Конференція, доповнення.

Автор: Intercom от 2-02-2016, 14:12, переглянуло: 754

 

Шановні пані та панове!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції
 «ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ»,

яка відбудеться 19 лютого 2016 р. 

у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

Напрями роботи конференції:

 

1.  Виробничий потенціал, оцінка, напрямки та ефективність його використання в господарському механізмі АПК.

2.  Удосконалення господарського механізму в агропромисловому комплексі.

3.  Соціально-екологічні проблеми економічного механізму раціонального природокористування.

4.  Соціально-економічні проблеми сільськогосподарського виробництва.

5.  Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання.

6.  Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій.

7.  Фінансово-кредитний механізм сталого розвитку аграрного сектора економіки.

8.  Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в умовах глобалізації.

9.  Розвиток аграрної економічної науки та освіти в Україні.

10. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період.

11. Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання.

12. Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора.

13. Проблеми сталого розвитку агросфери.

14. Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері.

15. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери.

16. Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

За підсумками проведення конференції буде опублікований збірник матеріалів.

Для участі у конференції Вам необхідно до 7 лютого 2016 р.  надіслати на адресу

konf_knau@ukr.net (копію: konf_mie@mail.ru):

 

  • заявку на участь у конференції;

  • файл (MS Word) у форматі .doc або .rtf з текстом доповіді (від трьох до п’яти повних сторінок), оформленим згідно з вимогами. Назва повинна відповідати прізвищам авторів;

  • скановану копію квитанції про оплату (у квитанції обов’язково вказують прізвище та ініціали автора).

 

Кожен учасник отримає програму конференції, сертифікат і матеріали конференції. На кожну публікацію буде надано один примірник видання (про необхідність додаткового примірника повідомляйте заздалегідь).


Вимоги до оформлення матеріалів

   Матеріали обсягом від трьох до п’яти повних сторінок (у т. ч. рисунки і таблиці) розміщують на аркушах паперу формату А4 (297х210 мм), береги зверху, знизу, справа, зліва – 20 мм. У лівому верхньому куті проставляють індекс «УДК». Нижче, через інтервал, без відступу посередині – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання (кількість авторів – не більше чотирьох на кожну публікацію); нижче – назву організації та країну, яку представляє автор; через інтервал – назву роботи. Через інтервал розміщують текст доповіді (текст вирівняний за шириною, шрифт Times New Roman, звичайний, кегль 14 pt, інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см). Нижче, без інтервалу – список використаних джерел.

   Посилання та список використаних джерел оформляють згідно з вимогами ВАКу України (бюл. № 5, 2009). Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумерують з правого боку. Рисунки, зроблені у MS Word, потрібно згрупувати і подати як єдиний графічний об’єкт (чорно-білий). Таблиці, рисунки друкують вбудованим редактором Microsoft Word і розміщують посередині.

   Аспіранти і здобувачі наукових ступенів обов'язково вказують за допомогою виноски на першій сторінці матеріалів прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання, посаду (кегль – 10 pt).

 

Приклад оформлення матеріалів

УДК 658.012.32:004

 

І.І. Іванов, аспірант*

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна

 

Теоретичні підходи до трактування категорії «розвиток підприємства»

 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх [1, с. 34]. Ххххххххххххх.

Список використаних джерел: 1. Козловський С.В. Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю : [моногр.] / Козловський С.В. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2010. – 432 с.

_________________

*Науковий керівник – В.В. Васильєв, канд. екон. наук, доцент


   Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і відхиляти надіслані матеріали, які не містять нової наукової інформації або не відповідають вищенаведеним вимогам. Кошти в разі відхилення матеріалів не повертаються.

   Усі бажаючі можуть також додатково надсилати наукові статті обсягом від 6 до 12 сторінок, які будуть надруковані у Віснику ХНАУ,який включено до переліку фахових видань. З вимогами до їх оформлення можна ознайомитися на сторінці .

 

Контактні телефони:

Організаційні питання

Ляліна Наталія Сергіївна

099-212-08-48

Шарко Інна Олександрівна

099-177-04-93 або 067-542-50-91

Фінансові питання

Пащенко Юлія Валентинівна

066-928-13-28

 

 

Детальні умови участі в конференції – у файлах, прикріплених нижче.

 Сподіваємося на Вашу активну участь у конференції!!!


Запрошення
Категорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.