Сільськогосподарська екологія

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аверчев О.В. Агроекологічне обґрунтування адаптивних техно-логій вирощування круп’яних культур на півдні України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук / О.В. Аверчев ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2013. – 44 с.
 2. Болотский А.С. Экологические аспекты технологии выращивания овощных растений / А.С. Болотских // Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу асп. і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (Харків, 10–13 січ. 2012 р.) / ХНАУ. – Х., 2012. – Ч. 1. – С. 66–70.
 3. Бондарь В.І. Екологічне оцінування технології вирощування пшениці озимої за впливом на стан агроекосистеми / В.І. Бондарь, Л.П. Ющенко // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2012. –  Вип. 178. – С. 198–204.
 4. Деркач О. Дослідження можливості вирощування соняшнику як органічної продукції в степовій зоні України / О. Деркач [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2011. – 2011. – № 2. – С. 26–28.
 5. Дудяк Н.В. Еколого-економічне регулювання антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти : автореф. дис. … канд. екон. наук / Н. В. Дудяк ; Міжнарод. ун-т бізнесу та права. – Херсон, 2013. – 20 с.
 6. Екологічний стан агроценозів кукурудзи під впливом агрометеорологічних умов / В.М. Чайка [та ін.] // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2011. –  Вип. 158. – С. 125–133.
 7. Жемела Г.П. Вміст токсичних елементів у ґрунті і в зерні пшениці твердої ярої залежно від удобрення. / Г.П. Жемела,       О.В. Бараболя // Хранение и перераб. зерна. – 2011. – № 8. – С. 32–34.
 8. Жовтоног О.І. Типізація агроландшафтів для інтегрованого управління водоземлекористуванням // О.І. Жовтоног [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 11. – С. 60–67.
 9. Лопатько К.Г. Застосування наночастинок металів – екологічно безпечна технологія вирощування пшениці озимої / К.Г. Лопатько [та ін.] // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2011. –  Вип. 158. – С. 119–124.
 10. Моклячук Л.І.  Агроекологічна оцінка викидів сполук активного азоту у секторі сільського господарства України / Л.І. Моклячук [та ін.] // Агроеколог. журн. – 2012. – № 2. – С. 36–42.
 11. Парахин Н.В. Основы растениеводства на загрязненных радионуклидами почвах / Н.В. Парахин, А.В. Амелин, В.М. Казьмин // Земледелие. – 2008. – № 5. – С. 10–12.
 12. Парфенюк А.І. Методологічні підходи до оцінювання сорту рослин за якістю до фітопатогенних грибів та впливом на інтенсивність утворення їх пропагул / А.І. Парфенюк [та ін.] // Агроеколог. журн. – 2012. – № 3. – С. 90–93.
 13. Полякова Н.М. Інноваційні технології як фактор ресурсозбереження та вирішення екологічних проблем у рослинництві Луганської області / Н.М. Полякова // Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Сер.: Сільськогосподарські науки / ЛНАУ. – Луганськ, 2010. – № 12. – С. 150–153.
 14. Рідей Н.М. Агроекологічна оцінка полів і кормових угідь чорноземів типових для вирощування зернових і кормових культур/ Н.М. Рідей, В.П. Строкаль // Вісн. ХНАУ. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове госп-во. – Х., 2008. –  № 1. – С. 239–243.
 15. Стоволос Н.Б. Екологізація як ключовий елемент розвитку АПК / Н.Б. Стоволос // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Сер.: Економіка і менеджмент / СНАУ. – Суми, 2011. – Вип. 9 (50). – С. 189–192.
 16. Таран Н.Ю. Амінокислотний склад білка пшениці за умов забруднення агроценозу свинцем / Н.Ю. Таран [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2009. – № 7. – С. 21–25.
 17. Тараріко Ю.О. Міжгалузева оптимізація сільського-подарського підприємства у зоні зрошення / Ю.О. Тараріко, О.А. Козаченко // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 3. – С. 70–75.
 18. Тараріко Ю.О. Моделювання агроекосистем на інформаційній базі стаціонарного досліду в Поліссі / Ю.О. Тараріко, Г.І. Личук // Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 3. – С. 53–58.
 19. Таргоня В. До питання виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва / В. Таргоня, В. Яворів // Техніка і технології АПК. – 2011. – № 1. – С. 35–39.
 20. Тогачинська О.В. Екологічна експертиза технології вирощування пшениці озимої / О.В. Тогачинська // Агроеколог. журн. – 2013. – № 1. – С. 40–45.
 21. Ференець О.П. Екологічні наслідки війни / О.П. Ференець // Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2010. – Вип. 2. – С. 242–245.
 22. Ходаківська О.В. Екологічні проблеми сільськогосподарського землекористування / О.В. Ходаківська // Науково-методичні основи підвищення економічної ефективності, інноваційного розвитку та менеджменту аграрного виробництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. (Харків, 24–25 квіт. 2013 р.) / ХНАУ. – Х., 2013. – С. 281–284.
 23. Ходаківська О.В. Сучасні проблеми та перспективи розвитку екологізації аграрного виробництва в Україні / О.В. Ходаківська, О.В. Біган // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 8. – С. 69–72.
 24. Хромушина Л.А. Напрями розвитку с.-г. підприємств на засадах екологізації: [Сумської області] / Л.А. Хромушина // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Сер.: Економіка і менеджмент / СНАУ. – Суми, 2011. – Вип. 6/2. – С. 189–194.
 25. Шапоренко О.І. Шляхи активізації еколого-інноваційної діяльності в АПК / О.І. Шапоренко, А.К. Каменський // Еколог. вісн. – 2010. – № 1. – С. 6–7.
 26. Эгейс Н.С. Роль хемомутантов озимой пшеницы в экологии сельской местности / Н.С. Эгейс  [и др.] // Актуальные вопросы аграрной науки и образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию УГСХА (Ульяновск, 20–22 мая 2008 г.) – Ульяновск : УГСХА, 2008. – Т. 1. – С. 216–219.
 27. Яковишина Т.Ф. Экологическая оценка реакции-отклика озимых зерновых культур на токсическое действие тяжелых металлов / Т.Ф. Яковишина // Аграрний форум – 2008 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 15–18 жовт. 2008 р.) – Суми, 2008. – С. 34–35.

Переглядів:  1151