Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

Автор: Lubov от 26-03-2014, 15:58, переглянуло: 3518

 

ВІДКРИТИЙ ПЕРЕГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ «ЖИВЕ» ЗЕМЛЕРОБСТВО 

Той фермер, який знекровлює землю і залишає її своїм дітям зовсім нікчемною, є жалюгідною істотою. Добрим фермером є той, хто перетворив свою землю в джерело свого добробуту і забезпечення освіти своїх дітей, хто залишає землю їм у спадок у кращому стані, ніж сам її отримав. Те ж саме, на мій погляд, повинно відноситися до держави.
Т. Рузвельт

Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

   Ідея органічного виробництва (землеробства) полягає у повній відмові від застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота живих організмів, відбувається приріст гумусу, і як результат – збільшення урожайності сільськогосподарських культур.

   Органічні продукти та їхнє виробництво – це практика чистого виготовлення здорових продуктів харчування. Органічне землеробство полягає у мінімальному обробітку ґрунту і повній відмові від застосування ГМО, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Ідея органічного землеробства є популярною у багатьох країнах світу.

  Органічне землеробство базується на глибинних наукових знаннях про ґрунти, тварин, клімат, хімію та фізику так само, як і на усвідомленні цивілізованою і духовною людиною власних взаємовідносин з Природою. У поєднанні наукового розуміння та духовності полягає сама можливість цивілізаційного розвитку людства. А отже, рівень розвинутості органічного землеробства є показником рівня суцільного прогресу як окремої країни, так і світу.

Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

   Використання органічних технологій в землеробстві ведуть до підвищення природної біологічної активності у ґрунті та відновлення балансу натуральних поживних речовин. За умов ведення органічного господарства підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота живих організмів, відбувається відновлення гумусу, і як результат – збільшення урожайності сільськогосподарських культур та підвищення якості зерна.

   Необхідність покращення родючості сільськогосподарських земель через “розумне фермерство” поділяли і поділяють велика кількість фахівців сільського господарства.

   Фермери в усьому світі дедалі переходять на раціональні технології органічного землеробства, які базуються виключно на натуральних, природних засобах підтримки родючості землі. Така тенденція тільки розпочинається в Україні, але масштабніший перехід українського сільського господарства буде успішним лише за умов підтримки органічних агротехнологій на державному рівні. Адже родюча земля – це запорука збагачення української нації.

Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

   25 березня 2014 р. у ХНАУ імені В.В. Докучаєва відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Вирощування органічної сільськогосподарської продукції: технології, сертифікація, досвід”. Основні питання, що обговорювалися на конференції стосувалися стану та перспектив розвитку органічного виробництва в Україні, а також основних принципів та вимог; проблем органічного садівництва; маркетингу та збуту органічної продукції; принципів органічного рослинництва; екосистемних підходів до формування умов сталого збалансованого розвитку; впливу органічного землеробства на структурно-агрегативний стан чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України тощо.

Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

Учасникам та гостям конференції у виставковому залі університету була представлена органічна продукція ведучих агрофірм області та Відкритий перегляд літератури “Живе” землеробство”, підготовлений за темою конференції співробітниками бібліотеки.

Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

Видання з рідкісного та цінного фонду ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва:

   Стародруки (до 1800 р.):

 • The Farmer's letters to the people of England: containing the sentiments of a Practical Husbandman, on various Subjects of great Importance... / [Arthur Young]. – The second edition, corrected and enlarged. – London : printed for W. Nicoll, 1768. – 9, 482 p.
 • або в перекладі:
 • Письма фермера к английскому народу, содержащие мнение практикующего земледельца по различным, очень важным предметам... / [А. Юнг]. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон : отпечатано для У. Николла, 1768. – 9, 482 с.
 • Рознотовский А. Продолжение нового земледелия, основанного на правилах Тайного Советника И. Шубарта  фон Клеефельда / писано Моск. Придворной Экспедиции Членом А. Рознотовским. – Москва : Унив. тип., у Ридигера и Клаудия, 1795–1800. –  Ч. 5–7. – 172, 224 с. – Конволют.

   Цінні видання XIX початку XX століття:

 • Аверин В.Г. Важнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними / В.Г. Аверин. – Харьков : Союз, 1919. – 142 с. : ил. – (Сельскохозяйственная библиотека / под ред. А.Н. Челинцева).
 • Атлас плодов / под общ. ред. А.С. Гребницкого ; Императ. Рос. О-во Плодоводства. – Санкт-Петербург : Экспедиция Заготовления Гос. Бумаг, 1906. – Вып. 1–4. –  589 с., 100 хромолитогр. табл.
 • Бильдерлинг Б. Удобрение в теории и на практике : пособие для сел. хозяев / Б. Бильдерлинг. – Санкт-Петербург : тип. В. Демакова, 1891. – [2], 307, [3], 8 с.
 • Винер В. Навоз и искусственные удобрения / В. Винер. – Прил. к журн. “Нужды Деревни” за 1907 г., № 8. – Москва : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 40 с. – (Библиотека хозяина / под ред. А.П. Мертваго).
 • Гейнрих Р. Практическое применение навоза и искусственных удобрений / Р. Гейнрих ; пер. с разреш. авт. с 3-го нем. изд. (1896 г.) Л.Ф. Альтгаузен. – Москва : типо-литогр. Т-ва Кушнерев и К°, 1897. – II, 150 с.
 • Глухов М.М. Земное удобрение или сидерация. Значение и применение этого способа в сельском хозяйстве : попул. руководство / М.М. Глухов. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1909. – X, 192 с., 21 ил.
 • Иверсен В.Э. Вредные полевые насекомые : опыт. практ. энтомологии для землевладельцев, сел. хозяев, народ. учителей и учит. семинарий / В.Э. Иверсен. – Санкт-Петербург : изд. Ф. Павленкова, 1883. – VI, 114, [4] с.
 • Костычев П. Учение об удобрении почв. Состав, свойства и употребление главнейших удобрительных веществ. Средства для определения истощения почв : руководство для практ. хозяев / П. Костычев. – 2-е изд., доп. и испр. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1893. – [2], 232 с.
 • Кулжинский С.П. О люпине / С.П. Кулжинский ; Чернигов. Губерн. Земство. – Нежин : типо-литогр. насл. В.К. Миленевского, 1915. – 36 с.
 • Лангеталь Хр. Эд. Руководство к познанию и возделыванию сельскохозяйственных растений / Х.Э. Лангеталь ; пер. с 5-го нем. изд. под ред. П. Костычева. – Санкт-Петербург : тип. Т-ва “Обществ. Польза”, 1876. – Т. 1–2. – [6], 184, 154 с. – Конволют.
 • Прянишников Д.Н. Учение об удобрении : курс сост. по лекциям и под  ред. авт. / Д.Н. Прянишников. – Москва : типо-литогр. В. Рихтер, 1903. – [2], 212, II, [2] с., 11 табл.
 • Розенберг-Липинский А. Практическое земледелие / А. Розенберг-Липинский ; пер. с нем. П. Костычева, с изм. и доп. в применении к России. – 4-е изд., вновь пересм. и доп. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1888. – XVI, 444 с.
 • Россель Е. Дж. Удобрения для повышения урожая / Е.Д. Россель ; пер. К. Тимирязева. – Москва : Денница, 1919. – 84 с. : ил.
 • Ростовцев С.И. Болезни и повреждения растений : руководство к их распознаванию и лечению для студ., агрономов, лесоводов, садоводов и огородников / С.И. Ростовцев. – 3-е изд. – Москва : типолитогр. Императ. Моск. Ун-та, 1908. – IV, XII, 404 с. : ил.
 • Рытов М.В. Русское огородничество / М. Рытов. – Санкт-Петербург : изд. П.П. Сойкина, [до 1914]. – 292 с.
 • Шредер Р.И. Русский огород, питомник и плодовый сад : руководство к наивыгоднейшему устройству ведения огородного и садового хоз-ва / Р.И. Шредер. – 4-е изд., вновь пересм., испр. и доп. – Санкт-Петербург : изд. А.Ф. Девриена, 1890. – VIII, 769, [11] с., 142 политипажа.
 • Штейнберг П.Н. Огородничество : практ. руководство к выращиванию в грунту / П.Н. Штейнберг. – 2-е изд., знач. доп. – Санкт-Петербург : изд. П.П. Сойкина, [до 1914]. – 238, II с. : ил. – (Сельскохозяйственная библиотека).
 • Юбилейный календарь русского садовода на 1913 г. с особым приложением “Иллюстрированный спутник садовода” : в 3 т. / под ред. П.Н. Штейнберга. – Санкт-Петербург : изд. П.П. Сойкина, [до 1914]. – 976 с. : ил. 
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

 

   Навчальні та наукові видання сучасних авторів:

 • Агроекологія : навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак [та ін.] – Київ : Вища освіта, 2006. – 671 с. : іл.
 • Агрономия : учеб. пособие / под ред. Н.Н. Третьякова. – Москва : АСАDEMIA, 2004. – 480 с.
 • Агротехнический метод защиты растений : учеб. пособие / В.А. Чулкина, Е.Ю. Торопова, Ю.И. Чулкин, Г.А. Стецов ; под ред. А.Н. Каштанова. – М. : ИВЦ «МАРКЕТИНГ» ; Новосибирск : ООО «Изд-во ЮКЗА», 2000. – 336 с.
 • Адаптивні системи землеробства : навч. посіб. / за ред. В.П. Гудзя. – Київ : Центр учбової л-ри, 2007. – 336 с.
 • Бегей С.В. Екологічне землеробство : підручник / С.В. Бегей, І.А. Шувар. – Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – 432 с.
 • Біологічне різноманіття екосистем і сучасна стратегія захисту рослин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя з дня народження Б.Н. Літвінова (Харків, 29–30 вересня 2011 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2011. – 126 с.
 • Дегтярьов В.В. Гумус чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України : монографія / В.В. Дегтярьов ; за ред. Д.Г. Тихоненка ; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків : Майдан, 2011. – 360 с.
 • Джевонс, Джон. Как выращивать больше овощей... : кн. о животворной биоинтенсивной методике огородничества с использованием только органических удобрений : пер. с англ. / Д. Джевонс. – [Б.м.], 1993. – 176 с.
 • Жарінов В.І. Агроекологія: термінологічний та довідковий матеріал : навч. посіб. / В.І. Жарінов, С.В. Довгань. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 328 с.
 • Захист рослин у XXI столітті: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня заснування ф-ту захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (Харків, 14 вересня 2012 р.) – Харків, 2012. – 104 с.
 • Землеробство з основами екології, ґрунтознавства та агрохімії : навч. посіб. / В.Ф. Петриченко, М.Л. Бомба, М.В. Патика [та ін.] – Київ : Аграр. наука, 2011. – 492 с.
 • Кисель В.И.  Биологическое земледелие в Украине: проблемы и перспективы / В.И. Кисель ; УААН, Ин-т агрохимии и почвоведения им. А.Н. Соколовского. – Харків : Штрих, 2000. – 162 с.
 • Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний. – 2-ге вид., допов.  – Київ : Урожай, 2009. – 464 с.
 • Косолап М.П. Система землеробства no-till : навч. посіб. / М.П. Косолап, О.П. Кротінов. – Київ : Логос, 2011. – 352 с.
 • Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів : [монографія]. – Київ : Урожай, 2006. – 302 с.
 • Лінник М.К. Технології і технічні засоби виробництва та використання органічних добрив : монографія / М.К. Лінник, М.М. Сенчук ; за ред. В.В. Адамчука ; НААН України, ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва». – Ніжин : вид. ПП Лисенко М.М., 2012. – 248 с. : іл.
 • Медведєв В.В. Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах / В.В. Медведєв ; НААН України, Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків : ЕДЕНА, 2010. – 202 с.
 • Моргун Ф.Т. Господарі хлібних ланів / Ф.Т. Моргун. – Київ : Політвидав України, 1980. – 278 с. : фото.
 • Моргун Ф.Т. Селянин Світова Душа / Ф.Т. Моргун. – Полтава : Полтавлітератор, 2001. – 312 с.
 • «Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье» : материалы XIII Междунар. симпозиума (Алушта, 5–12 сент. 2014 г.) – Симферополь, 2004. – Кн. 1–2.
 • Обробіток ґрунту: історія розвитку наукових основ : навч. посіб. / В.А. Вергунов, Ф.С. Галиш, В.Г. Молдован [та ін.] – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2008. – 148 с.
 • Основи органічного виробництва : навч. посіб. / П.О. Стецишин, В.В. Рекуненко, В.В. Пиндус [та ін.] – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 528 с.
 • Перспективи застосування сидеральних парів в Лісостеп України / за ред. В.В. Кириченка, В.М. Костромітіна ; УААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. – Харків, 2007. – 66 с. – (Наукове видання).
 • Платоненко І.В. Сівозміни : навч. посіб. / І.В. Платоненко, Р.С. Литвинюк ; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2006. – 262 с.
 • Примак І.Д. Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, І.В. Лотоненко, Ю.П. Майко ; за ред. І.П. Примака. – Київ : КВІЦ, 2008. – 192 с.
 • Сидеральні культури : практ. рек. / за ред. В.М. Писаренка. – Полтава : Сімон, 2011. – 52 с.
 • Супутник агронома : [довідник] / Є.М. Білецький, М.А. Бобро, С.Ю. Булигін [та ін.] ; за ред. С.Ю. Булигіна. – Харків : ХНАУ, 2010. – 256 с., дод.
 • Танчик С.П. No-till і не тільки сучасні системи землеробства / С.П. Танчик. – Київ : Юнівест Медіа, 2009. – 160 с.
 • Фермерське землеробство (в таблицях) : навч. посіб. / за ред. І.Д. Примака ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2006. – 360 с.
 • Фогед Х.Л. Гній це велика цінність / Х.Л. Фогед, М. Шикула, О.Л. Тонха. – [Б.м.], 2002. – 29 с. 
Відкритий перегляд літератури «Живе» землеробство

О. Кандаурова, завідувач сектора рідкісних і цінних видань;

І. Жидких, головний бібліографКатегорія: Новини, Культурно-массова діяльність, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.