НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор: Dasha от 25-09-2015, 09:42, переглянуло: 926

 

   Кафедра іноземних мов забезпечує мовну підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» з трьох  іноземних мов за професійним спрямуванням: англійської, німецької та французької. Для студентів агрономічного напряму – курс “Латинська мова та основи аграрної термінології”. Кафедра готує аспiрантiв i здобувачiв наукового ступеня з різних міст України до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. На кафедрі є вся необхідна навчально-методична література, яка використовується у навчальному процесі. Більшість з неї створена викладачами кафедри. Поновлено викладання курсу «Педагогіка та психологія» для аспірантів, який читає кандидат педагогічних наук, доцент Євсюков О.Ф.

   Як самостійний структурний підрозділ кафедра іноземних мов почала існувати у 1980 р. До того часу вона функціювала сумісно з кафедрою російської мови. Але вже у 1930-х рр. було створено кабінет іноземної мови.

   У складі кафедри у 50-60-тi рр. минулого століття працювали: Щеглова Л.М. – завiдувач кафедри; Рудевська В.А., Нощинська С.А., Дьякова М.П., Дубнякова I.С. – викладачi англiйської мови; Пулекiна З.Я., Вехтер Н.Е., Малашевич Л.А., Килимник А.І., Степаненко С.А., Коваленко А.І., Бiлявська Р.Г. – викладачi нiмецької мови; Парасолька Л.Е. – викладач французької мови.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

    У 70-тi рр. минулого століття кафедру поповнила нова генерація: Гохлернер М.М. – завiдувач кафедри, доцент, кандидат психологiчних наук; викладачi англiйськоi мови – Дворніченко І.А., Липовий В.В., Пiотровська В.Й., Панiна О.А., Прогнiмак В.Ф., Смол’янiнова Л.В.; викладачi нiмецькоi мови – Багрiнцев П.А., Борзенко В.І., Кропивка С.Т.; викладач французької мови – Тимоха Л.Ф.

    У 1970 р. кафедру іноземних мов ХСГІ очолив Гохлернер Михайло Миронович (Моісей Меєрович), де і працював по 1989 р.

 

Гохлернер Михайло Миронович (Моісей Меєрович)


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

   Народився 24 січня 1921 р. у м. Ровно. У 1949 р. закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) факультет іноземних мов відділення класичної філології. Після закінчення працював вчителем німецької мови у СШ № 105, завідувачем методичного кабінету Харківського обласного інституту удосконалення вчителів. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію з психології. У 1972 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі іноземних мов. Вів курс педагогіки та психології для слухачів ФПК та аспірантів і здобувачів та викладав німецьку мову на факультеті агрохімії та ґрунтознавства.

  Керував науковою роботою викладачів кафедри. Дослідження проводилися за темами: «Інтенсифікація навчального процесу з іноземних мов із застосуванням технічних засобів навчання», «Удосконалення вищої сільськогосподарської освіти» та ін. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації з психолінгвістики два здобувачі наукового ступеня. Основні результати наукових пошуків М.М. Гохлернера відображені в монографії «Мовна свідомість: психолінгвістика та методичні аспекти» (6,5 д. а.), яка була депонована в Інституті наукової інформації по суспільних науках (м. Москва),та більше ніж у 100 наукових статтях і тезах доповідей на наукових конференціях.

  Велику увагу М.М. Гохлернер приділяв організації навчального процесу з іноземних мов із застосуванням передових методик. Особливе місце займало поміж них застосування ТЗН та самостійна робота над мовним матеріалом. Він є автором та співавтором близько 30-ти навчальних посібників, методичних вказівок, які і зараз використовуються у навчальному процесі.

    З 1988 р. – професор кафедри. Нагороджений відзнаками «За відмінні успіхи в роботі», «Відмінник народної освіти».

Брав участь у суспільній роботі. Був замісником голови методичної ради міського відділення товариства «Знання». Виступав з лекціями, присвяченими проблемам педагогіки та психології, методики навчання іноземним мовам, перед вчителями шкіл. Був куратором академічних груп агрономічного факультету. Користувався великим авторитетом серед колег та студентів.

  Значним внеском Михайла Мироновича у розвиток кафедри є те, що він започаткував використання у навчальному процесі аудіовізуальних засобів навчання. На сучасному етапі, з розвитком інформаційних технологій, на кафедрі існує мультимедійний кабінет, в якому студенти переглядають презентації та автентичні іноземні фільми, що сприяє кращому засвоєнню мови.

  Історія викладання іноземних мов має давню традицію. Ще у Маримонтському сільськогосподарчому інституті слухачі навчалися за програмами гімназій, які передбачали поглиблене вивчення іноземних мов (це не розповсюджувалося на класичні мови). 

  Сьогодні кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор ХНАУ Герман Людмила Володимирівна. На кафедрі працюють доцент Євсюков О.Ф., (кандидат педагогічних наук, внутрішній сумісник), старші викладачі: Александрович Т.В., Шульга І.В., Чорна В.Л., Хижняк Н.В., Логінова О.В., викладачі: Макарська Є.Г., Сошенко О.А., Гладких І.О., старший лаборант Короп Н.А., лаборант          Безугла Н.І.

  На кафедрi постiйно працює науково-методичний семiнар, де викладачi виступають з доповідями, присвяченими новим досягненням філологічної науки та методики викладання іноземних мов у вишах, обмiнюються досвiдом педагогiчної роботи, обговорюють відкриті заняття.

   Наукові дослiдження кафедри мають практичне значення i впроваджуються в навчальний процес.

  Формами науково-дослiдної роботи студентiв на кафедрi є щорічнi олiмпiади, науковi та країнознавчi конференції з англійської, нiмецької та французької мов, де студенти, магiстри, здобувачi та аспiранти доповідають на країнознавчі теми, або теми, пов’язані з власними дослідженнями, виявляючи досить високий рiвень мовної компетенції.

   На кафедрi впроваджено також практику захисту магістерських робiт англiйською та німецькою мовами.

   Викладачi надають постiйну перекладацьку допомогу центрові підготовки iноземних громадян.

   На кафедрі виходить щомiсячна газета “Lingua”, присвячена святам і традиціям народів, мови яких вивчаються.

 Основнi результати дослiджень викладачiв кафедри вiдображені в наукових статтях та виступах на мiжнародних, обласних, мiжунiверситетських конференцiях i наукових конференцiях ХНАУ.

   Кафедра провела дві Всеукраїнські науково-практичні конференції (2009 р., 2011 р.) на тему «Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах». 

   Викладачами кафедри постійно видаються навчально-методичні посібники, які використовуються під час занять. 

   У зв’язку з тим, що англійська мова, як мова міжнародного спілкування, набуває все більшого значення, на кафедрі організовано курси з англійської мови для викладачів нашого університету, а також створена окрема група для студентів, які будуть проходити закордонну практику. 

   У березні 2016 р. на кафедрі планується провести науково-практичну конференцію молодих викладачів, аспірантів та студентів – «Роль іноземної мови у підготовці майбутнього аграрія», присвячену 200-ій річниці заснування університету.
Категорія: Новини, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.