До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

Автор: Lubov от 24-07-2013, 16:28, переглянуло: 4518

 

«Вечный спутник»

до 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

«Тимирязев принадлежит к так называемым «вечным спутникам». Его читают и перечитывают. Книги его и через 50 лет полны остроты и научного интереса...» Комаров В.Л., президент АН СССР в 30-40-е гг.

   Климент Аркадійович Тимірязєв (3.06.1843, Петербург — 28.04.1920, Москва) — російський природознавець-дарвініст, біолог, фізіолог, один із основоположників російської школи фізіологів рослин; член-кореспондент АН СРСР.

Майбутній учений народився в Петербурзі 1843 р. Початкову освіту отримав удома. 1866 р. закінчив Петербурзький університет як вільний слухач (оскільки 1861 р. Тимірязєва було виключено з університету за участь у студентських заворушеннях).

У 1868—70 рр. Климент  вчився і працював за кордоном у лабораторіях німецьких (К. Гірхофа, Г. Гельмгольца, Р. Бунзена, Ф. Гофмейстера) та французьких (П. Бертло, Ж. Буссенго, К. Бернара) учених.

Повернувшись до Росії, Тимірязєв захистив дисертацію за темою: «Спектральний аналіз хлорофілу», і 1871 р. його було призначено на професорську посаду у Петровську с.-г. академію в Москві.

У 1870-92 рр. Тимірязєв викладає ботаніку в Московській с.-г. академії, з 1877 р. — завідувач першою в Росії кафедрою анатомії і фізіології рослин, одночасно з 1877 р. — професор Московського університету.

1911 р. Климент Аркадійович залишив Московський університет (на знак протесту проти дій реакційного міністра освіти Кассо).

Останні 10 років Тимірязєв займався науковою та літературно-публіцистичною діяльністю.

Першу наукову працю 25-річний К.А. Тимірязєв надрукував перед закордонним відрядженням — «Прилад для дослідження розкладу вуглекислоти».

Наукові праці Тимірязєва вирізняються стрункістю структури, чіткістю і послідовністю викладення фактичного матеріалу, присвячені експериментальній і теоретичній розробці проблеми фотосинтезу. Учений   встановив, що фотосинтез здійснюється відповідно до закону збереження енергії; інтенсивність фотосинтезу тісно пов'язана з інтенсивністю світла. Тимірязєв висловив думку, що хлорофіл не тільки фізично, а й хімічно бере участь у фотосинтезі, передбачивши тим самим розвиток сучасної науки.

Дослідження енергетичних закономірностей фотосинтезу мало важливе значення в обґрунтуванні вчення про єдність і зв'язок живої і неживої матерії в процесі кругообігу речовин і енергії в природі. К.А. Тимірязєв порушив проблему еволюції фотосинтезу, що  знайшла свій розвиток у сучасній науці.

Учений розробляв також питання водного режиму та мінерального живлення рослин. У впровадженні досягнень фізіології рослин і агрохімії в с.-г. практику він бачив основи раціонального землеробства.

Крім теоретичних досліджень, до заслуг Тимірязєва варто віднести практичні успіхи — він першим запровадив у Російській імперії дослідження з окультуренням рослин у штучних грунтах. Саме задля цього у Петровській с.-г. академії було влаштовано першу теплицю, досвід організації якої вчений перейняв, навчаючись у Німеччині.

К.А. Тимірязєв був у Росії одним із найпослідовніших прихильників, пропагандистів і теоретиків дарвінізму. Учений розкрив значення багатьох його важливих понять, захищав вчення Чарльза Дарвіна в публічних лекціях і друкованих працях.

Цитата з книги «Сеятели и хранители», т. 2: «Агрономам, земледельцам он оставил великие заветы, которые, будь они осуществлены, оберегут землю от истощения и экологической катастрофы. Культ растения и предъявляемые им требования — вот коренной вопрос земледелия по Тимирязеву. Узнать потребности каждого растения ( в почве, свете, климате, влаге, удобрениях и т. д.) - главная задача науки и земледельца. Предел плодородия почвы определяется не количеством удобрений и воды, а количеством света, которое аккумулирует культурное растение. Велика польза открытий Тимирязева и для селекционеров. Классические его работы по усвоению света растениями показали, что максимум фотосинтеза у светолюбивых растений приходится на половину полученной солнечной радиации, и на основе этого вся современная мировая селекция, например, кукурузы строится так, чтоб обеспечить эректоидное (под острым углом к стеблю) расположение листьев: именно при этом они лучше используют красные лучи утром и вечером, а в полуденные часы это же предотвращает перегрев листьев».

 

Вислови К.А. Тимірязєва:

  • Наука сама себе философия.
  • Я поставил себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для народа, т.е. популярно (от populus – народ). Эту двойственную деятельность учёного понимал уже великий Петр.
  • Я исповедую три добродетели: веру, надежду и любовь; я люблю науку как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на Вас (студентов).
  • Растение – посредник между небом и землею. Оно – истинный Прометей, похитивший огонь с неба.
  • Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы благодарность всего человечества.
  • Ломоть хорошо испеченного хлеба составляет одно из величайших изобретений человеческого ума.
  • «…явится находчивый изобретатель и предложит изумленному миру аппарат, подражающий хлорофилловому зерну, – с одного конца получающий даровой воздух и солнечный свет, а с другого – подающий печеные хлебы».
  • Главная обязанность ученого не в том, чтобы пытаться доказать непогрешимость своих мнений, а в том, чтобы всегда быть готовым отказаться от всякого воззрения, представляющегося недоказанным, от всего опыта, оказывающегося ошибочным.
  • Как Прометей на этой фреске зажигает у молнии свой первый свет, так и современный Прометей – наука – должна была прежде подчинить своей власти этот небесный огонь, а затем уже превратить разрушающую силу горного потока в источник будущего плодородия земли. (О горных гидроэлектростанциях).

Твори К.А. Тимірязєва з фонду цінних видань ФБ ХНАУ:

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

Тимирязев К.А. Жизнь растения: десять общедоступ. чтений / К.А. Тимирязев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : изд. книгопродавца А.Л. Васильева, 1885. – X, 330 с. : ил.

Из предисловия: «Уже почти четверть столетия в ботанической литературе, не только русской но и западно-европейской, ощущается недостаток в сочинении, которое знакомило бы, в общедоступной форме, с современным состоянием растительной физиологии. Решаясь печатать эти лекции, я надеюсь, хотя бы в слабой мере, пополнить этот пробел, но, отдавая эту книгу на суд читателей, вполне сознаю всю трудность предпринятой задачи.

Положение автора общедоступного сочинения еще тем отличается от положения автора специального исследования, что оно лишает его всякой возможности оправдываться и защищаться. Оно выдает его совершенно беззащитным в руки его судей. Первой и последней, безапеляционной инстанцией является – читатель. Буду надеяться, что и между читателями мне удастся встретить таких же благосклонных судей, каких я имел счастье встретить в своих слушателях...».
До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва
 

Тимирязев К.А. Жизнь растения: десять общедоступ. чтений / К.А. Тимирязев. –  6-е изд. – М. : изд. М. и С. Сабашниковых, 1905. – XVI, 348 с. :ил.

Из отзыва о «Жизни растения» проф. А.Н. Бекетова: «Жизнь растений» профессора Тимирязева получила уже должную оценку со стороны нашего образованного общества, что доказывается ее большим распространением, несмотря на серьезное содержание. Причина тому — мастерское изложение. Мне неизвестно ни одно общедоступное сочинение по ботанике и притом ни на одном из главных языков цивилизованного мира, которое бы равнялось произведению нашего автора».

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва
 

Тимирязев К. Земледелие и физиология растений: сб. общедоступ. лекций / К. Тимирязев. – М. : ГИЗ, 1920.  – VIII, 352 с.

Посвящение: «Памяти Жана-Батиста Буссенго основателя физиологической школы научного земледелия, посвящает эти страницы его благодарный ученик автор».

Из предисловия: «В состав этого сборника вошли публичные лекции на темы из пограничной области земледелия и физиологии растений, читанные на протяжении более чем четверти столетия. Их связывает общая мысль, что «без науки научной не было бы прикладной», - мысль, которую и теперь еще, к сожалению, приходится отстаивать от нападок с самых различных сторон. Вторая, проходящая в них более частная мысль, - что в ряду наук, которые должны лечь в основу рационального земледелия, едва ли не первенствующее место должно отвести физиологии растений».

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва
 

Тимирязев К.А. Избранные сочинения : в 4 т. / К.А. Тимирязев. – М. : Сельхозгиз, 1948–1949.

Т. 1: Солнце, жизнь и хлорофилл: публ. лекции, речи и науч. исслед. – 1948. – 695 с. : ил., портр.

Т. 2: Земледелие и физиология растений: сб. общедоступ. лекций. – 1948. –  423 с. : ил., портр.

Т. 3: Жизнь растений. Исторический метод в биологии: десять общедоступ. чтений. – 1949.  – 644 с. : ил., портр.

Т. 4: Чарльз Дарвин и его учение: в 2 ч. – 1949. – 474 с. : ил., портр.

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

Тимирязев К. Наука и демократия: сб. ст. 1904–1919 г. / К. Тимирязев. – М. : Госиздат, 1920. – XVI, 478 с.

Посвящение: «Дорогой памяти отца моего Аркадия Семеновича Тимирязева и моей матери Аделаиды Клементьевны Тимирязевой. С первых проблесков моего сознания, в ту темную пору, когда, по словам поэта, «под кровлею отеческой не западало ни одно жизни чистой, человеческой, плодотворное зерно», Вы внушали мне, словом и примером, безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной, неправде. Вам посвящаю я эти страницы, связанные общим стремлением к НАУЧНОЙ ИСТИНЕ и к этической, общественно-этической, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ. К. Тимирязев».

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва
 

Тимирязев К. Некоторые основные задачи современного естествознания: публичные речи / К. Тимирязев. – Изд. В.Н. Маракуева. – М. : типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1895. – XV, 291 с.

Посвящение: «Брату и первому своему учителю естествознания, Д.А. Тимирязеву посвящает этот томик автор».

Из предисловия: «В состав этого сборника вошел ряд речей, произнесенных в различное время, по различным поводам, в течение целой четверти столетия.  В них затронут ряд коренных вопросов, занимавших и продолжающих занимать не только биолога и натуралиста вообще, но, я полагаю, и всякого образованного человека, интересующегося успехами естествознания».

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва
 

Тимирязев К. Публичные лекции и речи: из обл. физиологии растений / К. Тимирязев. – М. : изд. тип. А.А. Карцева, 1888. – VI, 286, [1] с.

От автора: «Собранные в этом томике, речи и лекции были читаны перед весьма различными аудиториями, так что и степень их доступности, понятно, весьма различна... Что касается формы и содержания лекций и речей, то, при составлении их, имелись в виду не ученые или учащиеся, а только вообще образованные слушатели и, само собою разумеется, люди, сочувственно относящиеся к изучению природы. Этих замечаний, в связи с перечнем содержания, я полагаю, достаточно для того, чтобы читатель мог знать, что он встретит на следующих страницах».

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва
 

Тимирязев К.А. Столетние итоги физиологии растений / К.А. Тимирязев ; с прил. ст. Ж. Сенебье. – Лит.-Изд. Отд. Нар. Комиссариата по Просвещению.  – М. : [тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1918. – 78, [2] с. – (Научно-популярная библиотека).

«Право издания сочинения проф. К.А. Тимирязева «Столетние итоги физиологии растений» приобретено в исключительную собственность Литературно-Издательского Отдела Народного Комиссариата по Просвещению сроком на 5 лет, по 15-е декабря 1923 г. Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена под страхом ответственности перед законом страны».

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва
 

Тимирязев К. Чарлз Дарвин и его учение / К. Тимирязев. – 5-е изд. / В.Н. Маракуев. – М. : типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – IV, 414 с., прил.

Из предисловия: «В истории человечества найдется не много великих имен, не нуждающихся в этом великодушном забвении их слабостей и недостатков, во имя их высоких заслуг. Не много найдется великих людей, которые завещали бы потомству такой безупречно чистый и светлый нравственный образ, на который даже клевета врагов не могла бы набросить тени. Таким человеком был Чарльз Дарвин...»

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

Тимирязев К.А. Чарлз Дарвин и его учение / К.А. Тимирязев ; общ. ред. и предисл. В.Л. Комарова. – М. : Сельхозгиз, 1937. – 328 с.

От редактора: «Товарищи, вы желаете овладеть природой, вы желаете управлять ее явлениями. Вы желаете поднять сельское хозяйство страны.., что для этого надо? Надо понять живую природу, природу животных и растений. Поняли — овладели. А для того, чтобы понять природу, необходимо изучить Дарвина, именно не прочитать только, а изучить. Лучшим введением к изучению Дарвина является книга К.А. Тимирязева, овладейте ею; а кто желает идти по пути овладения дарвинизмом и далее, тому придется взяться за самого Дарвина. Изучайте Тимирязева и Дарвина, это необходимо!».

Видання про К.А. Тимірязєва:
До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

♦ Крашенинников Ф. Климент Аркадьевич Тимирязев // Сборник, посвященный К.А. Тимирязеву его учениками. – М. : [типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев], 1916. - XXXVIII, 560 с.

Сборник статей, посвященный Клименту Аркадьевичу Тимирязеву его

учениками в ознаменование семидесятого дня его рождения.

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

Поликарпов А. Жизнеописание Тимирязева // Сеятели и хранители: в  2-х кн. / сост. В.В. Володин. – М. : Современник, 1992. – Кн. 2. – С. 8–48.

В томе собраны рассказы-жизнеописания и документально-мемуарные

материалы о блистательной плеяде русских ученых-землеведов: основателях

почвоведения В. Докучаеве и П. Костычеве, «титане естествознания» К.

Тимирязеве, чудо-садоводе И. Мичурине ...»

До 170-річчя від дня народження К.А. Тимірязєва

♦ «Вечный спутник» // Лишевский В.П. Охотники за истиной: рассказы о творцах науки / В.П. Лишевский. – М. : Наука, 1990. – С. 180–193.

    В книге рассказывается о жизни и деятельности выдающихся ученых далекого и недавнего прошлого.., об их беззаветном служении науке и обществу. Читатели познакомятся также с исторической обстановкой, в которой жили и творили эти ученые, получат представление об уровне науки в то время.

Васецкий Г.С. Философские воззрения К.А. Тимирязева // Из истории русской философии: сб. ст. – [Л.] : Политиздат, 1952. – С. 582–601.

Компанеец М. Тимирязев Климент Аркадьевич. 1843-1920 // Компанеец М. Ученые агрономы России. – М., 1976. – Кн. 2. – С. 4–35.

Разгон Л. Зримое знание: о кн. К.А. Тимирязева и А.Е. Ферсмана / Л. Разгон. – М. : Книга, 1983. - 254 с. : ил.

Философские проблемы и эволюционная биология. Защита материализма К.А. Тимирязевым // История философии в СССР.  – М. : Наука, 1968. – С. 447–462.Категорія: Оголошення, Виховна діяльність

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.