НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор: Dasha от 18-09-2015, 12:45, переглянуло: 1464

 

   Кафедра менеджменту організацій є випусковою на факультеті менеджменту і економіки зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (ОКР «магістр») та напряму підготовки «Менеджмент» (ОКР «бакалавр»).

   Кафедра менеджменту організацій створена в 1986 р. як самостійний підрозділ університету і називалася кафедрою управління, радянського права і охорони праці; у 1996р. перейменована на кафедру управління в АПК; а  у 2005 р. − кафедру менеджменту організацій.

   З дня заснування і до 2012 р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор, засновник наукової школи з проблем експертної експрес-оцінки М.О.Бєсєдін (1929-2012 рр.).

 

 

М.О. Бєсєдін

   Науковцю належать понад 220 праць, у тому числі 40, виданих у центральних спеціальних журналах, вісім монографій,підручник, практикуми, розділи в довідниках.

   М. О. Бєсєдін  нагороджений медалями: «За трудову доблесть» (1970 р.); «Ветеран праці» (1984 р.); «50.. та «60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.»; нагрудним знаком «Відмінник вищої школи» (1989 р.); Трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» (2004 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2006 р.); Дипломом і стипендією імені М.І. Туган-Барановського /з економіки/ Харківської обласної державної адміністрації (2006 р.). Прізвище М.О. Бєсєдіна внесено на Стеллу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» учених, які зробили свій внесок у розвиток науки; в «Енциклопедію сучасної України».

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Професор М.О. Бєсєдін – засновник ситуаційного (експертного підходу), ректор університету, професор В.К. ,

професор Нагаєв В.М.

   На кафедрі працювала і захистила кандидатську дисертацію Л. І. Михайлова – нині доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету.

  Л. І. Михайлова – одна з перших розробників теорії людського капіталу в АПК України, що знайшло відображення в працях: «Економічні основи формування людського капіталу в АПК» (2003); «Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах» (2008), «Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід» (2008), «Управління соціально-економічним розвитком сільських територій: наукові основи, стан і перспективи», (2010), «Система національного менеджменту в контексті інтеграційного виміру, (2014).

Під керівництвом Л.І. Михайлової підготовлено та успішно захищено 16 кандидатських та одна докторська дисертації. Професор
Л.І. Михайлова неодноразово отримувала міжнародні гранти на наукові стажування за кордоном, нагороджена Грамотами Мінагрополітики, МОН, вищим знаком Міністерства освіти та науки України «Петро Могила»; присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

   На кафедрі з 1993 по 1995 рр. працював Л.О. Антоненко, нині  доктор економічних наук професор, кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

   У 1993 р. він захистив докторську дисертацію на тему «Комплексний розвиток регіональних формувань: методологія та практика», в якій досліджено методологію створення та функціонування регіональних промислових центрів (на прикладі південного Донбасу). У 1993–1995 рр. Л.О. Антоненко працює доцентом, а потім професором кафедри управління Харківського державного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.

   Л.О. Антоненко опублікував близько 150 наукових та методичних праць загальним обсягом понад 65 др. арк. Він є автором або співавтором семи монографій, ряду методичних розробок, навчальних підручників із грифом Міністерства освіти і науки, що знайшли практичне впровадження у різних галузях вітчизняної економіки. Під його науковим керівництвом підготовлено і успішно захищено 10 кандидатських дисертацій.

   Разом з академіком В.П. Бабичем та професором В.С. Клочко він є засновником Харківського обласного наукового товариства імені М.І. Туган-Барановського, де його обрано заступником голови з наукової роботи. З 2002 р. є членом Міжнародного фонду імені М.Д. Кондрат’єва, дійсним членом Філософсько-економічного вченого зібрання Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.

   О.І. Гуторов, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри менеджменту організацій в травні 2012 р.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

О. І. Гуторов

   З 1989 р. працював у ХНАУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри економіки підприємства. Вчене звання доцента О. І. Гуторову присвоєно у 1993 р., а професора – у 2011 р. Протягом 1993–2005 рр. – заступник декана економічного факультету, а з 2005 по 2008 рр. – декан факультету менеджменту і економіки. 1 жовтня 2010 р. у спеціалізованій вченій  раді   з вивчення продуктивних сил НАН України успішно захистив дисертацію «Стратегія формування сталого землекористування в сільському господарстві: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Метою дисертаційного дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування стратегічних пріоритетів сталого землекористування в сільському господарстві України, поглиблення методологічних і методичних основ оцінки землі, оптимізація економічних і екологічних складових високопродуктивних територіальних систем сільськогосподарського призначення, визначення сучасного рівня використання системи заходів агроекологічного моніторингу та відтворення продуктивного потенціалу земель, обґрунтування та поглиблення теоретичних засад формування інвестиційної діяльності в сільському господарстві, інвестиційної привабливості землекористування сільськогосподарських підприємств.

   О.І. Гуторов є автором понад 245 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі чотирнадцяти монографій, тринадцяти навчальних посібників. Під керівництвом О.І. Гуторова захищено дев’ять кандидатських дисертацій. У 2006 р. він став лауреатом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини –  кращі імена» в номінації «Декан факультету». У 2009 р. нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани», у 2011 р. –  «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня.

   Учений є членом спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Л.Д. Кучма вітає О.І. Гуторова з перемогою у конкурсі «Природне землеробство України –  шлях до здоров'я і добробуту нації», 2012р. 

(Цей конкурс став одним з найбільш вагомих проектів Фонду «Україна». У конкурсі взяли участь 124 студенти і 80 науковців із 40 вузів України.Серед переможців конкурсу – студентка нашого університету Македонська Юлія

(II премія). Серед наукових керівників відзначений Гуторов Олександр Іванович)

 

   Викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені докторів і кандидатів наук, значний практичний та науковий досвід роботи.  Колектив кафедри: завідувач – доктор економічних наук, професор О.І. Гуторов; професор, доктор педагогічних наук В.М. Нагаєв; доценти, кандидати наук  П. О. Абраменко, О. О. Гуторова, О. М. Таран, Н. І. Шиян; І.О. Шарко, Н. В. Кондратюк, Л.В. Тереняк; аспірант А.О. Калашніков; старший лаборант А. Г. Позігун, технік 1-ї категорії О. В. Ковтун.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Колектив кафедри у 2012 р.: перший ряд: доцент Н.І. Шиян, старший лаборант А.Г. Позігун, доцент П.О. Абраменко, технік О.В. Ковтун, 

професор В.М. Нагаєв, старший викладач В.В. Драгунцов 

зліва направо другий ряд: аспірант А.О. Калашніков, викладач Н.В.  Прозорова; викладач Н.В. Кондратюк, доцент  О.О Гуторова, завідувач, професор О.І. Гуторов, доцент О.М. Таран, старший викладач   С.В. Никоненко;

викладач О.М. Стасенко, аспіранти Р.М. Гадяцький, Т. Є. Череда 

   На кафедрі функціонує навчально-науковий центр удосконалення дидактичних основ підготовки управлінських кадрів аграрного профілю. З ініціативи кафедри створено Харківську обласну громадську організацію «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Очолює навчально-науковий центр доктор педагогічних наук, професор В.М. Нагаєв. Він з 1993р. працює у Харківському державному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва (спочатку на посаді старшого викладача кафедри управління в АПК, з 1998 р. – на посаді доцента тієї ж кафедри, а з 2010 р. – на посаді професора кафедри менеджменту організацій). У 2010 р. захистив докторську дисертацію «Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих аграрних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». У 2011 р. працював проректором з науково-педагогічної роботи ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Нагороджувався стипендією Кабінету Міністрів України (1998 р.); почесним званням «Молода людина року Харківщини-2000» у номінації «Молодий науковець» (2000 р.); нагороджений Почесними відзнаками «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ-го ступеня» (2005 р.), «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ-го ступеня» (2011 р.); срібною медаллю «За кращу продукцію, технологію, наукову розробку» у ювілейній ХХ Міжнародній виставці-ярмарку «Агро-2008». 

   Має понад 200 публікацій, з них: дві монографії; один підручник (у співавторстві); 16 навчальних і навчально-методичних посібників (з них п’ять – з грифом МОНУ); 110 наукових статей (з них 60 у фахових виданнях), два патенти на винахід. 

   Викладачі кафедри менеджменту організацій беруть участь в міжнародних програмах обміну викладачів. У 2011р. можливість відвідати Америку  одержала доцент Л.В. Тереняк. Ця програма існує вже понад 15 років для викладачів дисциплін у напрямку аграрної економіки, серед ВНЗ країн пострадянського простору, за кошти Міністерства сільського господарства США. Під час стажування вона ознайомилася з роботою Міністерства сільського господарства США, різних відділів і агенцій, що підпорядковані цьому міністерству (відділ статистики, економічних досліджень, служба маркетингу сільського господарства та ін.), відвідала науково-дослідне господарство, найбільшу аграрну бібліотеку в США. У 2013р можливість стажуватися за такою програмою отримав старший викладач кафедри В.В. Драгунцов.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Програма обміну викладачів університет штату Пенсильванія, грудень 2011 р. 

Перед студентам виступає доцент Л.В. Тереняк 

   Для посилення постійного зв’язку з виробництвом, особливо передовим, кафедрою організовано дев’ять філій на виробництві: це Приватне підприємство «Агропрогрес» Кегичівського району Харківської області, Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка» НААН України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта» м. Харків, Акціонерне товариство закритого типу «Екопрод АТ» Донецької області, м. Волноваха, Державне підприємство «Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Гусарівське» Балаклійського району Харківської області, Приватне сільськогосподарське підприємство «Сад» Дергачівського району Харківської області, Селянське (фермерське) господарство «Промінь» Богодухівського району Харківської області, Державне підприємство «Дослідне господарство «Червона Хвиля» Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України» Великобурлуцького району Харківської області.

   Творчий колектив у складі фахівців Державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту тваринництва НААН України і кафедри менеджменту організацій підготував монографію «Стан і напрями вдосконалення функціонування дослідного господарства «Кутузівка»: оцінно-ситуаційний підхід» (Харків: ХНАУ, 2011р.), яка є порадником у здійсненні практичного керівництва в умовах виробництва та посібником для професійної підготовки студентів, слухачів Інституту післядипломної освіти університету. 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Директор господарства «Кутузівка» О.К.Трішин і викладачі кафедри менеджменту організацій з магістрами Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 2011р. 

   Щороку для виробничників Харківської області кафедрою проводяться науково-практичні конференції, семінари, дні інформації, надається методична допомога, консультації, читаються лекції.

   Пріоритетними для кафедри є комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками і високий рівень викладання менеджерських дисциплін, всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців. Так за період з 2010-2015 рр. викладачами кафедри було видано  дев’ять навчальних посібників, з них два з грифом, 14 монографій, шість курсів лекцій, 70 методичних вказівок.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Колектив кафедри у 2014 р.: зліва направо перший ряд зверху: 

А.О. Калашніков,  С.В. Никоненко, О.М. Таран, П.О.Абраменко, 

О.О. Гуторова,  О.В. Ковтун, В.М. Нагаєв, А.Г. Позігун, другий ряд знизу:

Н.І. Шиян, Н.В. Кондратюк,  О.І. Гуторов, О.М. Стасенко, І.О. Шарко

Категорія: Новини, Наукова діяльність, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.