Друковані видання

Монографії

   

   Наприкінці квітня цього року побачила світ монографія науковців нашого університету, яка присвячена проблемі формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах.

   Гуторов О. І.  Економічні засади формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах : теоретико-прикладний аспект : монографія / О. І. Гуторов, Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : Точка, 2013. – 490 с.

Оцінка результатів розвитку міст обласного значення : монографія / А.П. Вервейко, Д.О. Гопцій ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х. : НТМТ, 2014.  - 232 с.

 

   Наприкінці грудня 2014 року побачила світ монографія співробітників кафедри зоології та ентомології нашого університету, яка присвячена проблемі захисту ріпаку ярого й гірчиці від головних шкідників – хрестоцвітих блішок та ріпакового квіткоїда.

 

   Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України: монографія / М. Д. Євтушенко, С. В. Станкевич, В. В. Вільна / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014.  – 170 с.

 

  Економіко-екологічна ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Т. О. Степаненко; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Гуторова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2013. – 304 с.

 

 

 Підручники

 

   Наприкінці вересня цього року побачив світ навчальний посібник з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Рекомендовано як навчальний посібник для підготовки фахівців напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах ІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України), який присвячено економічним проблемам раціонального природокористування.

   Кучер Л. Ю. Економіка природокористування : навчальний посібник / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. – Х. : ФОП Федорко М. Ю., 2014. – 264 с.

 

 

Управління  інноваціями : навч.  посібник  /  О.І. Гуторов,  Л.І. Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. – Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с.

 

Державна експертиза землевпорядної документації : навч. посібник / О.А. Домбровська; Харк. нац. аграр. ун-т. - Х., 2014. - 231 с.

 

Ефективність використання сільськогоспо-дарських угідь в природно-кліматичних зонах України  : монографія / О.В. Гунченко;  за ред. канд. екон. наук, доцента О.В. Князя; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х. : ТОВ "Смугаста типографія", 2015.  - 192 с.

 

Земельний кадастр: Облік кількості та якості земель : практикум / А.С. Попов; Харк. нац. аграр. ун-т. - Х. ХНАУ, 2013. - 160 с.

 

Земельні відносини в аграрному секторі економіки України  : монографія / І.В. Кошкалда;   Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х. : Гриф, 2012.  - 352 с.

Програмне забезпечення землевпорядних та земельно-кадастрових робіт : навч. посібник /     В.В. Тимошевський, А.С. Попов; Харк. нац. аграр. ун-т. - Х. : ХНАУ, 2011. - 163 с.

 

Соціально-економічні основи управління використанням земельних ресурсів сільськогос- подарських підприємств : монографія /  Д.М. Загній, А.П. Вервейко; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х. : НТМТ, 2013.  - 268 с.

 

Управління земельними ресурсами. Том 1. Законодавча база / О.І. Мітрофанова,   М.О. Пілічева, А.Я. Сохнич, О.О. Костишин, М.В. Смолярчук, А.П. Лізунова, А.С. Попов. - TEMPUS IV. Донецьк : УНИТЕХ, 2012. - 406 с.

 

Управління земельними ресурсами. Том 2. Економіка землекористування / П.П. Колодій, О.І. Черечон, В.В. Тишковець, Л.В. Сухомлін, К.О. Гермонова. - TEMPUS IV. Донецьк : УНИТЕХ, 2012. - 438 с.

Управління земельними ресурсами. Том 3. Кадастрова діяльність та інформаційні системи / А.С. Попов, А.О. Луньов, С.Г. Могильний, Д.Ю. Гавриленко, А.А. Шоломицький. - TEMPUS IV. Донецьк : УНИТЕХ, 2012. - 445 с.

 

Управління земельними ресурсами. Том 6. Сталий розвиток сільських територій / С.С. Радомський, В.В. Тимошевський, А.С. Попов, М.Г. Ступень, Л.В. Ткачук, Н.Є. Стойко, А.М. Шворак. - TEMPUS IV. Донецьк : УНИТЕХ, 2012. - 461 с.

 

    Геологія з основами мінералогії: Підручник – третє, суттєво доповнене і перероблене видання // Колектив авторів / За редакцією П.В. Заріцького, Д.Г. Тихоненка; редактор-укладач М.О. Горін (для студентів агрономічних, екологічних, інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III-IV рівня акредитації). – Х.: Майдан, 2009.‑ 584 с.

   

На допомогу навчальному процесу

   Методологія створення стандартів вищої освіти в контексті нової моделі. Л.М. , доктор с.-г. наук, професор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

   Бюлетень містить відомості про нові надходження літератури до бібліотеки за I кв. (січень–березень) 2015 р. Подано повний бібліографічний опис нових видань з анотаціями (мовою видання), які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг. Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження видань в структурних підрозділах бібліотеки.

   Матеріал згруповано за галузями знань, у межах галузі – за алфавітом авторів або назв видань.

Бюлетень адресується науковцям, фахівцям та практикам агропромислового виробництва, викладачам і студентам аграрних вищих та середніх навчальних закладів, бібліотекарям галузевих бібліотек.

   Бюлетень містить відомості про нові надходження літератури до бібліотеки за ІI квартал (квітень-червень) 2014 р. Подано повний бібліографічний опис нових видань з анотаціями (мовою видання), які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг. Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження видань в структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за галузями знань, у межах галузі – за алфавітом авторів або назв видань.

   Бюлетень містить відомості про нові надходження літератури до бібліотеки за I квартал (січень-березень) 2014 р. Подано повний бібліографічний опис нових видань з анотаціями (мовою видання), які допоможуть користувачам краще зорієнтуватися у змісті книг. Проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження видань в структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за галузями знань, у межах галузі – за алфавітом авторів або назв видань.

   Бюлетень нових надходжень бібліотеки 2013 р. / уклад.: С.О. Світлична, О.О. Рум’янцева, Т.А. Новіченко, І.П. Жидких ; ФБ ХНАУ імені В.В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2013. – 112 с. – (Серія “Нові надходження ФБ ХНАУ імені В.В. Докучаєва”).
   Переглядів:  10933