Соціальна екологія

 


ТЕМАТИЧНИЙ  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ


 1. Белан В.Ю. Чорнобильська катастрофа – як це було і що ми маємо сьогодні / В.Ю. Белан // Еколог. вісн. – 2011. – № 6 (70). – С. 24–26.
 2. Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства : тези доп. міжнар. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених (Харків, 4–5 жовт. 2010 р.) – Х., 2010. – 334 с.
 3. Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ., асп. і молодих учених (Харків, 2–4 жовт. 2013 р.) – Х., 2013. – 116 с.
 4. Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ., асп. і молодих учених (Харків, 3–5 жовт. 2012 р.) – Х., 2012. – 212 с.
 5. Клименко М.О. Методологічні підходи до визначення меж зони впливу урбосистем на агросферу / М.О. Клименко, А.М. Прищепа // Еколог. вісн. – 2013. – № 6 (81). – С. 12–13.
 6. Лукша О. Інтеграція екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та планів (регіональний семінар у Закарпаті) / О. Лукша // Еколог. вісн. – 2013. – № 4 (79). – С. 2–4.
 7. Оскольський В. Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України / В. Оскольський // Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 4–13.
 8. Синякевич І. Стратегія подоланя глобальних екологічних загроз / І. Синякевич // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 69–77.
 9. Соціальна екологія: порівняльний аналіз динаміки демографічних процесів та тенденцій соціально-економічного розвитку на радіоактивно забруднених територіях / В.А. Прилипко [та ін.] // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Біологія, біотехнологія, екологія / НУБіПУ. – К., 2011. – Вип. 158. – С. 156–163.
 10. Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку / К.В. Стецюк // Еколог. вісн. – 2013. – № 3 (78). – С. 26–27.
 11. Терлецький В.К. Преференції громадської екологічної експертизи в стратегії розвитку регіону / В.К. Терлецький, А.Б. Філіпенко // Еколог. вісн. – 2013. – № 1 (76). – С. 25–28.
 12. Фурдичко О.І. Еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України / О.І. Фурдичко, О.С. Дем’янюк // Агроеколог. журн. – 2013. –№ 3. – С. 7–12.
 13. Фурдичко О.І. Збалансовані еколого-економічні та соціальні інтереси – основа якості життя і здоров’я людини / О.І. Фурдичко, О.І. Ковалів // Агроеколог. журн. – 2013. –№ 4. – С. 7–13.
 14. Фурдичко О.І. Проблеми оптимізації використання природно-ресурсного потенціалу певного регіону / О.І. Фурдичко, В.С. Паштецький // Агроеколог. журн. – 2013. –№ 1. – С. 17–21.
 15. Штепа К.О. Планувальні аспекти в оцінці комфортності середовища для проживання населення / К.О. Штепа, Є.Є. Клюшниченко // Экология плюс. – 2013. – № 2 (35). – С. 21–22.
 16. Штуца В.М. Проблеми взаємодії економіки та довкілля / В.М. Штуца // Еколог. вісн. – 2012. – № 5 (74). – С. 25–26.

Переглядів:  1027