Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

Автор: Intercom от 14-09-2015, 14:37, переглянуло: 1335

 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту є провідною випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку студентів за напрямом підготовки «Облік і аудит» на рівні освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

Як структурний підрозділ університету кафедра бере свій початок з 1884 р., коли в сільськогосподарському інституті в Новій Олександрії працював видатний статистик Фортунатов А.Ф. Він вів кафедру загальної, сільськогосподарської і лісової статистики, де читав курс бухгалтерського обліку. До організації економічного факультету самостійної кафедри бухгалтерського обліку не було. Вона була створена в 1948 р. і першим її завідувачем був професор Бутко С.Д. Під його керівництвом була створена і теоретично обґрунтована, а у 1958 р. впроваджена в практику сільськогосподарських підприємств України єдина уніфікована система бухгалтерського обліку, яку було розповсюджено на всі сільськогосподарські підприємства колишнього Радянського Союзу. Він підготував перший підручник з бухгалтерського обліку «Бухгалтерський облік в колгоспах» українською мовою обсягом 25 друк. арк., який в 1962 р. було видано також російською мовою.

Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Бутко С.Д.

   С.Д. Бутко опублікував понад 50 науково-методичних праць, заклавши на кафедрі основи майбутньої наукової школи. Активно приймав участь в розробці п`ятирічних планів розвитку сільського господарства приміської зони м. Харкова. В період будівництва Каховської ГЕС приймав участь в проектуванні захисного обвалування Дніпровських плавнів. Був відомим як розробник нової системи бухгалтерського обліку для колгоспів. Бойові та трудові заслуги Степана Даниловича Бутко були відзначені орденами та медалями.

    Перший випуск спеціалістів з кваліфікацією «Бухгалтер-економіст» відбувся у червні 1962 р. Більшість з цих випускників згодом здобули ступені кандидата та доктора економічних наук і очолили кафедри бухгалтерського обліку в Дніпропетровському, Харківському, Луганському, Костромському, Курському, Алма-Атинському та інших сільськогосподарських інститутах.

         У 1968 р. на базі кафедри статистики та обліку було створено дві кафедри: бухгалтерського обліку; статистики та економічного аналізу.

     Відомим наступником професора С.Д. Бутко став Галкін Олександр Федорович, який в 1957 р. закінчив Харківський державний університет і був зарахований в аспірантуру Харківського сільськогосподарського інститут ім. В.В. Докучаєва. Тут пройшов шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і статистики, яку очолював протягом 1962-1986 рр. 

Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Галкін О.Ф.

    Спільно зі своїми учнями О.Ф. Галкін наполегливо вів роботу по зміцненню матеріально-технічної бази кафедри. Він створив наукову школу, яка діє і донині. На кафедрі під його керівництвом працювали всесоюзні курси підвищення кваліфікації викладачів облікових дисциплін.

   О.Ф. Галкін – автор 85 науково-методичних розробок і навчальних посібників. Керував видавництвом першого підручника для сільськогосподарських Вузів «Теорія бухгалтерського обліку». Підготував 50 кандидатів економічних наук, практично формуючи власну наукову школу. В ХНАУ сьогодні працюють викладачами понад 20 його учнів.

Багаторічну самовіддану працю О.Ф. Галкіна відмітили дев`ятьма медалями, зокрема золотою медаллю ВДНГ СРСР.

    З 1986 р. до 1990 р. тоді ще кафедру бухгалтерського обліку і фінансів очолював професор Білоусько Володимир Семенович, який закінчивши університет у 1962 р., пройшов етапи від асистента до професора. Він зробив багато для становлення і розвитку структури заочної освіти, займаючись цією роботою на посаді заступника декана, проректора. Опублікував понад 10 навчальних посібників, останній з яких – «Теорія бухгалтерського обліку», який вийшов під грифом Міністерства освіти і Міністерства аграрної політики України.

     Володимир Семенович удостоєний звання «Відмінник освіти України» і трудової нагороди «Знак пошани».

     З 1990 р. кафедру очолює професор Огійчук Микола Феодосійович, який є продовжувачем наукової школи, започаткованої професорами С.Д. Бутко та О.Ф. Галкіним.

Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Білоусько В.С.

    За результатами наукових досліджень, професор Огійчук М.Ф. опублікував більше 200 наукових праць і науково-методичних розробок, у т.ч. у центральних видавництвах Києва і Москви, 20 монографій, навчальних посібників і підручників, за якими виховувалося не одне покоління студентів. Протягом 10 останніх років зусилля вченого були спрямовані на розробку прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, які відповідають національним інтересам держави і враховують сучасні умови господарювання, зміни в економіці і соціальному житті держави, світовий досвід країн з розвинутою економікою. Розробки вченого рекомендовані Міністерством аграрної політики для впровадження в усіх сільськогосподарських підприємствах України.

    У 2006 - 2007 рр. кафедрою під керівництвом Огійчука М.Ф. на замовлення Міністерства аграрної політики було розроблено Систему управлінського (внутрішньогосподарського) обліку і контролю в державному секторі сільськогосподарського виробництва на підставі національних стандартів; Альбом спеціалізованих форм первинних документів сільськогосподарських підприємств і методичні рекомендації з їх застосування; Систему регістрів журнально-ордерної форми обліку та Методичні рекомендації щодо їх застосування відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства; Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах і обґрунтування шляхів їх удосконалення згідно з вимогами діючих національних стандартів.

Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Огійчук М.Ф.

   Результати досліджень обговорювалися на багатьох міжнародних конференціях і покладені в основу підготовки підручника “Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах” за редакцією професора Огійчука М.Ф. Підручник демонструвався на чотирьох міжнародних і одній національній виставках. У 2004 р. конкурсними комісіями Міністерства освіти і науки та Мінагрополітики підручник визнаний кращим і представлений на Державну премію в галузі науки і техніки. Професор Огійчук М.Ф. очолює Харківський регіональний центр федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, який має дорадчі функції і надає консультативну допомогу сільськогосподарським підприємствам. Щорічно за допомогою звертаються не менше 250 осіб.


Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Перші заняття з автоматизації обліку проводить професор
М.Ф. Огійчук, 1980-ті рр.

 

        Викладачі кафедри – це її серце, оскільки саме завдяки наполегливій щоденній праці ми маємо змогу випускати глибокого освічених та конкурентоздатних фахівців з обліку і аудиту.        

       На кафедрі працює 11 викладачів, серед яких 3 – професори, кандидати економічних наук (Огійчук М.Ф., Беленкова М.І., Сколотій Л.О.), 5 – доценти, кандидати економічних наук (Утенкова К.О., Горковенко І.В.. Рагуліна І.І., Ковальова О.В., Тредіт В.Є.), 2 – старші викладачі, кандидати економічних наук (І.В. Сколотій, С.І. Василішин), 1 – старший викладач
(Л.А. Булах).

       На кафедрі успішно функціонує аспірантура. За останні п’ять років захищено п`ять кандидатських дисертацій (О.В. Ковальова, І.В. Сколотій, В.В. Посилаєв, С.І. Василішин, В.Є. Тредіт). Всі викладачі на кафедрі здійснюють підготовку фахівців на постійній основі. Лекційні курси провідних дисциплін читаються професорами та досвідченими доцентами, кандидатами наук. Науково-педагогічна кваліфікація всіх викладачів випускової кафедри бухгалтерського обліку і аудиту відповідає дисциплінам, що вони викладають. Всі викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію в науково-дослідних установах та передових аграрних підприємствах.

     Викладачі кафедри приймають активну участь у вдосконаленні навчально-методичного процесу. Вони є співавторами 4 програм дисциплін, затверджених і рекомендованих до використання Міністерством аграрної політики України зі спеціальності «Облік і аудит».

Викладачі кафедри приймають активну участь у громадському житті університету, зокрема професор Л.О. Сколотій є секретарем методичної комісії факультету обліку і фінансів; к.е.н., старший викладач С.І. Василішин є Головою профбюро факультету обліку і фінансів та заступником відповідального секретаря приймальної комісії ХНАУ; доцент К.О. Утенкова очолює Раду молодих вчених ХНАУ; доцент І.В. Горковенко є заступником декана факультету обліку і фінансів з наукової роботи; доцент Рагуліна І.І. є заступником декана факультету обліку і фінансів ХНАУ з виховної роботи у гуртожитку.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри у 2014-2015 н.р.

 

Зліва направо: 1 ряд знизу (Утенкова К.О., Огійчук М.Ф., Ковальова О.В.); 2 ряд знизу (Сколотій І.В., Рагуліна І.І., Беленкова М.І., Мещеряков В.Є., Тредіт В.Є., Горковенко І.В., Булах Л.А., Сколотій Л.О., Василішин С.І.).


      На кафедрі дві комп’ютерні лабораторії із сучасним обладнанням та лабораторія, де проводяться заняття та розробка прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку. Кафедрою розроблено і впроваджено в навчальний процес і виробництво програмне забезпечення з автоматизованої обробки інформації і бухгалтерського обліку в аграрних підприємствах. Із цієї проблеми захищено дві дисертаційні роботи.


Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Члени кафедри на Міжвузівському бухгалтерському брейн-ринзі в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2013 р.


     Кафедра тісно співпрацює в проведенні наукових досліджень з Національним університетом біоресурсів та природокористування , Інститутом аграрної академії Національної академії аграрних наук України, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

Результати наукових досліджень кафедри постійно є предметом обговорення на Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, виставках. 

Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Професор М.Ф. Огійчук, доценти М.І. Беленкова, Л.Г. Панченко та
Л.О. Сколотій під час розробки спеціалізованих форм та регістрів бухгалтерського обліку

 

     Велику увагу приділяє кафедра практичній підготовці студентів. На базі провідних аграрних підприємств «ДП ДГ «Елітне» ІР НААНУ» Харківського району, «СТОВ «Степове» Балаклійського району Харківської області організовано кабінети з бухгалтерського обліку і фінансів, де зосереджений різноманітний практичний матеріал діяльності цих господарств, відповідне методичне обладнання і персональні комп’ютери. Для виробничої практики підібрані й узгоджені з Харківським обласним управлінням сільського господарства об’єкти виробничої практики, де студенти проходять виробничу практику за фахом. Звіти про виробничу практику студенти захищають безпосередньо на виробництві перед комісією, до складу якої входять представники університету і спеціалісти виробництва. 

      За багаторічну роботу по підготовці висококваліфікованих спеціалістів кафедра нагороджена Листом подяки Президента України Л.Д. Кучми (1999 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки (2000 р.), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2009 р.). Завідувач кафедри професор Огійчук М.Ф. нагороджений Знаком «Відмінник освіти України, Знаком «Відмінник аграрної освіти та науки України ІІІ ступеня», Золотим значком Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів України.

    Професор Беленкова М.І. за особистий внесок у розвиток економіки України рішенням Науково-експертної ради національної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» нагороджена медаллю «Ділова людина України» (2001 р.); Рішенням вченої Ради Міжнародного Слов’янського університету присвоєно почесне звання Професор економіки і бізнесу. 


Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

Зустріч із керівництвом аграрного сектору України та області (зліва направо: Голова Харківської ОДА Є.П. Кушнарьов; Міністр аграрної політики України, професор І.Г. Кириленко; ректор ХНАУ, професор М.Д. Євтушенко; зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, професор М.Ф. Огійчук), 1990-ті рр.

 

    Завідувач кафедри професор Огійчук М.Ф. очолює харківське територіальне відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України, до складу якої входять 125 членів, в тому числі всі викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. У 2012-2014 р. викладачами кафедри пройдено підвищення кваліфікації на рівні Інституту обліку і фінансів НАААН України і отримано Сертифікати «Сертифікований бухгалтер аграрного виробництва CAPA).

     Комп’ютерні класи при кафедрі обліку та аудиту обладнані системними блоками, містять монітори,  принтери, мультимедійний проектор, сканер, точка технології Wi-Fi, операційні системи та інструменти їх адміністрування, офісне програмне забезпечення,  програмні продукти: «1С: Підприємство 8.3» (конфігурація  «1С:Бухгалтерія 8 для України»), «Парус – Підприємство»; «Бест Звіт Плюс», «M.E.Doc», система Кліент-Банк.

      Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту займає лідируючі позиції у видавництві фахової літератури для студентів спеціальності «Облік і аудит». Зокрема, у 2011 р. було випущено 6-те видання підручника «Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами», у 2013 р. «Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами, які мають гриф Міністерства освіти і науки України і використовуються в багатьох ВУЗах України, де ведеться економічна підготовка.

        Особливу увагу приділяють науковій студентській роботі. З 1997 р. вісім років поспіль згідно з наказом Міністерства освіти та науки України на базі кафедри проводився ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з бухгалтерського обліку та аудиту, у якій брали участь студенти понад 20 вищих навчальних закладів України. Студенти нашого університету за період з 1997 р. по 2012 р. вибороли понад 30 дипломів переможців олімпіади. Щороку, починаючи з 2002 р., студенти спеціальності «Облік і аудит» беруть участь у міжрегіональному студентському конкурсі «Аудитор», який проводить видавничо-консалтингова корпорація «Фактор» за підтримки      Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Управління у справах сім’ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації, ради ректорів Харківського вузівського центру. У цьому конкурсі щороку беруть участь близько 2000 студентів із багатьох вишів усієї України. Наші студенти щороку посідають призові місця, їх нагороджують дипломами І–ІІІ ступенів і грошовими преміями в розмірі річної стипендії. Колектив кафедри бухгалтерського обліку та аудиту за підготовку студентів і високі результати, здобуті в кожному регіональному студентському конкурсі, отримує листи подяки від Харківської обласної державної адміністрації, ради ректорів Харківського вузівського центру, видавничо-консалтингової корпорації «Фактор».


Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, професор М.Ф. Огійчук на церемонії нагородження переможців наукового студентського конкурсу «Аудитор» за участі колишнього губернатора Харківської області А.П. Авакова

 

      Студенти спеціальності «Облік і аудит» під керівництвом викладачів кафедри займають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», зокрема зайнято у 2010 р. – І місце, у 2013 р. – ІІІ місце.

     На кафедрі діє науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку та аудиту під керівництвом доцента Сколотій Л.О. Наукова робота студентів тісно пов’язана з курсовим і дипломним проектуванням. За результатами наукових досліджень студенти готують доповіді для участі у Міжнародних студентських наукових форумах, конференціях та наукові роботи для участі у внутрівузівських, міських і регіональних конкурсах, де студенти нашого університету також мають високі оцінки.

      В 2013 р. було прийнято участь в конкурсі інноваційних проектів IT-Kharkiv з проектом: «Електронный документооборот расчётов с поставщиками и покупателями через сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы».

    Випускники кафедри плідно працюють на посадах провідних спеціалістів обласних і районних департаментів агропромислового комплексу, банків, КРУ, головними спеціалістами сільського господарських підприємств України, Росії, Білорусі. Рівень  знань випускників факультету відповідає світовим вимогам. Після отримання спеціальності з обліку і фінансів в Харківському державному сільськогосподарському інституті імені В.В. Докучаєва успішно закінчили магістратуру в США Т.М. Огійчук та Г.А. Гончаренко. Остання працює сьогодні керівником фінансово-аналітичного відділу великого шпиталю у Сан-Дієго штату Каліфорнія, а Т.М. Огійчук є генеральним директором ТОВ «Сплави» і консультантом іноземних фірм (США) з фінансових інвестицій в аграрний сектор України і Росії. 


Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Під час навчання у Вашингтонському державному університеті (зліва направо: ректор Вашинтонського державного університету, доктор Р. Маркін; студент економічного факультету спеціальності «бухгалтерський облік і фінанси» Т.М. Огійчук; доктор наук, професор ХСГІ ім. В.В. Докучаєва М.М. Кулішов; професор Вашингтонського державного університету Дж. Роуз)

 

        Інший випускник, Ю.Б. Салюк очолює роботу облікового відділу будівельної компанії у Лондоні. Мають власний бізнес: у Данії – С. Глєбкіна, у Німеччині – С. Захожий.

   Кафедра значно активізувала свою міжнародну діяльність і тривалий час підтримує зв`язки з Вашингтонським державним університетом (штат Вашингтон), Кубанським державним аграрним університетом (м. Краснодар російської Федерації), Полоцьким державним університетом (м. Новополоцьк, Білорусь), про що свідчать укладені договори про співпрацю.

 

Назустріч 200-річчю ХНАУ - КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Обговорення результатів навчання в Німеччині викладачів економічного факультету з впровадження ринкової економіки в державі, 2000 р. (зліва направо: професори М.Ф. Огійчук, Г.О. Андрусенко, В.К. , керівник семінару Г. Шульц,

професор Вервейко А.П.)

     Відповідно до запрошення ректора коледжу економіки і бізнесу університету штату Вашингтон і згоди Міністерства сільського господарства і продовольства України і наказу ректора ХДАУ, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, професор М.Ф. Огійчук знаходився у відрядженні у США з 3 по 16 травня 1993 року, де мав нагоду ознайомити студентів та викладачів з діючою системою бухгалтерського обліку в Україні.

      Протягом березня – квітня 2015 року одна з найпопулярніших і найвідоміших  бухгалтерських газет «Все про бухгалтерський облік» провела Всеукраїнський конкурс серед студентів та викладачів вищих навчальних закладів, де викладають облікові та економічні дисципліни «Селфі з улюбленим викладачем», у якому взяли участь понад 80 навчальних закладів різних регіонів України.

      За результатами конкурсу, ХНАУ імені В.В. Докучаєва посів почесне ІІ місце, розмістивши селфі 145 студентів.

   21 травня до університету завітала представниця газети «Все про бухгалтерський облік», яка вручила нагороди викладацькому колективу кафедри  і студентам – учасникам конкурсу.

     Нині кафедра бухгалтерського обліку, цінуючи свою історію, традиції та здобутки із впевненістю крокує назустріч 200-річчю ХНАУ та з кожним днем зміцнює свої позиції на освітянській ниві України.

                                                                                                                                                                           Професор М.Ф. Огійчук,

ст. викладач, канд. екон. наук С.І. Василішин


Категорія: Новини, Виховна діяльність, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.