НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Автор: Dasha от 1-10-2015, 13:59, переглянуло: 1166

 

  Сьогодні Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва – це провідний вищий навчальний заклад аграрного профілю, який готує фахівців і забезпечує широкий спектр наукових досліджень у галузях сільського і лісового господарства.

   На базі університету 8 вересня 1932 р. було засновано перший в Україні факультет захисту рослин.

  Його фундатором і першим деканом став відомий учений і педагог, член-кореспондент Академії наук України, почесний академік ВАСГНІЛ, заслужений діяч науки України, доктор біологічних наук, професор Тимофій Данилович Страхов (1932–1951). Він багато часу приділяв організації та вдосконаленню навчально-виховного процесу на факультеті. За роки своєї багаторічної і плідної науково-педагогічної діяльності підготував сотні фахівців із захисту рослин та науковців.

  У різні роки факультет очолювали і проводили багатогранну роботу з його становлення та розвитку доцент Г. Д. Дахнюк (1951–1967 рр.), професор Й. Т. Покозій  (1967–1970 рр.), доцент Х. Х. Рамакаєв  (1970–1992 рр.), професор В. П.  Туренко (1992–2008 рр.), доцент Г. В. Малина (2008–2011 рр.), доцент С. В. Скоромний (2011-2014 рр.). Сьогодні факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент І. В. Забродіна.

   Значний внесок у створення і розвиток наукової бази, наукових шкіл, служби захисту рослин України зробили доктори та професори В. Г. Аверін , О. О. Мігулін, Ф. П. Мацков, Б. М. Литвинов, М. М. Родигін, Є. М. Білецький, В. К. Пантелєєв, М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін, В. П. Туренко та ін. Вони підготували велику кількість науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зміцнюючи підґрунтя науки і виробництва.

   На факультеті сформовані наукові школи:

– Т. Д. Страхова “Проблеми імунітету рослин до шкідливих організмів і розробка сучасних екологічно орієнтованих систем захисту сільськогосподарських культур”;

–  О. О. Мігуліна “Проблеми динаміки популяцій шкідливих організмів”;

–  Ф. П. Мацкова  “Позакореневе живлення рослин”;

–  Б. М. Литвинова “Екологічно орієнтована система захисту плодових насаджень від шкідників”;

–   Є. М. Білецького “Проблема багаторічного прогнозування масових розмножень шкідливих комах”.

   

    Розвиток наукових шкіл триває і нині. Їх досягнення відомі не тільки в Україні, але й за її межами.

   До найвизначніших наукових досягнень факультету, впроваджених у виробництво, належать:

-  розробка алгоритмів і методів багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливих організмів, які використовуються в країнах СНД, Китаї, Конго, Нігерії, країнах Близького Сходу (Є. М. Білецький);

-  розробка безпестицидної технології захисту овочевих культур від шкідливих організмів у закритому ґрунті, яка має світове значення (Ф. М. Марютін, М. О. Білик);

-  розробка прийомів вирощування та захисту насіннєвої люцерни при екологічно орієнтованій системі землеробства “No–Till” у Центральному Степу України (В. П. Туренко, М. О. Філатов, С. В. Чоні).

   Факультет пишається своїми вихованцями, серед яких є відомі вчені і державні службовці, які працюють (працювали) в різних установах далекого та близького зарубіжжя: Йосип Трохимович Покозій — професор кафедри інтегрованого захисту рослин та карантину НУБіП України, почесний член Українського ентомологічного товариства; Віктор Йосипович Тимченко — головний науковий співробітник інституту овочівництва і баштанництва НААНУ; Олександр Зіновійович Злотін — професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, почесний член Українського ентомологічного товариства, член АН ВШ України, академік МАНЕБ, дійсний іноземний професор Шенсійського інституту шовківництва Китаю; Віра Павлівна Петренкова — заступник директора з наукової роботи НДІ рослинництва ім. В .Я. Юр'єва НААНУ; Олександр Степанович Тертишний — завідувач кафедри прикладної біології і водних біоресурсів Харківської державної зооветеринарної академії; Ніна Миколаївна Гринько — заступник директора з наукової роботи Адлерівської дослідної станції.

   Багато випускників очолюють наукові установи та працюють на керівних посадах на виробництві. Серед них Герой України, випускник факультету захисту рослин Ровчак Андрій Якович.

   Усього за роки існування на факультеті підготовлено близько 4800 спеціалістів із захисту рослин (денна форма навчання) та близько 1550 (заочна форма навчання).

   За часи існування факультету тут здобули вищу освіту 358 громадян із 61 зарубіжної країни (Афганістану, Йорданії, Ірану, Беніну, Болгарії, Ефіопії, Китаю, Конго, Куби, Малі, Угорщини, Чехії, Словаччини та ряду інших країн).

Факультет підтримує міцні наукові зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами Росії, Білорусії, Азербайджану, Молдови, Нігеру, Китаю.

    У 1999 р. на факультету створено перший в Україні науково-дослідний інститут фітосанітарного моніторингу.

З 2003 р. на базі факультету захисту рослин в інституті післядипломної освіти студенти отримують другу вищу освіту зі спеціальності 7.09010501 – «Захист рослин».

  Сьогодні на факультеті підготовку фахівців із захисту рослин здійснюють за освітніми ступенями  «бакалавр» та «магістр» за спеціалізацією «Захист рослин» і «Карантин рослин».

  До складу факультету входить п’ять кафедр. Підготовку фахівців проводять дві випускаючі і три загальноосвітні кафедри. Випускаючими є кафедра зоології та ентомології імені професора Б. М. Литвинова та кафедра фітопатології. Сьогодні кафедру фітопатології очолює доктор сільськогосподарських наук, професор В. П. Туренко, кафедру зоології та ентомології імен професора Б. М. Литвинова – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Г. В. Байдик; кафедру ботаніки та фізіології рослин – доктор біологічних наук, професор Ю. Є. Колупаєв; кафедру тваринництва та безпеки життєдіяльності – доктор сільськогосподарських наук, професор В. В. Мирось; кафедру філософії – кандидат філософських наук, доцент Ю. М. Гаврилюк.

   Підготовку фахівців на факультеті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який нараховує 36 осіб, з них докторів наук, професорів – 7 осіб (19,4 %), кандидатів наук, професорів – 2 (5,6 %), кандидатів наук, доцентів – 17 (47,2 %), кандидатів наук, старших викладачів – 4 (11,1 %), викладачів – 1 (5,6 %), асистентів – 4 особи (11,1 %).

   Майже 90 % викладачів факультету мають наукові ступені доктора чи кандидата наук. Значний внесок в обслуговування навчального процесу, виконанні наукових досліджень здійснює лаборантський персонал у складі дев’ятьох осіб.

   Лекційні курси провідних дисциплін читають професори, доктори наук та досвідчені доценти, кандидати наук.

 Випускаючі кафедри мають аспірантуру та докторантуру. Завідувач кафедри фітопатології, доктор сільськогосподарських наук, професор В. П. Туренко є головою спеціалізованої вченої ради К 64 803.02 на здобуття наукових ступенів кандидатів сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.01.11 – «Фітопатологія» та 06.01.03 – «Агроґрунтознавство і агрофізика».

   За останні роки на факультеті захищено одну докторську дисертацію (В. П. Туренко) та вісім кандидатських. Завершує дослідження і оформлює дисертаційну роботу випускник докторантури М. О. Філатов.

    Навчальний процес повністю (на 100 %) забезпечений підручниками і навчальними посібниками.

   Викладачі випускаючих кафедр факультету проводять науково-дослідну роботу з вивчення біології, екології та динаміки чисельності основних шкідників і хвороб сільськогосподарських культур, розробляють ефективні прийому захисту від них.

   Важливим складником у роботі деканату та викладачів факультету є питання практичної підготовки студентів. Навчальні практики з основних фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін проводять з метою набуття навичок застосування теоретичних знань для вирішення виробничих ситуацій. Практики зі спеціальних дисциплін спрямовані на здобуття навичок і умінь вирішувати питання, пов’язані з виробничою діяльністю щодо розроблення планів захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів з урахуванням охорони навколишнього середовища.

   Виробничу практику студенти факультету проходять на дослідних полях ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ імені В. В. Докучаєва, у науково-дослідних установах (Інститут рослинництва імені В. Я. Юр¢єва НААНУ, Інститут овочівництва і баштанництва, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького), фітосанітарних інспекціях, у провідних господарствах областей України (ПрАТ «Агро-Союз» Синельниківського району Дніпропетровської області, «Бета-АгроИнвест» Донецької області) та за кордоном (Польша, Німеччина). Студенти, які успішно проходять відбірковий конкурс міжнародної програми «Студенти Syngenta», мають змогу пройти науково-практичне стажування в компанії «Syngenta».

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

 

   Виховна робота зі студентами проводиться під керівництвом заступника декана факультету, старшого викладача кафедри зоології та ентомології імені професора Б. М. Литвинова С. В. Станкевича. Йому допомагають у цьому голова об’єднаної ради студентського самоврядування факультету Ярослав Сукач та голова студентської ради гуртожитку № 4 – Віталій Троценко.

   На факультеті активно проводиться робота з обдарованою молоддю – це один з напрямів формування кадрового резерву. На кафедрах факультету працюють наукові гуртки, на яких під керівництвом досвідчених викладачів щотижня обговорюються питання вдосконалення сучасних технологій захисту рослин від хвороб та шкідників; сучасні досягнення у ботаніці та фізіології рослин. Одержані результати наукових досліджень студенти висвітлюють у публікаціях у наукових виданнях і в доповідях на наукових конференціях. 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН
НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

   Кращі студенти беруть участь в олімпіадах з природничих та гуманітарних дисциплін – як у межах нашого університету, так і в інших установах освіти України. Так, у квітні 2015 р. студент ІІІ курсу Борис Коломоєць зайняв 2-ге місце у Всеукраїнській олімпіаді з біології серед вищих аграрних закладів України. Студенти факультету беруть активну участь у регіональних і внутрівишівських конкурсах студентських наукових робіт і майже щороку їхні роботи відзначають призовими місцями (А. А. Коршакова, Н. Б. Шехеніна).

  Велику увага на факультеті приділяють спортивно-масовій роботі зі студентською молоддю. Студенти постійно беруть участь у змаганнях ХНАУ з баскетболу, волейболу, футболу, армрестлінгу, гирьового спорту, важкої та легкої атлетики, настільного тенісу, шахів і шашок. 

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН
НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

   Окремі студенти мають значні досягнення в спорті. Вони були учасниками міжнародних і національних змагань з різних видів спорту: А. В. Юсов – чемпіон України з кікбоксингу, кандидат у майстри спорту; А. О. Босенко, О. О. Босенко – кандидати у майстри спорту з шашок; О. О. Марущенко – чемпіон світу з хортингу, майстер спорту. Також покладаємо надію на А. Р. Бадалова – перший юнацький розряд із дзюдо, А. А.Біленко – перший юнацький розряд з волейболу; І. Є. Удовіченко – перший юнацький розряд з футболу.

  На факультеті активно проводиться культурно-масова робота. Студенти беруть активну участь в університетських оглядах-конкурсах художньої самодіяльності "Студентська осінь" та "Студентська весна", концертах, присвячених різним святковим заходам.

НАЗУСТРІЧ 200-РІЧЧЮ ХНАУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА – ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

  Маючи високий інтелектуальний потенціал професорсько-викладацького складу та сучасну матеріально-технічну базу, факультет сьогодні проводить підготовку фахівців на міжнародному рівні і спроможний задовольнити потреби сучасного сільськогосподарського виробництва в спеціалістах із захисту та карантину рослин.

  Незабаром ми всі будемо святкувати 200-річний ювілей нашого університету. Бажаємо всім студентам та викладачам нашого факультету і всього вищу великого натхнення на шляху підкорення нових вершин, наполегливості й терпіння, мудрості й розважливості! Наші здібності, працьовитість стануть запорукою нових успіхів, котрими ми пишатимемося в майбутньому.

 

 

Категорія: Новини, Жизнь замечательных людей

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.