НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Автор: Dasha от 18-09-2015, 10:34, переглянуло: 1091

 

Класична економічна теорія як база університетської освіти

в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

 

     Економічна теорія є одним з базових предметів, що формує класичну університетську освіту в процесі підготовки спеціалістів вищої ланки. На майже  двовіковому шляху кафедра вирішувала наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання разом з університетом та економічним факультетом. На кожному етапі кафедра відігравала помітну роль у житті університету, розвивала співпрацю з провідними науковими і навчально-методичними центрами країни в галузі політичної економії та економічної теорії. Професори та викладачі кафедри своїми дослідженнями завжди відгукувалися на виклики часу, брали участь у вирішенні важливих завдань економічного розвитку країни, незважаючи на різну теоретичну і методологічну спрямованість та історичний колорит роботи. Вони ніколи не були байдужі до проблем і труднощів, що переживались країною.

Маримонтський період (1816-1862 рр.)

    Історія економічної теорії в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва починається з моменту заснування в Маримонті сільськогосподарського і лісового інституту в 1816 р., а в 1840 році до нього було приєднано Варшавську лісову школу і він отримав назву Маримонтський інститут сільського господарства в лісівництва. Політична економія як базовий предмет класичної освіти викладалась в обов’язковому порядку всім студентам. З початком прийому студентів у 1820 р. політична економія читалась за роботами графа Фрідріха Касперовича Скарбека, видатного польського політ економіста, автора "Elеmentarne zasady gospodarstwa naradowego"Nauka administracyi", "Dykcyonarz Ekonomi Politycznéj" "Rys nauki finansόw". "Оgόlne zasady nauki gospodarstwa narodowego".

    Основним напрямком викладання було висвітлення загальних законів суспільного виробництва з орієнтацією на класичну школу політичної економії. Політична економія викладалась на сільськогосподарському і лісовому відділеннях інституту, як складова курсу сільськогосподарської економіки.


Новоалександрійський період  (1869-1914 рр.)

 

      Зі створенням в 1869 р.  Інституту сільського господарства  і лісівництва в Новій Олександрії  почався новий етап розвитку  дисциплін політичної економії. Необхідність викладання політичних і економічних наук для студентів стала однією з умов, за яких в 1892 р.  за клопотанням В. В. Докучаева, інститут було прирівняно  до університетів Росії.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

А.Я. Антонович (1848-1917рр.) 

    До 1876 р. кафедра мала назву «Законоведення  з основами політичної економії», де курс «Основи політичної економії» читав Афіноген Якович Антонович. Він виконував обов'язки професора політичної економії, статистики та законознавства, був автором значної кількості праць з політичної економії: «Теорія цінностей»,«Підстави політичної економії», «Теорія паперово-грошового обігу і державні кредитні білети», «Курс політичної економії»,« Курс державного благоустрою », « Підстави політичної економії ».

    Викладання здійснюється з орієнтацією  на  ідеї  Адама Сміта, Шторха, Бастіа, відстоюється твердження, що основа капіталізму - демократичний принцип рівності, включаючи принцип рівності прибутків. Початок викладання політичної економії фактично стало відправним пунктом розвитку економічної науки, а потім і викладання різних економічних дисциплін в університеті.

 

 

А. І. Скворцов (1848—1914 рр.)

 

     З 1876 р. в Інституті почав публікуватися науковий часопис «Записки», активну участь в роботі якого брали і викладачі кафедри. Потужний поштовх до розвитку викладання політекономії дав прихід на кафедру в 1883 р. видатного економіста класичної школи Скворцова А.І., котрий став  викладати  політичну економію і статистику. В 1900 році, згідно з розпорядженням Міністерства просвіти, була виділена в окремий підрозділ кафедра політичної економії  і статистики.

       В цей період політичну економію в інституті викладають: ад’юнкт-професор приват-доцент М.І.Назаревський, ад’юнкт-професор П.Н Шемін, професор А.І. Скворцов, автор таких  робіт: «Вплив парового транспорту на  сільське господарство», «Нові продукти земельного устрою селян», «Прибуток і рента», «Економічні етюди», «Економічні причини голодовок і заходів до їх усунення»,«Підстави політичної економії »,« Економічні основи землеробства ».

    Роль морально-політичного відділення і, зокрема, кафедри політичної економії зростала. Професори прагнули знайомити публіку з новітніми досягненнями в галузі науки, залучаючи все нових слухачів до навчання. Основним напрямком досліджень і викладання цього періоду стала оцінка політекономічних аспектів сільського господарства, можливостей. розвитку селянства, державного регулювання.

Початок Першої світової війни в 1914 р. спричинив евакуацію Інституту, а з ним і кафедри політичної економії і статистики. до Харкова, що призвело до значних втрат методичного матеріалу, підручників, наукових робіт викладачів та розриву зв’язків з іншими ВУЗами світу, який поглибився в наслідок революції 1917 р.

 

Радянський період (1921-1991рр.)

 

     Цей період в історії кафедри політичної економії займає 1921 - 1991 рр. і невіддільний від встановлення в Росії, а потім з 1922 р. і в СРСР Радянської влади, однопартійної політичної системи, і характеризується переорієнтацією політичної економії на марксистську основу. Діяльність кафедри відновилась з  1921 р.,  коли навчальний заклад було  відновлено як Харківський сільськогосподарський інститут. Особливу значущість в університеті кафедра набула з 1929 р. після  створення економічного факультету. Кафедра відігравала ключову роль в підготовці економістів-плановиків з наукової організації праці та економістів з управління сільськогосподарським виробництвом.

     Відповідно до політики уряду того періоду, в інституті у 1931 р. утворено  кафедру політекономії і теорії радянського господарства (завідувач І.М. Бондар), котру в 1936 р. трансформовано в  кафедру політекономії, а в 1938 р. в кафедру марксизму-ленінізму. (завідувач Ф.Ф.Абрамов).

     Викладання дисциплін  було зорієнтовано на наукові праці К. Маркса і В. І. Леніна, що стали базовими для викладання та розвитку політичної економії, яка офіційно стала визначатися однією із складових частин марксистсько-ленінського вчення.

Під час Великої вітчизняної війни кафедра в складі інституту була евакуйована м. Катта-Курган в Узбекистані.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

І..К. Щербаха

     Післявоєнний період відновлення викладання починається в 1947 р., коли на економічному факультеті було розпочато підготовку аграрників - економістів. Після Другої світової війни у світі виникла ситуація, коли, з одного боку, склалася ціла система країн, що розвивали свою економіку на соціалістичних принципах, а з іншого - відбулися якісні зміни у розвитку капіталістичних країн. Досвід соціалістичних і капіталістичних країн вимагав наукового узагальнення й адекватного вивчення. Кафедра політичної економії включилася в розробку проблем політичної економії в широкому сенсі. Отримала статус самостійної організаційної одиниці,  в 1947 р. в її складі входило три викладачі і один завідувач кабінету. З 1947 р. кафедру очолювали кандидати економічних наук, доценти: Ф.Ф Абрамов., П.К. Сиров, Д.М. Крот, І.К. Щербаха,який є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Серед них 2 монографії: «Інтенсифікація – корінне питання розвитку сільського господарства»,«Міські риси села»; підручник «Учебное пособие по политической экономии».

     Значний вклад в розвиток аграрного спрямування політичної економії здійснили такі викладачі кафедри    як О.Ф. Зіновєв (автор підручника Учебное пособие по политической экономии: в 2 ч.), О.С. Філоненко (автор підручників: «Питання теорії аграрних відносин», «Аграрні відносини: зміст, розвиток, майбутнє».

      Ця навчальна література сприяла активізації наукової роботи по всьому спектру економічних проблем розвитку СРСР та інших країн соціалістичної співдружності, актуалізувало викладання політичної економії в Харківському сільськогосподарському інституті та інших вузах країни.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

О.С. Філоненко

 

Сучасний етап (з 1991 р. – наш час)

 

   Третій етап розвитку кафедри настав у 1991 р. Радикальні зміни в політичній та економічній системі країни, перехід України до незалежності,  на ринкові принципи економічного розвитку, суттєві зміни у світогосподарських процесах висунули перед кафедрою триєдине завдання - розширити спектр викладання економічної теорії з урахуванням світового досвіду економічної освіти, організувати наукові дослідження постали перед світом економічних проблем, забезпечити нові навчальні курси відповідним методичним матеріалом і посібниками. За всіма напрямками кафедра мала відповідні до часу рішення.

     Завідувачами кафедри в цей період  були В.О Сивоконь., В.Д. Талалаєнко, : М.А. Садиков, Ю.А. Полтавський. В.Н. Саладєй.  З 2008 р. завідувачем кафедри є доктор наук з державного  управління, професор, проректор з педагогічної  роботи Г.П. Пасемко (автор підручників «Історія економічних вчень», «Історія економіки і економічної думки», «Політична економія»).

    Викладачі кафедри продовжують наукові традиції, що історично склалися в процесі формування та розвитку ВУЗу: постійно беруть участь у наукових, міжнародних, республіканських, університетських конференціях, здійснюють значний обсяг публікацій наукових робіт, Зокрема, колективом кафедри опубліковано навчальні посібники з політичної економії та економічної теорії за програмами курсів, сформовано потужну методичну базу з  предметів.

 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Г.П. Пасемко 

    Підтримуючи наукові традиціі, на кафедрі працює науковий гурток, щорічно проводиться кафедральна конференція «Докучаєвські читання», яку готують усі викладачі кафедри спільно зі студентами університету. популяризуючи економічну теорію.

Співробітники кафедри мають  високий професіоналізм і творчий динамізм, зберігають традиції викладання дисциплін економічної теорії та проведення наукових досліджень. За останні 25 років підготовлено 12 кандидатів наук і два доктори наук. Потужний викладацький ешелон кафедри завжди був на вістрі життя університету: А.І. Скворцов очолював університет; І.К., Щербаха В.О. Сивоконь. довгий час працювали деканами економічного факультету; Пасемко Г.П. є проректором з педагогічної роботи. 

      Докторські дисертації захистили :

Г.П. Пасемко - на тему:  «Державне регулювання аграрних відносин в умовах розвитку інституту власності на землю»;

О.М. Супрун  - на тему: «Економічне регулювання аграрного виробництва».

  Для реалізації практичної сторони роботи кафедрою здійснюються постійні виїзні семінари в сільськогосподарських підприємствах та районних управліннях Харківської області, що забезпечує двосторонній діалог теорії та практики в економічній науці.

    Основним напрямком викладання дисциплін економічного циклу є система економічних відносин аграрної сфери в умовах глобалізації: закономірності розвитку. 
Категорія: Новини, Наукова діяльність, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.