Інокуляція сої

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 1. Андреева И.Н. Старение клубеньков бобовых / И.Н. Андреева, Т.М. Кожаринова // Физиология растений. – 1998. – Т. 45, № 1. – С. 117–130.
 2. Береговенко С.К. Влияние инокуляции сои различными штамами Bradyrhizobium japonicum на содержание аминокислот и сырого протеина в зерне / С.К. Береговенко // Физиология и биохимия культурных растений. – 2001. – Т. 33, № 5. – С. 432-435.
 3. Бухориев Т.А. Инокуляция семян сои в зависимости от сорта и штамма ризобий / Т.А. Бухориев // Аграрная наука. – 1997. – № 1. С. 26–27.
 4. Вергунова В.І. Прогнозування поведінки процесу азотфіксації на корінні сої в залежності від штаму азотфіксуючих бактерій / В.І. Вергунова, А.В. Калініченко // Луганський державний аграрний університет : зб. наук. пр. /  ЛДАУ. – Луганськ, 1999. – № 5. – С. 231–243.
 5. Влияние лектинов семян сои на формирование и функционирование бобово-ризобиального симбиоза / Н.Н. Мельникова, Н.В. Ковальчук, С.Я. Коць [та ін.] // Физиология и биохимия культурных растений. – 2009. –  Т. 41, №  5. – С. 439–446.
 6. Волкогон М.В. Баланс ІОК та зеатину в рослинах сої за інокуляції насіння різними штамами й мутантами Bradyrhizobiom Japonicum / М.В. Волкогон, П.М. Маменко, С.Я. Коць // Физиология и биохимия культурных растений. – 2009. – Т. 41, № 5. – С. 408–416.
 7. Галовина Е.В. Влияние инокуляции на продукционный процесс сортов сои при различной влагообеспеченности / Е.В. Галовина, В.И. Зотиков // Земледелие. – 2010. – № 8. – С. 41–43.
 8. Грищук О.О. Динаміка вмісту фітогормонів цитокінінової природи у коренях і бульбочках сої на ранніх етапах формування бобово-ризобіального симбіозу / О.О. Грищук, С.Я. Коць, М.В. Волкогон // Физиология и биохимия культурных растений. – 2013. – Т. 45, № 1. – С. 20–28. – Бібліогр.: 28 назв.
 9. Даценко В.К. Эффективность бобово-ризобиального симбиоза различных сортов сои и  штаммов  Bradyrhizobiom Japonicum / В.К. Даценко, С.К. Лагута // Физиология и биохимия культурных растений. – 1997. – Т. 29, № 4. – С. 299–303.
 10. Дозоров А.В. Энергетическая оценка создания оптимальных условий для биологической азотфиксации сои / А. Дроздов // Междунар. с.-х. журн. – 1999. – № 4. – С. 52–53.
 11. Ефективність різних способів інокуляції сої бульбочковими бактеріями / С.М. Маліченко, В.К. Доценко, П.М. Маменко [та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2009. – Вип. 10. – С. 20–28. – Бібліогр.: 14 назв.
 12. Інокулянти ХайСтік та ХайКоутСупер: високі технології гарантують високий результат // Зерно. – 2012. – № 11. – С. 42–43.
 13. Каранда Т.М. Інокуляція – справжня альтернатива мінеральним добривам! / Т.М. Каранда // Пропозиція. – 2010. – № 4. – С. 68.
 14. Лагута С.К. Влияние инокуляции различными по эфективности штамами на азотфиксирующую активность и продуктивность сои / С.К. Лагута, В.К. Даценко // Физиология и биохимия культурных растений. – 1997. – Т. 29, № 6. – С. 468–471.
 15. Мандровська Н.М. Активність каталази симбіотичних систем сої різної ефективності на ранніх етапах формування симбіозу / Н.М. Мандровська, О.Д. Кругова, С.Я. Коць // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер.: Біологія : наук. журн. / ХНАУ. – Х., 2010. – Вип. 1(19). –  С. 69–75.
 16. Маріноха П. Потужна фабрика альтернативного азоту: [особливості ефективного застосування латиноамериканських інокулянтів] / П. Маріноха // Пропозиція. – 2011. – № 2. – С. 64–65.
 17. Марущак О.В. Вирощування сої з інокулянтами / О.В. Марущак  // Агроном. – 2013. – № 1. – С. 152–153.
 18. Марьюшкин В.Ф. Изменчивость хозяйственно-ценных признаков сортов сои при инокуляции Bradyrhizobium japonicum / В.Ф. Марьюшкин, Н.Н. Даценко // Физиология и биохимия культурных растений. – 1999. – Т. 26, № 3. – С. 257–264.
 19. Нагорна О. Ефективні інокулянти для насіння сої / О. Нагорна, Р. Магомедов, Л. Центило // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 82–83.
 20. Толкачев Н.З. Повышение эффективности симбиотической азотфиксации и продуктивности сои путем применения стимуляторов и биопрепаратов / Н.З. Толкачев // Физиология и биохимия культурных растений. – 1997. –  Т. 29, № 4. – С. 304–309.
 21. Хамоков Х.А. Доля фиксированного азота воздуха соей при вертикальной зональности / Х.А. Хамоков // Зерновое хозяйство. – 2006. – № 3. – С. 22–23.
 22. Шевніков М.Я. Вплив водного режиму грунту на азотфіксацію сої  / М.Я. Шевніков, Д.М. Шевніков // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2011. – № 6. – С. 64–68.
 23. Шевніков М.Я. Вплив інтенсивності освітлення на азотфіксацію сої / М.Я. Шевніков // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2011. – № 6. – С. 57–63.


Переглядів:  1745