Мінеральні та органічні добрива у технології вирощування сої

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абаев А.А. Использование цеолитов для повышения продуктивности сои / А.А. Абаев, Э.Д. Адиньяев, Х.Х.  Эсхаджиева // Агрохимия. – 2008. –  № 2. –    С.  26–32. – Библиогр.: 21 назв.
 2. Агладзе Г. Влияние способов внесения молибдена на урожайность  и качество зерна сои / Г. Агладзе, Д. Джинчарадзе, М. Чабуклани  // Кормопроизводство. – 2003. – № 5. – С. 18–20.
 3. Ассаф Ибрагим. Урожайность и посевные качества семян  сои в зависимости  от минеральных удобрений, ризоторфина и микроэлементов / Ибрагим Ассаф // Селекционно-генетические и биотехнологические приемы повышения  продуктивности с.-х. растений : сб. науч. тр. / ХГАУ. – Х., 1994. –  С. 82–85.
 4. Барсуков С.С. Урожайность сои в зависимости  от доз  органических и минеральных удобрений / С.С. Барсуков, Н.Г. Леусова, А.С. Барсуков  // Кормопроизводство. – 2002. – № 10. – С. 26–27.
 5. Бегун С.А.  Роль молибдена  в образовании  клубеньков  у некоторых сортов сои / С.А. Бегун, М.В. Якименко, В.А. Тильба // Земледелие. – 2012. – № 7. – С. 45–46.
 6. Величко Л.Н. Залежність початкових  процесів  росту сої  від регуляторів  росту  рослин / Л.Н. Величко // Вісник Уманського державного аграрного університету / УДАУ. – Умань, 2006. – № 1–2. – С. 38–40.
 7. Волинець І.Г. Вплив інокуляції та доз азотних добрив на агрохімічну ефективність  вирощування сої / І.Г. Волинець // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / ЛНАУ. – Луганськ, 2006. – № 69. – С. 4–10. – (Ювілейний випуск).
 8. Головатюк Є.О. Продуктивність та якість насіння сої за різних  умов азотного живлення / Є.О. Головатюк // Вісн. аграр. науки. – 2008. – № 1. – С. 17–20.
 9. Дозоров А.В. Источники азота в питании растений сои / А.В. Дозоров // Зерновые культуры. – 2000. – № 5. – С. 26–28.
 10. Дробітько А.В. Вплив мінеральних  добрив на врожаї сої в умовах  Степу / А.В. Дробітько, В.І. Січкар // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 12. – С. 26–28.
 11. Дробітько А.В. Продуктивність сої залежно  від впливу стимуляторів росту в умовах   південно-західного  степу України / А.В. Дробітько // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. – Миколаїв, 2002. – Вип. 6(20). – С. 171–175.
 12. Дробышева Н.И. Влияние удобрений на образование  клубеньков и урожай сои / Н.И. Дробышева // Агрохимия. – 2000. – № 2. – С. 59–62.
 13. Золотар Ю.В. Продуктивність сої  залежно від  комплексної дії  мінеральних  та бактеріальних добрив  в умовах  північного Лісостепу: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Ю.В. Золотар ; Ін.-т землеробства. – К., 2005. – 20 с.
 14. Каленська С.М. Мінеральне живлення сої: [ вплив інокуляції  Нітрагіном та удобрення  на продуктивність  та якість  зерна культури в умовах Лісостепу] / С.М. Каленська, Н.В. Новицька, А.Є. Стрихар // Насінництво. – 2009. – № 8. –             С. 23–25.
 15. Клименко І.В. Продуктивність сої  залежно від застосування  природних регуляторів  росту у Східному Лісостепу  України / І.В. Клименко // Матеріали XIII з’їзду  Українського ботанічного товариства (Львів, 19–23 верес. 2011 р.) – Львів, 2011. – С. 434.
 16. Кривда Ю. І. Ефективність азотних  добрив під сою / Ю.І. Кривда, А.І. Буджерак // Агроекол. журн. – 2007. – № 3. – С. 63–67.
 17. Крутило Д.В. Біологічні властивості  бульбочкових  бактерій сої з різною швидкістю росту / Д.В. Крутило // Сільськогосподарська  мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2009. – Вип. 10. – С. 50–65.
 18. Маткевич В.Т. Вплив мінеральних  добрив  на продуктивність  сої  в чистих, змішаних  та ущільнених  посівах / В.Т. Маткевич, В.М. Смалиус   // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 8. – С. 15–17.
 19. Міхєєв В.Г. Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів  росту, десикації та  сенікації посівів в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / В.Г. Міхєєв ; Ін.-т землеробства УААН. – К., 2009. – 20 с.
 20. Нагорний В.І. Вплив азотфіксуючого  препарату, стимулятору росту і молібдену на продуктивність  сої  в північно-східному Лісостепу України /  В.І. Нагорний, О.М. Мурач // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер.: “Агрономія і біологія” / СНАУ. – Суми, 2011. – Вип. 4. – С. 77–81.
 21. Нагорний В.І. Особливості застосування бактеріальних та мінеральних добрив у посівах сої / В.І. Нагорний, Ю.О. Романько  // Агрономія і біологія : наук. журн. / СНАУ. – Суми, 2007. – Вип. 10–11. – С. 61–67.
 22. Огурцов Є.М. Застосування  фізіологічно-активних речовин  у посівах  сої  Східного Лісостепу України / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Матеріали  XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19–23 верес. 2011 р.) – Львів, 2011. – С. 447.
 23. Огурцов Є.М. Урожайність сої залежно від  застосування  біологічних препаратів / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво” / ХНАУ. – Х., 2008. – № 5. – С. 59–62. –Бібліогр.: 9 назв.
 24. Павленко Г.В. Ефективність мінеральних добрив та біопрепаратів  у технології  вирощування сої  в Лісостепу / Г.В. Павленко // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 11. – С. 68–69.
 25. Пинту Луис Дарте. Влияние технологий применения минеральных удобрений на урожайность  и качество семян сои / Луис Дарте Пинту // Вісн. аграр. науки. – 1996. – № 6. – С. 79–80.
 26. Сємцов А.В. Реакція рослин сої  на інокуляцію  та внесення  різних доз мінеральних добрив  в умовах  центрального  Лісостепу України / А.В. Сємцов // Вісн. аграр. науки. – 2001. – № 2. – С. 71–72.
 27. Соя: [решаем парадоксальные проблемы: эффективное использование внесенных питательных элементов] // Зерно. – 2013. – № 2. – С. 100–109.
 28. Удобрение сои. Полезные советы / Ричард Б. Фергюсон, Чарльз А. Шапиро, Ахим Р. Доберман // Зерно. – 2007. – № 5. – С. 21–26.
 29. Топко І.В. Продуктивність сої залежно від удобрення та інокуляції / І.В.  Топко // Вісн. аграр. науки. – 2005. – № 6. – С. 69–72.
 30. Турин Е.Н. Применение удобрений при выращивании сои / Е.Н. Турин // Агроном. – 2008. – № 2. – С. 120–121.
 31. Хамоков Х.А. Динамика потребления азота и структура  урожая сои и гороха в зависимости от  глубины  заделки  семян / Х.А. Хамоков // Зерновое хозяйство. – 2007. – № 2. – С. 16.
 32. Худяков О.І. Вплив позакореневого підживлення  рідким  добривом на якість сої / О.І. Худяков // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 9. – С. 49–50.
 33. Чернишенко П.В. Формування насіннєвої продуктивності сої  в залежності  від системи живлення  / П.В. Чернишенко, В.В. Кириченко // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво” / ХНАУ. – Х., 2008. – № 5. – С. 53–58. – Бібліогр.: 9 назв.
 34. Чуонг Занг. Влияние органических и минеральных  удобрений на качество зерна  сои в Лесостепи  Украины / Занг  Чуонг // Вісн. аграр. науки. – 2000. – № 9. – С. 75–77.
 35. Шевніков М.Я. Застосування добрив та біопрепаратів  при вирощуванні сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України / М.Я. Шевніков // Вісник ХНАУ. Сер.: “Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів” / ХНАУ. – Х., 2010. – № 5. – С. 117–123.
 36. Шевніков М.Я. Роль мінерального та симбіотичного азоту в живленні  сої / М.Я. Шевніков // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту : зб. наук. пр. / ПДСГІ. – Полтава, 1998. – № 1. – С. 8–10.
 37. Шевніков М.Я. Формування врожаю сої  під впливом мінеральних добрив інокуляції / М.Я. Шевніков, Л.І. Фесенко // Вісник ХНАУ. Сер.: “Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство” / ХНАУ. – Х., 2004. – № 6. – С. 211–213.
 38. Шепілова Т.П. Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на ріст і розвиток рослин сої / Т.П. Шепілова // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-вироб. зб. / Ін.-т рослинництва імені В.Я. Юр’єва. – К., 2011. – Вип. 10. – С. 274–279

Переглядів:  1830