Фаховий семінар

Автор: Nastya от 28-05-2015, 11:56, переглянуло: 1170

 

   21 травня 2015 р. відбулася надзвичайна подія – адже сьогодні підготовка і захист дисертації, а тим більше докторської – це своєрідний подвиг. Для апробації дисертаційної роботи доцента кафедри фінансів Калашнікової Тетяни Вікторівни, поданої  на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка  і управління підприємствами (за видами економічної  діяльності) був проведений фаховий семінар. Головою семінару наказом ректора був призначений доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України  О.В. Ульянченко, секретарем – кандидат економічних наук, доцент Ярова В.В. Дисертаційне дослідження на тему: “Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств в умовах глобалізації” Тетяна  Вікторівна проводила під керівництвом  видатного науковця доктора економічних наук, професора  Олійника Олександра Васильовича.

   Попередню експертизу дисертаційної роботи, автореферату, наукових праць провели та підготували проект висновку доктор економічних наук, доцент І.В. Кошкалда І.В.; доктор економічних наук, професор Т.Г. Маренич; доктор економічних наук, професор Д.В. Шиян Д.В.

    Доповідь і презентація дисертантки викликали величезний інтерес і жваву дискусію стосовно основних положень, винесених на захист. Питання ставили: О.М. Супрун, Г.П. Пасемко, Н.І. Шиян, Т.І. Олійник, В.К. Горкавий, М.Ф. Огійчук, І.М. Сафронська, О.В. Ульянченко.

З оцінкою роботи і процедури захисту виступили: О.В. Олійник, І.В. Кошкалда, Д.В. Шиян, Т.Г. Маренич, Т.І. Олійник, В.К. Горкавий, М.Ф. Огійчук, О.В. Ульянченко.  Всі вони високо оцінили як саму роботу, так і впевнений захист дисертанткою своїх наукових здобутків.

Результати дослідження одержали позитивну оцінку та використані в діяльності Департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України, передані для практичного використання Департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, прийняті до впровадження Харківською та Сумською філіями НАК “Украгролізинг”, а також у сільськогосподарських підприємствах Харківської області.

   Основні результати дослідження викладено в одноосібній та двох колективних монографіях, у трьох навчальних посібниках,  лекції,  60-ти наукових працях, з них у наукових фахових виданнях – 24, в іноземних виданнях та міжнародних наукометричних базах – 4, матеріалах наукових конференцій – 32. Загальний обсяг опублікованого матеріалу за темою дисертації, який належить особисто автору, становить 60,20 др. арк.

   Особисті якості здобувача також заслуговують особливої уваги. Вона є випускницею Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, який закінчила у 1984 р., здобувши кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності в сільському господарстві та отримала диплом з відзнакою. З 1984 р. веде науково-педагогічну діяльність в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва. У 2001 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК на тему: “Економічна динаміка та механізм відтворення в сільському господарстві”. Протягом 2012-2014 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), після успішного завершення якої працює на посаді доцента кафедри фінансів даного університету.

   Усі виступаючі відзначили актуальність теми, глибину наукових і практичних досліджень, високий рівень ораторського мистецтва і блискучі відповіді на поставлені питання, обґрунтованість і достовірність сформульованих положень і висновків.

   Загальний висновок став  цілком логічним завершенням фахового семінару і засвідчив, що за своїм змістом, глибиною розробки наукової проблеми і оформленням дисертація відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 і рекомендується до захисту у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

   Бажаємо нашій талановитій колезі не зупинятися на тернистому шляху наукового пошуку  і здобути науковий стпінь доктора економічних наук.

Фаховий семінар
Фаховий семінар


Категорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.