Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Автор: Lubov от 23-07-2013, 08:49, переглянуло: 4858

 

До 1025-річчя хрещення Київської Русі

   Хрещення Русі процес прийняття і поширення християнства у Київській Русі. Ключова подія – масове хрещення у 988 р. мешканців Києва, а згодом інших міст держави князем Володимиром і Святославовичем, у результаті чого християнство стало провідною релігією на Русі.

   Утвердження християнства на Русі – тривалий складний процес, що розтягнувся у часі на багато століть нашої ери, пройшовши у своєму розвитку кілька важливих стадій: спонтанного проникнення християнських ідей і цінностей до язичницького середовища, боротьби християнства та інших світових релігій за сфери впливу, проголошення християнства державною релігією Київської Русі, протистояння язичницького суспільства новій ідеології.

   Хрестити Київську Русь і проголосити християнство державною релігією припало князю Володимиру Великому. Прийшовши до влади за допомогою варязької дружини і язичницької еліти, Володимир задля їх інтересів запровадив язичницький пантеон богів. На місці старого капища, де стояла подоба Перуна, з'являються 7 різноплемінних богів – Перун, Дажбог, Хорос, Стрибог, Сімагл, Мокош, Велес. Але трохи згодом  Володимир переконався, що для зміцнення держави та її престижу потрібна нова віра. Київська держава підтримувала найтісніші стосунки з Візантією – найбагатшою, могутнішою і найбільш культурно впливовою державою того часу. Так він вирішив прийняти християнство та охрестити весь свій народ.

   Після офіційного хрещення киян у 988 р. християнство стає державною релігією Київської Русі

З прийняттям християнства на Русі поширилася писемність. Володимир закладав школи, будував церкви спершу в Києві, а згодом по інших містах. Факт, що з прийняттям християнства не прийшло до безпосереднього політичного опанування Русі Візантією, а відкрито новій християнізованій спільноті зв'язки з далекими і близькими сусідами, слід уважати найпозитивнішим наслідком акту хрещення Русі і слов’янського Сходу.

   На Русі про християнство також було відомо задовго до релігійних реформ Володимира Великого: християнами були Аскольд і Дір. Достовірним є факт хрещення княгині Ольги у 958 р. Але вирішальним для процесу християнізації нашої країни було введення цієї релігії як державної в 988-990 рр.

   Знать і заможні верстви населення приймали нову релігію порівняно легко і навіть охоче, як таку, що користувалася заступництвом центральної влади. Найбільш прихильними до старої язичницької віри були низи суспільства. Нова релігія впроваджувалася насильним шляхом і в Києві, і в інших містах. “Путята хрестив мечем, а Добриня вогнем”, – так говорили в той час про воєвод князя Володимира, які хрестили Новгород. Щоб замінити місцеві вірування й обряди єдиним християнським культом, церковним проповідникам та ієрархам довелося тривалий час пристосовувати свої служби до язичницьких богів, свят і обрядів. Так, Перун став ототожнюватися з Іллею-пророком, Ярило – зі святим Юрієм (Георгієм), давні зимові свята були приурочені до Різдва Христового і Хрещення, дохристиянське свято Великодня (назва збереглася) – до Воскресіння Ісуса Христа і т.д. Проти язичницького свята Івана Купала церква боролася багато сторіч, але так і не змогла його подолати. Так і не вдалося похитнути віру народу в “нижчі духи”. Процес християнізації на Русі розтягнувся на віки.

   Християнство формувалося не як регіональна, а як світова релігія, що відігравала роль стимулюючого фактора міжнародного і міждержавного культурного спілкування. Отже, Русь, прийнявши християнство, змогла наблизитися до надбань європейської культури, тим самим поглиблюючи і розвиваючи свою власну.

   Прийняття християнства означало зміну всього ладу життя. Центром суспільного життя стала церква. Вона проповідувала нову ідеологію, прищеплювала нові ціннісні орієнтири, виховувала нову людину. Християнство робило людину носієм нової моралі, заснованої на культурі, яка витікає з євангельських заповідей.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Аркас М.М. Історія України–Русі / М.М. Аркас ; переднє слово                   П.М. Гвоздецького. – 3-тє факс. вид. – К. : Вища шк., 1993. – 414 с. : іл.

Популярний нарис історії України. Простота й оригінальність викладу історичного процесу за персоналіями його провідних діячів надають книзі особливої ваги у наш час, коли сторінка за сторінкою відроджується справжня історія українського народу.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси / М.Ю. Брайчевский ; отв. ред. М.В. Попович ; АН УССР, Ин-т археологии. –  К. : Наук. думка, 1989.  – 295 с.

В монографии, на основании изучения многочисленных источников, показывается длительность и сложность процесса утверждения христианства, освещается его роль как надстройки над феодальным базисом и дальнейшее превращение в реакционную силу. Для историков, археологов, преподавателей и студентов вузов.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Грушевський М. Історія України–Руси: в 11 т., 12 кн. / М. Грушевський ; редкол.: П.С. Сохань та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – Т. 1. – 736 с.

У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI ст. Для істориків, археологів, етнографів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої Вітчизни.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»
Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия / труд и изд. Архимандрита Никифора. – М. : тип. А.И. Снегиревой, 1891. – 902 с. –  (Репринт. изд. – М. : ТЕРРА, 1990).

От автора и издателя Архимандрита Никифора: «Под указанным названием печатается обширный труд, предпринятый мною еще в начале прошлого года. В более или менее обширных статьях, а нередко коротких и сжатых, смотря по важности предмета, Популярная Библейская Энциклопедия отвечает почти на большую часть вопросов библейской археологии, архитектуры, астрономии, географии, биографии библейских деятелей, ботаники, священной библиографии, военной науки, зоологии, земледелия, искусств, минералогии, метеорологии, медицины, математики, нумизматики, педагогики, физики, этнографии и др.».

«Надеюсь, что настоящий труд окажется не только полезным, но и душеспасительным чтением для множества лиц, с любовию и благоговением читающих слово Божие, и что, с другой стороны, читатели снисходительно отнесутся к выполнению такой обширной, многотрудной задачи, каково издание Полной Библейской Энциклопедии, и покроют своей любовию, если сверх чаяния встретятся в оной какие-либо мелкие опечатки и погрешности».

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Історія релігії в Україні: у 10 т. / редкол.: А. Колодний та ін. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1996–1998. – Т. 1: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства / за ред. Б. Лобовика. – 384 с.

Книга започатковує 10-томне видання «Історія релігії в Україні». Присвячена, в основному, трьом великим проблемам: демоністичним віруванням так званих літописних слов’ян – безпосередніх попередників українського народу, політеїстичним уявленням стародавніх українців та історичній зумовленості і ходу прийняття християнства в Україні-Русі. Подаються щодо цих вірувань та подій найважливіші історичні свідчення.

Адресується релігієзнавцям, філософам та широкому загалові шанувальників історії Давньої України. 

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Історія релігії в Україні: навч. посіб. / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик та ін. ; за ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К. : Знання, 1999. –  735 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»).

У навчальному посібнику викладено історію релігії на українських землях від стародавніх суспільств до наших днів. Вперше системно, послідовно аналізуються релігійно-церковні процеси, які в зазначений період відбувалися в різних конфесіях на теренах України.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, учнів старших класів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, всіх, хто цікавиться релігією.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Как была крещена Русь. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1989. – 320 с. : ил.

Читателю предлагается яркий, увлекательный рассказ о трудном и во многом еще загадочном периоде, когда христианство стало официальной религией Русского государства. На широком фоне эпохи очерчены выдающиеся деятели Киевской Руси: князья Святослав, Ольга, Владимир, воеводы Добрыня, Свенельд и др. Читатель может также обратиться непосредственно к первоисточнику – «Повести временных лет», фрагмент которой включен в сборник.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Каутский К. Происхождение христианства : пер. с нем / К. Каутский. – М. : Политиздат, 1990. – 463 с.

В этой работе известного теоретика немецкой социал-демократии особое внимание уделяется социальным предпосылкам возникновения христианства. Автор анализирует экономические, политические и духовные предпосылки, вызвавшие потребность в новой религии, показывает, на какой исторической почве и под влиянием каких внешних воздействий развивался иудейский монотеизм и как на его основе возникла христианская церковь. К. Каутский объясняет, почему память об основателе первоначальной христианской общины не исчезла так бесследно, как память о других мессиях. Работа не издавалась на русском языке с 1930 г. и давно стала библиографической редкостью.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Козик П.З. Раннее христианство: вымыслы и действительность / П.З. Козик ; под общ. ред. Е.К. Дулумана. – К. : Вища шк., 1987. – 112 с.

В монографии исследуется история возникновения христианства, показан процесс его формирования в борьбе разнообразных школ и течений, разоблачаются теологические мистификации. Подвергаются критике религиозные концепции, утверждается диалектно-материалистический взгляд на принципиальные вопросы общественного развития.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов : пер. с пол. /                     З. Косидовский. – М. : Политиздат, 1990. – 479 с. : ил.

В настоящем издании объединены две книги известного польского писателя Зенона Косидовского – «Библейские сказания» и «Сказания евангелистов», которые хорошо знакомы советским читателям и пользуются большой популярностью. В них, используя данные современной исторической науки, лингвистики, археологии, автор развенчивает утверждения церковников о богодухновенности библейских книг. Издание предпринято в ответ на многочисленные просьбы читателей. Рассчитано на всех, кто интересуется историей атеизма и религии.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Лазебный А. Самые почитаемые иконы. Праздники Православной Церкви / А. Лазебный. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2008. – 288 с. : ил.

В этой иллюстрированной книге благочестивый читатель найдет подробное описание традиций празднования памятных дней в Православии. Кроме того, издание включает цветные изображения наиболее почитаемых икон, экскурсы в церковную историю, фрагменты житий святых и много другой полезной информации. Издание адресовано широкой читательской аудитории.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Нестерова А. Тайны православных святых / А. Нестерова, Д. Нестерова. – М. : Рипол Классик, 2004. – 432 с. : ил. – (Тайны, находки, сенсации).

Действительно ли святые, как говорят о том православная традиция, выступают в качестве посредников между Богом и людьми? Действительно ли осуществляется таинственный «процесс общения» и как это происходит? Что представляют собой видения, явления, откровения? Чем знамениты чудотворцы и заступники? Блаженные – безумцы или аскеты, обладающие даром прорицания? Почему православные святые добровольно принимали бремя юродства и почему пользовались особой любовью, уважением и почитанием у народа? Ответы на эти и многие другие вопросы о православных святых и мучениках вы найдете в нашей книге.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Остромирово Евангелие. – Факс. воспроизв. изд. 1056–1057 гг. – Л. ; М. : Аврора ; Моск. Патриархат, 1988. – 294 л. + прил. (16 с.)

Остромирово Евангелие 1056–1057 годов – старейший датированный памятник славянской письменности и искусства книги Древней Руси, имеющий  выдающееся значение для истории славянского языкознания, для истории палеографии, книжного дела и культуры Руси середины XI века.

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Ренан Э. Жизнь Иисуса / Э. Ренан ; пер. с 69-го изд. М. Синявского. – М. : кн. маг. Д.П. Ефимова, 1906. – 254, [1] с.

От переводчика: «Предлагаемая читателям книга Ренана – «Жизнь Иисуса» обработана самим автором для народа. Ренан стремился облечь сухое изложение исторических фактов в образную, легко воспринимаемую форму. Вследствие этого книга местами носит характер художественного произведения, чему не мало способствуют многочисленные лирические отступления, в которых Ренан-ученый всецело поглощается Ренаном-художником... Надо заметить, что во всех случаях Ренан пользуется только первоисточниками, подвергнутыми тщательной критической проверке...»

Виставка «Християнству на Русі – 1025 років»

Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории /                      И.С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1988. – 336 с. – (Библиотека атеистической литературы).

Имя доктора исторических наук И.С. Свенцицкой хорошо известно всем, кто интересуется древней историей вообще и историей христианства в частности. В 1980 г. вышла в свет ее книга «Тайные писания первых христиан», рассказывающая о формировании вероучения и «священных» текстов христиан, а в 1985 г. была опубликована книга «От общины к церкви», в которой автор показывает, в силу каких причин, преследуемых римскими властями христианских общин в могущественную церковь, занявшую господствующее положение среди других религиозных культов Римской империи. Идя навстречу пожеланиям читателей, издательство подготовило настоящее издание, в котором объединены обе вышеназванные книги.

Експонати книжкової виставки

«Християнству на Русі — 1025 років»

Апокрифы древних христиан: исследование, тексты, комментарии / редкол.: А.Ф. Окулов и др. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М. : Мысль, 1989. – 336 с. – (Научно-атеистическая библиотека).

Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена. – Ювілейне вид. з нагоди тисячоліття християнства в Україні (988–1988). – К. : Нове Життя, 1992. – 1400 с.

Библия для юношества / ред. М. Сергеева. – К., 1990. – 64 с.

Гече Г. Библейские истории : пер. с венг. / Г. Гече. – М. : Политиздат, 1988. – 367 с. : ил.

Греков Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – М. : Политиздат, 1953. – 568 с.

Дулуман Е.К. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты / Е.К. Дулуман, А.С. Глушак. – Симферополь : Таврия, 1988. – 184 с. : ил.

Евангелие / авт. пер. с древнегреч., предисл. и коммент. отца Леонида Лутковского. – К. : [Белоцерков. кн. фабрика], 1990. – 264 с.

Закон божий для семьи и школы / сост. Протоиерей Серафим Слободской. – 4-е изд. – Jordanville : Holy Trinity Monastery, 1967. – 723 с. – (Репринт. изд. – М., 1991).

Крывелев И.А. Евангельские сказания и их смысл / И.А. Крывелев. – М. : Сов. Россия, 1959. – 120 с.

Лагерлеф С. Сказания о Христе / С. Лагерлеф ; пер. Н. Смоленского. – Репринт. воспроизв. изд. 1913 г. – М. : МГУ, 1990. – 224 с. – (Прил. к журн. «Отдых Христианина» за 1913-й год).

Любарский Д. С богом в сердце: ветхозаветные сюжеты / Д. Любарский. – Каменск-Шахтинский: Станица, 1993. – 94 с.

Матвеенко М. История Харьковской епархии (18501988): науч. очерк /  М. Матвеенко. – Х., 1999. – 226 с.

Мокрий В. Церква в житті українців / В. Мокрий. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 106 с. – (Популярна енциклопедія «Просвіти» ; ч. 2).

Моя первая Священная История: библия в рассказах для детей / сокращ.

пер. П.Н. Воздвиженского. – К. : Выща шк. ; Велес, 1992. – 62 с.

Панас К. Історія Української Церкви / К. Панас. – Львів : НВП «Трансінтех», 1992. – 160 с.

Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / А.Б. Ранович. – М. : Политиздат, 1990. – 479 с.

Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства / О.М. Рапов.  – М. : Высш. шк., 1988. – 416 с.

Свенцицкая И.С. Тайные писания первых христиан  / И.С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1980. – 198 с.

Святое Евангелие от Матвея, Марка, Луки и Иоанна на славянском и русском языках. – 74-е изд. – СПб. : Синодальная тип., 1914. – 464, 8 с. – (Репринт. изд. – М. : Сов писатель, 1990).

Святые Древней Руси / Укр. центр дух. культуры. – К., 1992. – 54 с. + прил. (слайды).

Християнські свята та обряди / Республіканський центр духовної культури. – К., 1992. – 20 с. + дод. (слайди).

 

Перелік заходів, проведених бібліотекою протягом 3-х років з нагоди святкування

1025-річчя прийняття християнства на Русі

  1. Постійно діюча книжкова виставка «Хрещення Київської Русі»: до 1025-річчя прийняття християнства на Русі (ч/з 4)
  2. Щорічні студентські конференції: «Слов’янська культура на тлі культур народів світу» (спільні заходи кафедри української та російської мов і бібліотеки) (ч/з 4)
  3. Огляд «Имеют свою судьбу книги: история Остромирова Евангелия»
  4. Віртуальний огляд і презентація «Остромирово Евангелие — старейший датированный памятник славянской письменности и культуры Древней Руси»
  5. Книжкова виставка «Невмирущі знаки»: до 1025-річчя хрещення Русі
  6. Розгорнута книжково-ілюстрована виставка «Християнству на Русі — 1025 років» (виставкова зала)
  7. Книжкова виставка «День рівноапостольного князя Володимира Великого» (ч/з 4)
  8. Книжкова виставка «Перлина світової архітектури»: до 1000-річчя заснування собору Софії Київської» (ч/з 4)


Категорія: Оголошення, Виховна діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.