НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Автор: Dasha от 21-09-2015, 12:23, переглянуло: 1018

 

     Однією з випускових кафедр факультету обліку і фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є кафедра фінансів, яка створена 27 липня 1997 р. Колектив учених-фінансистів очолює доктор економічних наук, професор Олійник Олександр Васильович. На кафедрі працюють шість доцентів, один викладач і один старший викладач. 

   Кафедрою фінансів здійснюється підготовка фахівців у галузі фінансово-господарської діяльності для підприємств різних форм власності. Її випускники працюють у банківських установах, страхових, інвестиційних, брокерських, аудиторських компаніях, аналітичних підрозділах державних та комерційних установ, податкової та митної служби, фінансових службах аграрних підприємств.

Кафедра забезпечує викладання широкого спектра дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Страхування», «Страхові послуги», «Податкова система», «Банківські операції», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Бюджетна система», «Податковий менеджмент», «Бюджетний менеджмент», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Управління фінансовою санацією», «Місцеві фінанси», «Фінансовий ринок».

   У поточному навчальному році введено низку нових дисциплін для студентів магістратури спеціальності «Фінанси та кредит»: «Управління фінансовими ризиками», «Страховий менеджмент», «Оподаткування суб’єктів підприємництва».

   На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів і за час її існування успішно захищені шість кандидатських і одна докторська дисертації. На кафедрі ведеться плідна робота з підготовки та видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та рекомендацій, завдань для самостійної роботи студентів. Наукові пошуки викладачів і здобувачів кафедри втілені у монографіях та навчально-методичних посібниках, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки, авторами яких є завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор О.В. Олійник, кандидати економічних наук: доцент Т.В. Калашнікова, В.В. Макогон, Г.С. Морозова, старший викладач Є.М. Данілова. Ці надбання не залишилися непоміченими і у 2014 р. Олійник Олександр Васильович отримав найвищу відзнаку виставки «Аграрна освіта» – Золоту медаль за цикл наукових робіт з підвищення конкурентоспроможності та сталості розвитку сільськогосподарських підприємств.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ФІНАНСІВ

О.В. Олійник

   «Найсвіжішими» навчально-методичними виданнями кафедри є посібники «Фінанси аграрних підприємств», «Гроші та кредит», «Страхування», «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Податки АПК», які активно використовуються у навчальному процесі і стали у нагоді під час проходження акредитації напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» навесні 2015 р. З останніх новинок кафедра може похвалитися щойно виданою монографією докторанта Т.В. Калашнікової на тему: «Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств України в умовах глобалізації» . Крім того, викладачами та аспірантами кафедри фінансів у 2014-2015 н.р. було опубліковано 30 статей та 26 тез, а також вони взяли участь у 30-ти Міжнародних і всеукраїнських конференціях.

   Результати наукових досліджень вчених-фінансистів успішно впроваджуються у виробництво. Зокрема, авторами фундаментальних розробок є професор О.В. Олійник і доцент Т.В. Калашнікова.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Т.В. Калашнікова

   На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток, керівником якого є доцент Г.С. Морозова. Щороку на науково-практичних всеукраїнських та внутрішньовузівських конференціях і семінарах виступає чимала кількість студентів, які зробили першу «пробу пера» саме під час засідань гуртка. Досвідчені педагоги кафедри готують студентів до олімпіад з фахових дисциплін, проводять конкурси на кращі курсові роботи, звіти з виробничої практики, реферати, кросворди.

   Викладачі кафедри беруть активну участь у громадському житті університету і факультету. Завідувач кафедри професор О.В. Олійник є Головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, членом вченої ради університету, членом методичної комісії факультету обліку і фінансів. Доцент Т.В. Калашнікова є секретарем спеціалізованої Вченої ради університету. Доцент В.В. Макогон – член вченої ради факультету, профбюро факультету і профорг кафедри фінансів. Доцент О.В. Горох є членом Вченої ради факультету, виконує обов’язки заступника декана із заочного навчання і відповідає за спортивно-масову роботу на факультеті. Доцент Г.С. Морозова є членом вченої ради факультету, керівником наукового студентського гуртка та куратором академічної групи, а також відповідає за профорієнтаційну роботу на факультеті та виховну роботу у гуртожитку № 1. Доцент М.О. Євдокімова – куратор академічної групи, відповідальна за виховну роботу у гуртожитку № 1 (поверх 3) та за профорієнтаційну роботу на кафедрі. Старший викладач Є.М. Данілова є відповідальною за виховну роботу у гуртожитку № 1 (поверх 9) і займається підготовкою кафедри до акредитації. Викладач Г.О. Нагаєва є куратором академічної групи, відповідальною за виховну роботу у гуртожитку № 1 (поверх 5), членом профбюро факультету обліку і фінансів, головою методичного об’єднання кураторів.

   Напередодні 200-річчя з дня заснування університету колектив кафедри ставить перед собою такі завдання: підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють необхідним набором компетенцій відповідно до вимог державного освітнього стандарту для вирішення питань у фінансовій сфері; проведення всіх видів навчально-методичних робіт з дисциплін кафедри на високому теоретичному і практичному рівнях з урахуванням змін законодавства, а також теорії і практики управління фінансами і оподаткування в розвинених зарубіжних країнах; проведення наукових досліджень з проблем підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, управління фінансами господарюючих суб'єктів, податків і оподаткування; підготовка науково-педагогічних кадрів шляхом підвищення їх кваліфікації і  захисту дисертацій; впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес; організація нарад, «круглих столів», науково-практичних семінарів за участю професорсько-викладацького складу кафедри, фахівців-управлінців і студентів з питань фінансового менеджменту, страхування, податкової політики тощо; розробка навчально-методичної літератури нових дисциплін; ефективне використання комп’ютерного класу.

  У наступному році планується захист докторської дисертації доцентом Т.В. Калашніковою на тему: «Удосконалення механізму державної підтримки аграрних підприємств України в умовах глобалізації», а також захист кандидатської дисертації здобувачем Х.М. Бадаловим на тему: «Формування та шляхи зниження собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах».

 

 

 

 
Категорія: Новини, Наукова діяльність, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.