiпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 112–117.
 14. Мельник Л.Ю. Розвиток фермерського землекористування / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 15–20.
 15. Мельник Л.Ю. Структура фермерства України за розмiрами господарств / Л.Ю. Мельник, В.О. Олексюк // Вiсник Днiпропетровського державного аграрного університету : наук.-теорет., наук.-практ. журн. / ДДАУ. – Днiпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 147–151.
 16. Мохненко А.С. Виникнення, еволюцiя та сутнiсть фермерських господарств / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник / ХДАУ. – Херсон, 2009. – Вып. 62. – С. 299–306.
 17. Мохненко А.С. Функцiонування i розвиток фермерських господарств в аграрнiй сферi економiки [Електронний ресурс] / А.С. Мохненко // Вiсник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – Вып. 1(65). – С. 26–30. – Режим  доступу: http://www.mnau.edu.ua/vestnik/visnik_2012-1%2865%29.pdf (29.11.2013)
 18. Пітик О.В. Виробництво соняшнику в фермерських господарствах Вінницької області / О.В. Пітик // Економіка АПК. – 2009. – № 5. С. 49–52.
 19. Салова М. Крестьянские (фермерские) хозяйства – основа для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов / М. Салова // Междунар. с.-х. журн. – 2012. – № 1. – С. 11–15.
 20. Спаський Г.В. Iнвестування розвитку фермерських господарств Закарпатської областi / Г.В. Спаський // Економiка АПК. – 2013. – № 5. – С. 71–75.
 21. Стадник С. Системи оподаткування для фермерських господарств : робимо усвiдомлений вибiр / С. Стадник // Все про бухгалтерський облiк. – 2012. – № 118. – С. 39–42.
 22. Томич І.Ф. Завершення земельної реформи в умовах розвитку фермерських господарств та приватних власників / І.Ф. Томич // Економіка АПК. – 2009. –  № 3. – С. 92–93.
 23. Шолойко А.С. Законодавче забезпечення державної фінансової підтримки страхування виробництва у фермерських господарствах /А.С. Шолойко // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 94–97.
 24. Шпак О. Тенденцiї розвитку фермерських господарств Житомирщини / О. Шпак //  Землевпорядний вiсник. – 2012. – № 12. – С. 38–40.

Переглядів:  1779