Рік перебування майбутніх землевпорядників

Автор: Harmonia от 14-05-2012, 11:38, переглянуло: 2384

 

Вивчення цих дисциплін завершилося навчальною польовою практикою з наведених дисциплін. У зв’язку з тим, що Харьків є місто яке приймає Євро 2012, практику у цьому році було перенесено з кінця липня на кінець квітня.

Практика проводилася згідно програми, яку підготували  доктори сільськогосподарських наук, професори Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов і М.О. Горін, доктор біологічних наук, професор (укладач) та ін.

 Головною задачею польової практики з ґрунтознавства, геоботаніки та агрохімії було закріплення теоретичних знань та надання практичних навичок для прийняття інженером-землевпорядником творчих рішень щодо раціонального й ефективного використання ґрунтово-земельних ресурсів нашої держави.

Перед нами була поставлена мета вивчити безпосередньо в обстановці ландшафтних екосистем під керівництвом викладача методів діагностики ґрунтів та закономірностей їх територіального розповсюдження в залежності від таких чинників, як клімат, ґрунтотворні породи, рослинність (біота), рельєф місцевості. При цьому потрібно було враховувати  вплив на ґрунти способу землегосподарювання та давати  екологічну й агрономічну оцінку ґрунтам і фітоценозам,  тобто слід було розробляти рекомендації щодо раціонального використання земель, їх захисту від ерозії та інших деградаційних процесів, поліпшення природних лучних угідь, трансформації сільськогосподарських угідь у нетрадиційних (екологізованих) системах землекористування, зорієнтованих на сучасні умови господарювання.

Об’єктами нашої практики були  ґрунтово-ценотичні компоненти типових природно-антропогенних ландшафтних екосистем Лісостепу України, підібрані на території навчгоспу ХНАУ "Докучаєвський" таким чином, щоб ми, майбутні інженери-землевпорядники, змогли ретельно вивчити ґрунти, сформовані під різними рослинними угрупованнями на різних типах рельєфу і ґрунтотворних породах різного походження та віку, при різних способах землегосподарювання.

За один тиждень практики ми опанували наступний матеріал. Щоденно описували ґрунтові розрізи та прикопки,  відслонення порід в яругах, балках, кар’єрах. З викладачем та самостійно описували у польових журналах фактори та умови ґрунтотворення, будову профілю ґрунту, відбирали зразки ґрунтів, порід, рослин та вод, які передали на кафедру грунтознавства для лабораторних дослідів студентами наступного потоку. Ми робити схематичні зарисовки рельєфу (перетинів), ґрунтових профілів, відслонень порід, фотографували їх з виготовленням слайд-фільмів і фотографій, зняли відеофільм. Кожен з нас вів індивідуальний польовий щоденник, до якого записували агрогенетичну характеристику ґрунтово-ценотичних компонентів досліджуваних ландшафтів, особливості їх землегосподарського використання, перспективні моделі організації території власників і користувачів землі.

Польова практика включала в себе збір відомостей про господарства в історичній ретроспективі, дані про динаміку урожайності, екологічну, економічну, грошову оцінку земель, бонітети ґрунтів, ефективність відтворення (підвищення) родючості, захисту від деградації. Зібраний матеріал ми щодня систематизували, узагальнюючи польові записи. Ми редагували зроблені нами описи ґрунтів і фітоценозів, складали екологічну характеристику різнотипних ландшафтів з точки зору ґрунтотворення (та участі у ньому провідного чинника – фітобіоти), давали екологічну й агрономічну оцінку вивченим ґрунтам, робили спроби розробки рекомендацій щодо раціонального використання земель, екологізації землегосподарювання, поліпшення (меліорації, окультурювання) ґрунтів, їх охорони в сучасних ринкових умовах, розширення природно-заповідного фонду.

Графік проведення навчальної польової практики був наступним:

1. Інструктаж. Правила техніки безпеки. Вихід в поле. Вибір типового місця для закладення розрізу. Вивчення морфогенетичних ознак ґрунтів. Правила ведення польової ґрунтово-геоботанічної та агрохімічної документації. Вивчення чорноземів.

2. Особливості підзолистого процесу ґрунтотворення в зоні Лісостепу на прикладі опідзолених та інших ґрунтів. Роль рослинності в утворенні цих ґрунтів. Рослини-індикатори, едафічна сітка. Вплив рельєфу на характер ґрунтотворення. Еродовані чорноземи. Методика відбору зразків ґрунтів, порід, вод, рослин, монолітів ґрунту. Принципи картографування ґрунтово-ценотичного покриву. Схилові ґрунти. Стратиграфія лесових та інших порід з описом, аналізом, фітоіндикацією, фото- та відео- замальовками (упродовж усієї практики).

3. Особливості ґрунтово-ценотичного покриву річкової долини як цілісного (екосистемного) ландшафтного утворення. Будова долини (на прикладі р. Сіверський Донець, Уди, Роганка). Ґрунти борової тераси. Рослини-псамофіти. Ґрунти галогенного ряду. Аналітична діагностика та фітоіндикація галоморфізму.

4. Алювіальні (заплавні) ґрунти, їх фітоіндикація, екологізовані системи використання та заповідання (формування природно-заповідного фонду).

5. Вивчення нових систем відтворення (підвищення) родючості ґрунтів агрохімічними та іншими прийомами  на дослідному полі ХНАУ, в заплавних луках, в дендропарку ХНАУ, особистих та інших господарствах нового типу. Бонітетна, екологічна, грошова оцінки ґрунтів і земель.

6. Узагальнення результатів польової практики, проведення індивідуального контролю за якістю ґрунтово-геоботанічної та агрохімічної документації, контроль отриманих знань, умінь і набутих навичок з діагностики ґрунтів і фітоценозів, розробки сучасних рекомендацій щодо їх раціонального, екологічно грамотного використання.

Групи були поділені на бригади. У першій групі (керівник практики професор М.О. Горін) склад бригади був таким:

 

Перша бригада

Друга бригада

Третя бригада

Карпяк Ю.С.(бригадир)

Бовкун О.В.

Воротинська О.М.

Дурбій С.Ю.

Матющенко Д.О.

Мкртчян В.А

 

Черняк В.О.(Бригадир)

Німець Я.А.(староста групи)

Ольховський М.А.

Пилипенко О.О.

Пилипишко Г.С.

Погойда О.В.

 

 

Шацький М.В.(бригадир)

Рибалко А.Г.

Різник Ю.В.

Халява А.В.

Чечуйко О.В.

Шаповалов К.О.

 

 

У другій (староста Катерина Павленко, бригадири Валерія Бойко, Дмитро Маслов, Яна Свергун) і третій (староста Дарина Зуб, бригадири Юлія Тавшанова, Вікторія Суркова, Дмитро Приходько) групі практику проводили викладачі О.І. Моргунова та О.С. Панасенко.

 Практика завершилася диференційованим заліком. Для нас виявилася зручною форма заліку, запропонована професором Горіним, а саме - складання та захист бригадного звіту з наступним його використанням для написання нами курсових та дипломних робіт із землеустрою, кадастру, ґрунтово-екологічного моніторингу; наукових статей; виступів на наукових конференціях; участі в олімпіадах, конкурсах тощо.

 

Орієнтовний зміст звіту з навчальної практики є таким :

Ґрунти та фітоценози Лісостепу України, їх агрогенетична й екологічна характеристика, агрохімічне окультурювання, підвищення родючості, захист від деградації та забруднення, облік при землеустрої та кадастрі

 

Вступ.

1. Характеристика господарства, на території якого проводилася практика.

2. Принципи польової діагностики ґрунтів.

3. Ґрунт як віддзеркалення ландшафту з характеристикою ландшафтних екосистем Лісостепу (чинники ґрунтогенезу – клімат, рельєф, рослинність, породи, антропогенна діяльність тощо).

4. Результати польового вивчення ґрунтів і рослинності Лісостепу:

·         номенклатурний список ґрунтів;опис профілів;

·         список вивчених рослин, їх фітоіндикаційна, екологічна, господарська характеристика;

·         агрогенетична характеристика вивчених ґрунтів, способи їх окультурювання та охорони.

Висновки та рекомендації.

Література.

Додатки (польові журнали, щоденники, картосхеми, маршрути практики, зразки, фотографії, слайд-фільми, малюнки, аплікації, презентація звіту).


Зараз ми готуємося до заліку здійснюємо комп’ютерне оформлення бригадних звітів які будемо захищати після святкових днів. Планується провести захід в режимі презентації. Написання, комп’ютерне оформлення та захист бригадних звітів (в режимі презентації). На захисті звітів будуть представлені ілюстративні матеріали зібрані під час практики.

 
Категорія: Новини, Наукова діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.