НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

Автор: Intercom от 1-10-2015, 09:34, переглянуло: 1333

 

НАЗУСТРІЧ 200-річчю

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

      Історія факультету починається у 1929 р. після злиття Харківського сільськогосподарського інституту з інженерно-економічним інститутом, який готував кадри економістів-плановиків з наукової організації праці та економістів з управління сільськогосподарським виробництвом.

      Факультет менеджменту і економіки (до 2005 р. економічний факультет) ХНАУ ім. В.В. Докучаєва є найстарішим серед економічних факультетів аграрних вищих навчальних закладів України. У 1947 р. на факультеті було розпочато підготовку аграрників-економістів.

      У 1958 р. було створено два відділення: економіки і організації сільськогосподарського виробництва та бухгалтерського обліку. Наказом по Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва № 124 від 15.09.2005 р. на базі економічного факультету створено факультет менеджменту і економіки.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

 

      Деканами факультету в різні роки були: доцент В.К. Ключников (1933 – 1935), доцент Ф.Ф. Абрамов (1935 – 1952), професор К.Є. Канський (1952 – 1953), доцент С.І. Черняєв (1953 – 1960), професор О.І. Здоровцов (1960 – 1963), доцент І.М. Яковчик (1963 – 1965), доцент І.К. Щербаха (1965 – 1970),  професор Л.М. Анічин (1970 – 1977), професор І.М. Брюховецький (1977), професор В.Й. Шиян (1977 – 1982), доцент Г.І. Войчук (1982 – 1984), доцент В.О. Сивоконь (1984 – 1987), професор М.Ф. Огійчук (1987 – 2002), професор О.В. Ульянченко (2002 – 2005), професор О.І. Гуторов (2005 – 2008), доцент Р.М. Шелудько (2008 – 2013), з 2013 р. – доцент Ю.Л. Філімонов.


Філімонов Юрій Леонідович

      Сьогодні до деканату факультету входять чотири заступники декана: з навчальної роботи і заочної форми навчання – канд. екон. наук, доцент Ю.В. Пащенко; з наукової роботи –  канд. екон. наук, доцент І.О. Шарко; з виховної роботи –  канд. екон. наук, старш. викладач В.М. Шелудько, профорг факультету – канд. екон. наук, доцент Ю. В. Загорська.

      Факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій і адміністрування», які акредитовані за ІV (найвищим) рівнем з правом підготовки бакалаврів і магістрів.

     Нині на факультеті працює 36 викладачів, серед них 5 професорів, у тому числі 4 доктори наук, професори: О.І. Гуторов, В.М. Нагаєв, Т.І. Олійник, О.В. Ульянченко, член-кореспондент НААН, академік Академії економічних наук України. Забезпеченість науковими ступенями становить 100 %.

     


       Найбільший внесок у підготовку кадрів вищої кваліфікації зробили професори: О.І. Гуторов, О.В. Ульянченко, Т.І. Олійник, В.Й. Шиян, А.В. Македонський і доценти А.В. Токар, В.О. Муковоз, Р.М. Шелудько.

       До складу факультету входять чотири кафедри: виробничого менеджменту та агробізнесу (завідувач проф. О.В. Ульянченко), економічної кібернетики (завідувач доц. Т. А. Бутенко), економіки підприємства (завідувач проф. Т.І. Олійник), менеджменту організацій (завідувач проф. О. І. Гуторов). Випусковими кафедрами за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» є: кафедра менеджменту організацій, виробничого менеджменту та агробізнесу і економіки підприємства; за спеціальністю «Економіка підприємства» - останні дві кафедри.

      Кафедра виробничого менеджменту та агробізнесу - нині на кафедрі успішно працюють 13 викладачів, які мають науковий ступінь. Першим завідувачем був доцент А.І. Захаров (1968-1971 рр.). У 1971-1988 рр. кафедру очолював професор М.Ф. Соловйов, у 1988-1989 рр. - професор А.В. Македонський, у 1989-1990 рр. – доктор економічних наук, професор Д.Ю. Ванін, у 1991-1998 рр. – професор Г.О. Андрусенко, у 1998-2006 рр. – доктор економічних наук, професор В.П. Мартьянов.


Ульянченко Олександр Вікторович

      Із травня 2007 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, академік Академії економічних наук України О.В. Ульянченко. Вчені кафедри продовжують традиції наукової школи, засновниками якої були професори Л.М. Клецький та К.Г. Телешек, що створили власні наукові напрямки в аграрній економічній науці. Під керівництвом науковців кафедри за останні п’ять років захищено дві докторські дисертації (професори О.І. Гуторов, І.В. Кошкалда) та 24 кандидатські дисертації.

       Над підготовкою дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук працюють два викладачі кафедри – доценти Л. О. Ломовських та Т. Ю. Білоусько.

       Колектив кафедри працює над проблемами вдосконалення теоретико-методологічного забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та розвитку земельних відносин.


    

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

Колектив кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу.

      На сучасному етапі найбільш вагомими є наукові розробки: теоретико-методологічні основи управління формуванням і використанням ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки (автор – професор О. В. Ульянченко); формуляр типового бізнес-плану аграрного проекту (автори – професор О. В. Ульянченко, викладач А. В. Кучер); удосконалення окремих положень оцінки земель сільськогосподарського призначення (автор — доцент О.В. Бухало).

      На сьогодні кафедра пропонує сільськогосподарським підприємствам такі науково-практичні послуги, як визначення стратегії розвитку підприємства, складання бізнес-плану; пропозиції щодо структурної перебудови підприємства; формування перспективної моделі спеціалізованого підприємства; упровадження інноваційних, ресурсо-, енергоощадних технологій; формування внутрішнього економічного механізму господарювання підприємства; розробка інвестиційних програм розвитку підприємства; розробка стратегічних карт розвитку підприємств; експертна оцінка вартості землі; розробка консультаційних проектів з вирішення земельних відносин у реструктуризованих підприємствах; розробка бізнес-планів аграрних проектів та надання консультацій щодо бізнес-проектування в аграрній сфері. Упровадження здійснюється за двома напрямами: на основі договорів про науково-технічне співробітництво і за госпрозрахунковою тематикою.

      Кафедра менеджменту організацій була створена в 1986 р. як самостійний підрозділ університету і мала назву – кафедра управління в АПК; у 2005 р. була перейменована на кафедру менеджменту організацій. Призначенням кафедри є формування висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з менеджменту. Викладацький склад кафедри менеджменту організацій сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені докторів і кандидатів наук, значний практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працюють 9 викладачів, у тому числі 2 доктори наук.

     З дня заснування і до 2012 р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.О. Бєсєдін, засновник наукової школи з проблем експертної експрес-оцінки.

Гуторов Олександр Іванович

      З 2012 р. на посаду завідувача кафедри менеджменту організацій призначений доктор економічних наук, професор О.І. Гуторов, який є автором понад 230 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 11-ти монографій, 13-ти навчальних посібників.

Тема наукових досліджень кафедри: «Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва» (№ державної реєстрації 0112U003728). Кожен викладач кафедри здійснює наукові дослідження в рамках наукової тематики кафедри.

      Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових міжнародних, всеукраїнських, університетських конференціях, а також у  міжнародних стажуваннях.

 

      На кафедрі функціонує навчально-науковий центр удосконалення дидактичних основ підготовки управлінських кадрів аграрного профілю. З ініціативи кафедри створено Харківську обласну громадську організацію «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Продовжується науково-виробниче впровадження методик експертної оцінки управлінських ситуацій, системи дидактичних засобів управління, ініціативного винаходу щодо вдосконалення технології збирання зернобобових культур через упровадження молотильного пристрою вібраційного типу (винахід завірено патентом України, виданим В. М. Нагаєву).

      У роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, упровадженням інноваційних технологій та методів. Вони створюють умови для комплексної підготовки фахівців, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки, гармонізації навчального процесу, що дає змогу майбутнім фахівцям отримати ґрунтовні знання з професійно орієнтованих дисциплін, оволодіти професією і мати широкий світогляд.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

Колектив кафедри менеджменту організацій

      Співробітники кафедри надають постійну допомогу виробництву. Щороку для виробництва Харківської області проводяться науково-практичні конференції, семінари, дні інформації, надається методична допомога господарствам, проводяться консультації працівникам підприємств та закладів, організовуються виставки, читаються лекції.

 

      Передумови створення кафедри економіки підприємства були складені у другій половині ХIХ ст. У формуванні вихідних засад становлення кафедри надзвичайно важливу роль відіграв професор О.І. Скворцов, який працював в університеті в його Ново-Олександрійський період понад 30 років. О.І. Скворцов певний час очолював університет (1905-1908рр.). Проте в історію вищої сільськогосподарської освіти він увійшов передусім як учений, що є автором фундаментального підручника «Основи економіки землеробства».

      Як самостійний підрозділ університету кафедра економіки сільського господарства була створена в 1921 р. У 1925 р. на її базі було сформовано дві кафедри – економіки сільського господарства й організації соціалістичних сільськогосподарських підприємств. Першу з них певний час очолював академік, перший віце-президент Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук, професор А.М. Сліпанський – автор підручника «Предмет та метод сільськогосподарської економіки».


Шиян Віктор Йосипович

      У 1933 р. створюється єдина кафедра економічного профілю – економіки і організації сільського господарства, першим завідувачем якої був член-кореспондент ВАСГНІЛ, професор Л.М. Клецький (до 1959 р.), автор першого в країні підручника «Економіка соціалістичного сільського господарства».

      Короткий період кафедру очолював на той час доцент, кандидат економічних наук К.Е. Канський. У подальшому його було запрошено до Білоцерківського сільськогосподарського інституту, у якому він 17 років очолював кафедру економіки сільського господарства,  став доктором економічних наук, професором і одним із фундаторів економічного факультету.


Олійник Таміла Іванівна

      Особливою віхою в історії кафедри став 1960 р., в якому її очолив заслужений діяч науки і техніки УРСР, доктор економічних наук, професор К.Г. Телешек. Він перший серед економістів аграрного профілю здобув науковий ступінь доктора економічних наук, створив одну із найпотужніших наукових шкіл у сфері аграрної економіки і підготував близько 100 докторів і кандидатів наук.

      У кінці 60-х років минулого століття відбулася ще одна реорганізація: на базі кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва було створено дві кафедри: економіки сільського господарства та організації сільськогосподарського виробництва.


      Першу з них очолив К.Г. Телешек. На цій посаді він працював до 1975р., в якому завідування кафедрою  передав своєму учню – доценту В.Й. Шияну, який під керівництвом К.Г. Телешека підготував спочатку дипломну роботу, а потім дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. В.Й. Шиян очолював кафедру 37 років - до 2012 р.


НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ
Колектив кафедри економіки підприємства
      У 2012 р. керівництво кафедри перейшло до доктора економічних наук, професора Т.І. Олійник. Як самостійний окремий  підрозділ кафедра продовжує традиції, започатковані її фундаторами й спрямовані на інтенсивний розвиток наукових досліджень, підготовку на цій основі наукових кадрів, а також на широке їх використання у навчальному процесі, залучення до виконання наукових результатів дослідження студентства, тісний зв'язок з виробництвом.

 

      За час існування кафедри (як самостійна одиниця з 1968 р.) спільними зусиллями її провідних учених підготовлено понад 90 кандидатів економічних наук. На кафедрі панує творча атмосфера й орієнтація на підготовку наукових кадрів. Нині вже четверте покоління вчених, наслідуючи накази їх учителя – К. Г. Телешека, плідно займається вихованням наукових кадрів. І в цьому перш за все заслуга професора В.Й. Шияна, на рахунку якого половина з підготовлених на кафедрі кандидатів економічних наук, а також професорів Л.М. Анічина і  В.О. Муковоза.

      Кафедра економіки підприємства займається наданням консультацій щодо підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, формування ринку землі та її грошової оцінки, відтворення, формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Надаються консультації щодо проблем, пов'язаних з підготовкою дисертацій економічного профілю.

Співробітники кафедри мають міжнародні зв'язки з науковцями таких країн, як Білорусія, Болгарія, Польша та США.

      Кафедра економічної кібернетики – одна з перших в Україні кафедр кібернетичного напряму. З 1989 р. назву кафедри економічної кібернетики було змінено на кафедру інформатики, а у 1995 р. повернено історичну назву.


Бутенко  Тетяна Андріївна

      Першим завідувачем кафедри був професор В.Є. Антипенський (1966-1977 рр.). На посаді завідувача кафедри економіко-математичних методів та обчислювальної техніки молодий вчений згуртував колектив однодумців.

      У різні роки кафедру очолювали професор Л.М. Анічин, доцент В.Т. Александров, професор О.В. Ульянченко, доценти П.А. Щербаков, В.О. Бабенко, В.М. Дьоміна. З 2014 р. посаду завідувача кафедри економічної кібернетики обіймає кандидат економічних наук, доцент Т.А. Бутенко.

     У складі кафедри 5 доцентів – Т.А. Бутенко, В.М. Дьоміна, Н.М. Проценко, Ю.О. Сотніков , Ю.В. Синявіна і старший викладач В.М. Сирий.


      Кафедра має достатню кількість навчальних класів з персональними комп’ютерами на 8 – 12 робочих місць, які підключені до мережі Internet, обслуговування яких та адміністрування мережі університету забезпечують кваліфіковані інженерно-технічні співробітники кафедри.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ

Колектив кафедри економічної кібернетики

      Колектив кафедри першочергову увагу приділяє науково-методичному забезпеченню навчального процесу. За останні роки професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено вісім підручників і навчальних посібників, шість з яких видано з грифом Міністерства аграрної політики України.

      Науковий напрям кафедри зосередився на вдосконаленні системи управління агроресурсами в ринкових умовах господарювання. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вирішення проблем, пов'язаних з інформаційним забезпеченням ефективності та розвитку соціально спрямованого аграрного виробництва.

 

      Кафедра здійснює науково-технічне співробітництво з провідними науковими та навчальними закладами й організаціями: ННЦ Інститут економіки УААН (відділ організації управління в сільському господарстві (м. Київ)); ФГОУ ВПО БГСА (м. Бєлгород); ХНУРЕ  ім. М.К. Янгеля; СП "Парус-Україна"; компанія "Аудит– С"; ХНГУСГ ім. Петра Василенка; інститут ВостокГеоИнформ.

       Нині кафедра економічної кібернетики є провідним науковим і навчально-методичним підрозділом ХНАУ ім. В. В. Докучаєва з питань науково-методичного забезпечення управлінської, інформаційно-аналітичної та економіко-математичної діяльності в агропромисловій галузі.

      На факультеті менеджменту і економіки проводиться результативна науково-дослідна робота. У 1935 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва вперше в Україні почала функціонувати рада з присудження вчених ступенів доктора і кандидата економічних наук.

      На теперішній час спеціалізовану вчену раду зі спеціальності  08.00.04 –“Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності) очолює доктор економічних наук, професор О. В. Олійник.

      На факультеті проводиться активна видавнича діяльність. Крім монографічних видань, наукових статей, методичних розробок, з вересня  1997 р. видається економічна серія “Вісника ХНАУ”. Збірник належить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук.

       Основними формами НДР студентів є: участь в олімпіадах університетського, регіонального та національного масштабів за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства»; участь у конкурсах наукових студентських робіт різних рівнів; участь у наукових кафедральних гуртках (їх на факультеті 8); участь у міжнародних, національних та університетських наукових і науково-практичних конференціях; участь у конкурсах студентських виробничих звітів; публікація результатів наукових досліджень у збірниках наукових праць і фахових виданнях; інтелектуальні змагання на факультеті та між вишами.

      Факультет менеджменту і економіки підтримує постійні науково-методичні зв’язки з провідними ВНЗ країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Активно співпрацює з Бєлгородською сільськогосподарською академією (Російська Федерація), яка була неодноразово співорганізатором проведення міжнародних заходів. Започатковано постійно діючі творчі контакти педагогів з ВНЗ Республіки  Білорусь, Словаччини, Польщі, Німеччини, Великобританії, США. Факультет бере активну участь у міжнародних наукових програмах науково-педагогічного співробітництва (Науково-дослідний інститут аграрної економіки IAMO, м. Галле, Німеччина; університет штату Арканзас, США).

      Велику увагу на факультеті приділяють організації культури, побуту і відпочинку студентів. До їх послуг студентський гуртожиток, де проживають 600 студентів, тренажерні зали, тенісні кімнати, кімната для шахово-шашкового клубу.

Студенти факультету постійно беруть участь у міських, обласних, районних змаганнях з різних видів спорту.


Туристичний зліт студентів нового набору
Звітний концерт художньої самодіяльності в рамках
всеукраїнського фестивалю «Софіївські зорі»

 

      На факультеті проводиться активна культурно-масова робота, студенти-першокурсники щороку беруть участь у туристичному зльоті і концерті самодіяльності “Алло, ми шукаємо таланти !”, щоб виявити вподобання студентів і допомогти  надалі розвинути себе як фізично, так і творчо. Крім того, щороку студенти факультету активно виступають на звітних концертах художньої самодіяльності, що проходять в рамках фестивалю «Софіївські зорі».


Свято «Halloween» в гуртожитку №2
Змагання з мініфутболу


      Керівництво факультету, профспілкове бюро, куратори академічних груп організовують для студентів екскурсії, поїздки, культпоходи, турпоходи, допомагають розкрити їхні таланти і розвинути індивідуальні творчі здібності.

      Велика увага на факультеті приділяється вихованню гідності та пошани до звання студента ХНАУ і студента факультету менеджменту і економіки. Комплексний підхід до якісної освіти забезпечує високу конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці й належні стартові умови для професійного кар’єрного зростання.Категорія: Новини, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.