Назустріч 200-річчю ХНАУ

Автор: Nastya от 24-06-2015, 12:38, переглянуло: 1466

 

   Кафедра статистики і економічного аналізу є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку студентів за напрямом «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

   Перші відомості про вивчення статистики в Інституті земельного господарства у Маримонті (таку назву в той час  мав нинішній ХНАУ) відносяться до 1835 р. У цьому році було затверджено нове Положення про інститут, яким визначалися навчальні дисципліни, серед яких була названа і статистика.

   Пізніше в Ново-Олександрівському інституті сільського господарства та лісівництва курс статистики викладався на кафедрі загального та спеціального законодавства з основами політичної економії. Лекції зі статистики читали А.Я. Антонович (1879-1882 рр.), О.І. Скворцов (1883-1885 рр.), Я.Є. Поповиченко (1886-1892 рр.). З  1894 до 1899 рр. в Ново-Александрійському інституті існувала кафедра загальної, сільськогосподарської та лісної статистики, яку очолював визначний статистик Олексій Федорович Фортунатов (1856-1925 рр.). Він був автором 250 наукових праць, більшість з яких є статистичними.

   Професор О.Ф. Фортунатов підготував плеяду учнів, серед яких всесвітньо відомі вчені-економісти: О.В. Чаянов – автор наукових праць з організації та кооперації селянських господарств; Н.Д. Кондратьєв – творець теорії циклічності економічного розвитку; А.Н. Чепінцев – теоретик розміщення сільськогосподарського виробництва. Наукові ідеї О.Ф. Фортунатова та директора Ново-Олександрійського інституту О.І. Скворцова було покладено в основу теоретико-економічного обґрунтування Столипінської аграрної реформи 1906-1911 рр.   

   Значний внесок у розвиток статистичної науки і освіти зробив В.В.Докучаєв (1846-1903) – видатний учений і громадський діяч, ім’я якого у 1946 р., на ознаменування 100-річчя від дня його народження, було присвоєно Харківському сільськогосподарському інституту. Очолюючи Ново-Олександрійський інститут сільського господарства та лісівництва з 1892 по 1895 рр., В.В.Докучаєв зумів докорінно реорганізувати інститут і перетворити його на справжню кузню сільськогосподарських кадрів і центр розвитку наукової думки. Для посилення економіко-статистичної підготовки студентів В.В. Докучаєв запросив до роботи в інститут О.Ф. Фортунатова.

   Велике значення мала спільна праця ґрунтознавців на чолі з В.В. Докучаєвим і земських статистиків, керованих відомим статистиком М.Ф.Аненським, щодо методики кадастрової оцінки земель. Цінність цієї праці полягала в тому, що в ній поєдналися два взаємоконтролюючі і доповнюючи один одного методи оцінки землі: природно-історичний та статистико-економічний, кожний з яких базувався на масових матеріалах детальних та якісних суцільних обстежень земель з урахуванням природних і економічних факторів.

   Для сучасників у запропонованій В.В. Докучаєвим і М.Ф.Аненським методиці оцінки землі найбільш вагомим було визначення співвідношень родючості за об’єктивними властивостями ґрунтів і за нормальною (нормативною) урожайністю. Запропонована методика оцінки земель на основі поєднання природно-історичних і економічних особливостей окремих територій знайшла широке практичне застосування. За цією методикою у період з 1895 по 1903 рр. було проведено оцінку земель 17 губерній Росії, а з 1904 по 1917 рр. – ще 20 губерній. Пізніше ця методика була запозичена і широко використовувалась американською статистикою для оцінки якості земель.

   У 1900 р. за розпорядженням Міністерства освіти в Ново-Олександрійському інституті як самостійну структурну одиницю було організовано кафедру політичної економії і статистики. Кафедра проіснувала до евакуації інституту у Харків в 1914 р. З того часу статистичні дисципліни читалися на різних кафедрах: курс із загальної і сільськогосподарської статистики – на кафедрі економіки й організації сільського господарства, очолюваній відомим економістом професором О.М. Челінцевим, курс лісної статистики – на організованій у 1916 р. кафедрі державного лісового господарства та лісної статистики, очолюваній професором О.І.Колесниковим.

   Серед викладачів статистики 20–30-х рр. ХХ ст., які зробили значний внесок у науку, слід назвати професора І.І.Палія і асистента В.В. Бондаренка (пізніше – доктор економічних наук, заслужений діяч науки України,  завідувач відділу інституту економіки АН України).

   Заново кафедру статистики і обліку було створено у 1948 р. у складі факультету економіки і організації сільськогосподарського виробництва. Тоді кафедра складалася з чотирьох співробітників. Першим її завідувачем був професор С.Д.Бутко. У 1962 р. у зв’язку з переходом С.Д.Бутка на роботу до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту кафедру статистики і обліку очолив професор О.Ф.Галкін. Під його керівництвом було підготовлено 50 кандидатів економічних наук.

Назустріч 200-річчю ХНАУ

Колектив кафедри статистики і бухгалтерського обліку, 1966 р. 1-й ряд (зліва направо): В. С. Білоусько, М. М. Арбузова, О. Ф. Галкін, М. І. Петровський, О. Г. Христич, О. В. Лозова; 2-й ряд: О. А. Грицька, Б. В. Петров, Н. А. Муравйова, І. Я. Линник, І. А. Карнаух, В. Є. Антипенський, Г. І. Войчук; 3-й ряд: Г. А. Лисий, Г. Ф. Бєсєдіна, Л. І. Курган, В. К. Кучеренко, В. К. Горкавий, М. Ф. Огійчук, С. С. Брюховецька

   У 60-ті рр. у зв’язку зі збільшенням набору студентів на економічний факультет кількість викладачів кафедри постійно зростала і у 1968 р. кафедру статистики і обліку було поділено на дві самостійні кафедри: статистики і економічного аналізу та бухгалтерського обліку і фінансів.

Назустріч 200-річчю ХНАУ

Зліва направо: В. К. Горкавий, Л. І. Глоба, Г. І. Юрко,

декан економічного факультету С. І. Черняєв, В. Д. Савченко, 1961 р.

   Серед викладачів новоствореної кафедри статистики і економічного аналізу були доценти, кандидати економічних наук: В.Й. Олійник, О.Г. Хри- стич, Б.В. Петров, В.К. Горкавий, Н.А. Муравйова, О.Д. Юхно, О.Д. Зінов’єва, А.І. Бойченко, О.А. Чернишенко, В.І. Карханін, Ю.С. Коваленко. Старшим лаборантом у ті роки працювала В.А. Павлій. Особливо помітний вклад в економічну аграрну науку зробив Ю.С.Коваленко.

   Коваленко Ю.С. народився 8 жовтня 1937 р. у м. Полтаві в родині службовців. Фахову підготовку розпочав у 1954 р. студентом економічного факультету Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. До- кучаєва. Після його закінчення у 1959 р. отримав кваліфікацію вченого агронома-економіста. З 1959 по 1965 рр. працював на посадах нормувальника, агронома-економіста, старшого економіста Півненківського цукрокомбінату Тростянецького району Сумської області.

   Після навчання в аспірантурі та захисту у 1968 р. кандидатської дисертації працював на посаді асистента кафедри статистики і економічного аналізу Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва. Пізніше працював на посадах наукового співробітника в Українському НДІ економіка та організації сільського господарства і доцента у Київському інституті народного господарства.

   Докторську дисертацією на тему: «Економічний механізм госпрозрахункового регулювання доходів радгоспів і їх підрозділів (історичний аналіз, методологія і методика удосконалення)» захистив у 1991 р. на кафедрі економіки і організації сільського господарства КІНГ. Вчене звання професора отримав у 1992 р. В останні роки життя працював у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” на посаді головного наукового співробітника.

    Основний напрям досліджень Коваленка Ю.С. – важелі та організаційно-економічні механізми управління виробничо-збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств. Найбільш вагомі результати – пропозиції щодо організації та управління аграрним ринком, регулювання дохідності аграрних підприємств на основі системної матричної моделі та нормативно-відтворювальної собівартості, витратно-ціновий аналіз як адекватна ринковим умовам форма економічної роботи на підприємствах, методи та моделі, інструментарій та пілотні пакети прикладних програм з внутрішньогосподарського управління витратами та собівартістю сільськогосподарської продукції, функціонально-технологічна структуризація витрат, механізми органічного узгодження внутрішньогосподарських та зовнішніх ринкових мотиваторів досягнення високих результатів господарської діяльності та ін.

Одноосібно та в співавторстві Ю.С. Коваленко опублікував близько 200 наукових праць, серед яких монографії, підручники, брошури, статті в наукових виданнях, методичні рекомендації. Підготував п’ять кандидатів економічних наук. 

Першим завідувачем новоствореної у 1968 р. кафедри статистики і економічного аналізу був доцент, кандидат економічних наук В.Й.Олійник, відомий економіст-аграрник, висококвалі­фікований педагог і методист. Він опублікував понад 100 наукових праць, які зробили істотний внесок у теорію і практику спеціалізації, концентрації та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, у розробку методології економіко-статистичного аналізу. Під керівництвом В.Й. Олійника було підготовлено 10 кандидатів економічних наук.

Назустріч 200-річчю ХНАУ

 Колектив кафедри, 1978 р. 1-й ряд (зліва направо): Г. Ф. Бєсєдіна, Т. В. Євтушенко, В. Й. Олійник, О. А. Грицька, О. Д. Зінов’єва; 2-й ряд: В. І. Карханін, О. Д. Юхно, Л. Н. Кашаба, В. К. Горкавий, Н. А. Муравйова, А. І. Бойченко

 

   У 1986-1987 рр. кафедру очолював професор Б.С.Кругляк, а з 1988 р. і дотепер – професор В.К. Горкавий.

Назустріч 200-річчю ХНАУ

Колектив кафедри, 1987 р. 1-й ряд (зліва направо): А. І. Александрова, В. А. Павлій, О. Д. Зінов’єва, Л. Г. Литвиненко, К. І. Посилаєва, В. В. Ярова; 2-й ряд: О. Д. Юхно, А. І. Бойченко, Н. А. Муравйова, В. А. Жуков, К. Я. Шиян, В. Л. Анічин, В. К. Горкавий.

 

    У 1980-1990 рр. на кафедрі працював випускник Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва кандидат економічних наук, доцент Анічин В.Л., який пізніше захистив докторську дисертацію, нині є професором Бєлгородської державної сільськогосподарської академії. Основними напрямками наукових досліджень В.Л. Анічина є вдосконалення статистико-економічних методів аналізу суспільних процесів та підвищення ефективності використання виробничих ресурсів в сільському господарстві. У ці ж роки на кафедрі працював кандидат економічних наук, доцент М.А. Ла- тинін, який пізніше захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Державне управління» і в цей час очолює кафедру економічної політики Харківського регіонального інституту Національної академії управління при Президентові України.

Назустріч 200-річчю ХНАУ

Колектив кафедри 2011р. 1-й ряд (зліва направо): В. В. Ярова, Т. М. Бойко, К. І. Посилаєва, В. К. Горкавий, І. М. Сафронська, Л. Ф. Данько. 2-й ряд: Н. В. Ульянченко, О. С. Ментей, А. І. Александрова, С. І. Панченко, В. О. Чернякова, Д. В. Шиян, Ю. С. Пеняк, Р. М. Остапенко.

   Головним змістом роботи колективу кафедри є вдосконалення навчально-методичної, наукової і виховної роботи та підвищення якості підготовки фахівців для агропромислового комплексу.

Назустріч 200-річчю ХНАУ

   Станом на початок червня 2015 р. на кафедрі працює 8 викладачів, серед яких професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри В.К. Горкавий, доценти, кандидати економічних наук: В.В. Ярова, А.І.Александрова, І.М.Сафронська,   Ю.С. Пеняк,  О.С. Ментей,  В.О. Велієва,   Р.М. Остапенко, а також старший  лаборант  Л.Ф. Данько  і   лаборант Д.О. Кулієва.

   Згідно з навчальними планами кафедра забезпечує статистичну і аналітичну підготовку студентів з таких дисциплін: університетська освіта, математична статистика, статистика, аграрна статистика, статистика ринку, економетрія, економіко-математичне моделювання, економічний аналіз, аналіз господарської діяльності, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз. Крім того, на технологічних факультетах викладачі кафедри забезпечують вивчення курсу «Статистика», а в Інституті післядипломної освіти – навчальних дисциплін «Статистика», «Аналіз господарської діяльності» і «Фінансовий аналіз».

   Для підвищення якості підготовки фахівців на кафедрі значну увагу приділяють упровадженню у навчальний процес активних методів навчання, зокрема аналізу конкретних виробничих ситуацій, індивідуальної і самостійної роботи студентів, залучення їх до наукової творчості, проведення олімпіад, тестування студентів, комп’ютеризації.

Важливим напрямом інтенсифікації навчального процесу на кафедрі є підготовка   і   видання навчально-методичної   літератури.  У   другій  половині

   ХХ ст. широкою популярністю серед студентів сільськогосподарських ВНЗ користувався навчальний посібник доцента кафедри О.Г. Христича «Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики» (М.: Колос, 1967. - 24 друк.арк.; 2-ге вид. у 1976 р.). 

Назустріч 200-річчю ХНАУ

Гості кафедри статистики і економічного аналізу, 1991 р. (зліва направо) директор Інституту економіки, випускник Харківського сільськогосподарського інституту НАН України, академік І.І. Лукінов; доктор педагогічних наук Т.Б.Лукінова; зав. відділом інституту економіки НАН України, випускник Харківського сільськогосподарського інституту, академік О. М. Оніщенко. Гостей зустрічає завідувач кафедри статистики і економічного аналізу, професор Горкавий В.К.


   За останні роки викладачами кафедри видано такі підручники і навчальні посібники: Горкавий В.К. Статистика: підручник. – К.: Аграр. освіта, 2009 (32 друк.арк.);  Горкавий В.К., Посилаєва К.І., Гончаренко Н.Г. Теорія економічного аналізу: навч. посібник. – Х., 2000 (15,2 друк.арк.); Ярова В.В., Александрова А.І. Економетрика: курс лекцій – Х., 2003 (7,2 друк. арк.); Горкавий В.К., Ярова В.В., Мостовий Г.І. та ін. Теорія статистики: навч. посібник. – Х.: Магістр, 2002 (17,5 друк.арк.); Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: навч. посібник. – К.: Вид-во А.С.К., 2003 (12,6 друк.арк.); Горкавий В.К., Ярова В.В. Математична статистика: навч. посібник -  К.: Професіонал, 2004 (20 друк.арк.); Горкавий В.К. Статистика: навч. посібник – Х., 2007 (13 друк. арк.); Горкавий В.К. Статистика: навч. посібник. – К.: Алерта, 2012 (36 друк. арк.); Горкавий В.К., Ментей О.С., Ярова В.В. Аграрна статистика: навч. посібник. – Х., 2014 ( 35,34 друк. арк.); Посилаєва К.І., Пеняк Ю.С., Сафронська І.М. Тестові завдання. – К.: Алерта, 2013 (3,9 друк. арк.); Посилаєва К.І., Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: навч. посібник. – К.: Алерта, 2013 (3,8 друк. арк.); Посилаєва К.І., Сафронська І.М., Пеняк Ю.С.  Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: навч. посібник. – К.: Алерта, 2014 (3,9 друк. арк.); Сафронская И.М., Ю.С. Пеняк, К.И. Посылаева. Анализ хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. – Х.: ХНАУ, 2014 (12,5 друк. арк.).

    Підручники і навчальні посібники, як правило, видані з грифом Міністерства освіти і науки України або Міністерства аграрної політики України.

    Обсяг методичних посібників зі статистичних і аналітичних дисциплін, виданих за останні п’ять років, становить близько 100 друк. арк.

   Колектив кафедри проводить дослідження з комплексної теми: «Розробка пропозиції щодо вдосконалення методології аналізу виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств і заходи підвищення ефективності їх використання в умовах реформування АПК».

   В останні роки колективом кафедри досліджені питання, пов’язані з аналізом резервів підвищення продуктивності аграрної праці, а саме: напрями і фактори підвищення  ефективності м’ясного скотарства; формування мотиваційного механізму праці у системі управління якістю на підприємстві; удосконалення галузевої структури фермерських господарств; соціальна інфраструктура села в системі чинників мотивації праці; прогнозування сукупного попиту продовольства; управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств; моделювання потреби у трудових ресурсах аграрних формувань; тенденції розвитку товариств з обмеженою відповідальністю; система показників екологічної та економічної безпеки сільськогосподарських підприємств; динаміка та структури витрат у рослинництві сільськогосподарських підприємств; розміри сільськогосподарських підприємств та їх вплив на ефективність виробництва та систему показників конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

    Результати наукових досліджень викладачів і аспірантів кафедри апробувалися на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Харківського національного аграрного університету, Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Чернігівського державного технічного університету, Черкаського державного технологічного університету, Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Львівського національного аграрного університету, ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Одеського національного економічного університету, Полтавської державної аграрної академії, Сумського національного аграрного університету, Луцького національного технічного університету, Дніпропетровського національного гірничого університету, Кам’янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка, Симферопольського технічного національного університету, Кримського інституту бізнесу,  Тюменського державного університету, кафедри регіонального розвитку аграрного університету Болгарії, а також на міжнародній науково-практичній конференції «Економіка і управління: теорія і практика» у Германії.

   За результатами наукових досліджень викладачами і аспірантами кафедри у 2014 р. опубліковано 58 праць загальним обсягом 86,21 вид. аркушів. Значна частина цих праць опублікована у всесвітньо відомих фахових виданнях, на окремі з них мають місце посилання в міжнародних журналах.

   За останні роки викладачами кафедри видані праці: «Стан та ефективність використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах» (Велієва В.О., Посилаєва К.І. – Х.: 2013; 5,5 ум.друк.арк.); «Підвищення вартості робочої сили як шлях до розбудови соціально-відповідального аграрного бізнесу» (Ярова В.В. – П.: 2013; 0,46 ум.друк.арк.); «Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств» (Малюкіна Д.І., Ярова В.В. – Умань, 2013; 1,27 ум.друк.арк.); «Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку» (Ментей О.С., Остапенко Р.М. – Одеса, 2012; 1,76 ум.друк.арк.), «Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах» (Шиян Д.В., Ульянченко Н.В. – Х.: 2012; 12,0 ум.друк.арк.); Формування собівартості продукції та ефективності витрат в сільськогосподарських підприємствах (Горкавий В.К., Герасименко Ю.С. –  Харків, 2015; 14,0 ум.друк. арк).

   За результатами наукових досліджень за останні п’ять років на кафедрі захищена одна докторська і вісім кандидатських дисертацій.

  Викладачі кафедри надають допомогу сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, а також статистичним органам Харківської області в удосконаленні економічної роботи і впровадженні наукових розробок у виробництво. Професор В.К. Горкавий надає практичну допомогу приватному підприємству “Довжик” Золочівського району Харківської області з питань інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, впровадження індустріальних технологій, удосконалення організації виробництва і оплати праці, розвитку агропромислової інтеграції.

  Доцент Александрова А.І. брала безпосередню участь в обстеженні фермерських господарств Харківської області і надає практичну допомогу таким господарствам “Альфа” Золочівського району, “Світанок” Близнюківського району, “Краснопавлівське” Первомайського району, “Колос” Шевченківського району та “Райдуга” Куп’янського району Харківської області з питань оптимізації виробництва і підвищення ефективності  їх функціонування. Підтверджений економічний ефект від впровадження наукових розробок А.І. Александрової тільки по фермерському господарству “Альфа” Золочівського району становить 52 тис.грн.

Доцент В.В. Ярова надає допомогу СТОВ “Данилевського-1”Балаклійського району в удосконаленні внутрігосподарських відносин на основі комерційного госпрозрахунку, у формуванні доходів сільських працівників  залежно від затрат праці, земельних та майнових паїв, у впровадженні ефективних форм оплати праці залежно від кінцевих результатів діяльності, реформуванні соціальної інфраструктури. Результати дослідження В.В. Ярової з питань соціальної відповідальності аграрного бізнесу проходять експериментальну перевірку в приватному аграрно-орендному підприємстві «Промінь» Красноградскього району Харківської області і Публічному акціонерному товаристві «Агрофірмі «Вербівське» Балаклійського району Харківської області.

    Доцент І.М. Сафронська допомагає сільськогосподарським підприємствам Харківської області в розробці економічного механізму ефективного використання земель, відтворення родючості ґрунту та екологізації аграрного виробництва.

Доцент О.С. Ментей впроваджує розробки щодо формування та раціонального використання трудових ресурсів у приватному сільськогосподарському підприємстві “Довжик” Золочівського району Харківської області.

   Доцент Ю.С. Пеняк надає практичну допомогу ТОВ АФ «Борщівське»,  ТОВ «АГРОСЕТ» Балаклійського району Харківської області, де впроваджує наукову розробку, пов’язану з оптимізацією структури оборотних засобів у с.-г. підприємствах.

   Кафедра приділяє значну увагу активізації навчально-дослідної роботи студентів з тим, щоб кожний випускник володів навичками досліджувача. Участь студентів у науково-дослідній роботі здійснюється за двома формами: залученням студентів до роботи в науковому гуртку з статистики і економічного аналізу (керівник доцент Велієва В.О.) та включенням НДР безпосередньо в навчальний процес.

   У 2014/15 навчальному році відбулося 12 засідань студентського наукового гуртка зі статистики і економічного аналізу, на яких було заслухано 34 доповіді. У роботі гуртка взяли участь 48 студентів факультетів обліку і фінансів.

   У 2014 р. були проведені предметні олімпіади із статистики, організації і методики економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, стратегічного аналізу і фінансового аналізу серед студентів економічних спеціальностей. Переможці олімпіади і найбільш активні члени наукового гуртка із статистики і аналізу нагороджені навчальною і науковою літературою, виданою викладачами кафедри. Переможцями олімпіади стали студенти: Бровко А., Козьбан А., Макаренко М., Вязовська Н., Кучерова Ю., Халлиєв С., Шкуренко Я., Далудіна Г., Золотарьова О., Гриценко Є., Мовчан М.

   За останні роки на різні конкурси студентської творчості подається 10-12 наукових робіт, з яких 80% нагороджуються дипломами і грамотами. Щорічно у наукових виданнях (у т.ч. і у фахових) студентами факультету обліку і фінансів публікується до 10 наукових праць.

  Результати наукових досліджень кафедри використовуються в навчальному процесі, зокрема під час вивчення питань ресурсного потенціалу, аналізу формування та диференціації доходів сільськогосподарських виробників, продуктивності аграрної праці, взаємовідносин підприємств аграрного сектора, ефективності агропромислового виробництва в умовах багатоукладної економіки, використання рейтингів в економічному аналізі.

 Категорія: Новини

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.