Технології вирощування сої

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрієнко А.Л. Вплив попередників на формування надземної маси рослин та урожайність сої / А.Л. Андрієнко, Д.Ю. Голиков // Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Кіровоград, 26–27 квіт. 2009 р.) – Кіровоград, 2009. – Вип. 6. – С. 11–14. – Бібліогр.: 4 назв.
 2. Бушнев А.С. Особенности обработки почвы под сою / А.С. Бушнев // Земледелие. – 2010. – № 3. – С. 21–23.
 3. Глупак З.І. Вплив строків сівби та глибини загортання насіння на врожайність сої / З.І. Глупак // Вісник Сумського національного аграрного університетуту. Сер.: “Агрономія і біологія” / СНАУ. – Суми, 2009. – Вип. 11. – С. 111–114.
 4. Дерев’янський В.П. Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування сої / В.П. Дерев’янський, С.М. Каменська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – Вип. 1 (30), т. 1. – С. 137–143. – Бібліогр.: 13 назв.
 5. Дозоров А. Биоэнергетическая оценка технологических приемов возделывания сои // Междунар. с.-х. журн. – 2008. – № 1. – С. 45–48.
 6. Долаберидзе С. Обробка грунту під посів сої і значення сівозміни / С. Долаберидзе, О. Петровський // Агроном. – 2007. – № 2. – С. 150–151.
 7. Дробітько О.М. Оптимізація елементів технології вирощування сої та кукурудзи у південно-західній частині Степу України : автореф. дис. канд. с.-г. наук / О.М. Дробітько ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 20 с.
 8. Жолобецький  Г. Соя на кулісах / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2012. –  № 11. – С. 54–55.
 9. Ільєнко О.В. Оптимізація прийомів формування врожайності сої різних груп стиглості в умовах північної частини Степу України : автореф. дис. канд. с.-г. наук / О.В. Ілльєнко ; Ін-т зерн. госп-ва УААН. – Дніпропетровськ, 2008. – 17 с.
 10. Калінський В.Ф. Особливості технології вирощування сої / В.Ф. Калінський, П.С. Вишневський // Хімія. Агрономія. Сервіс. – 2007. – № 7. – С. 12–13.
 11. Красюк Л.М. Продуктивність сої залежно від способів основного обробітку грунту та догляду за посівами в умовах північного Лісостепу : автореф. дис. канд. с.-г. наук / Л.М. Красюк ; Ін-т землеробства. – К., 2011 . – 23 с.
 12. Лупітько О.І. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України : автореф. дис. канд. с.-г. наук / О.І. Лупітько ; Ін-т зернового господарства. – Дніпропетровськ, 2010. – 18 с.
 13. Мигаль І.Б. Формування продуктивності сої залежно від біологічних особливостей сорту, норм висіву насіння та рівня мінерального живлення в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. … канд. с.-г. наук / І.Б. Мигаль ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2011. – 20 с.
 14. Нагорний В.І. Вплив способу обробітку грунту і системи удобрення на продуктивність сортів сої / В.І. Нагорний // Вісник Сумького національного аграрного університету. Сер.: “Агрономія і біологія” / СНАУ. – Суми, 2011. – Вип. 4. – С. 81–85.
 15. Огурцов Є.М. Удосконалення технології вирощування сої у Східному Лісостепу України / Є.М. Огурцов, В.Т. Михєєв, І.В. Клименко // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2011. – № 6. – С. 157–166.
 16. Панасенко О.Л. Система основного обробітку при вирощуванні сої /  О.Л. Панасенко // Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (Харків, 3–5 жовт. 2007 р.) – Х., 2007. – С. 50а.
 17. Паселиниченко О.Л. Соя на рисовых оросительных системах / О.Л. Паселиниченко, С.М. Березовская // Земледелие. – 2010. – № 3. – С. 18–19.
 18. Петриченко В. Актуальні проблеми оптимізації технології вирощування сої / В. Петриченко, С. Іванюк // Аграрний тиждень. – 2010. – № 9. – С. 13.
 19. Поліщук С.В. Строки сівби сої / С.В. Поліщук // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 2. – С. 10–11.
 20. Рожкован В. Технологія і технічні засоби збирання сої / В. Рожкован, Н. Григорчук // Пропозиція. – 2011. – № 10. – С. 68–69.
 21. Романько Ю.О. Вплив строків сівби на продуктивність сортів сої  Північно-Східного Лісостепу України / Ю.О. Романько // Вісник Сумького національного аграрного університету. Сер.: “Агрономія і біологія” / СНАУ. – Суми, 2010. – Вип. 4. – С. 87–94.
 22. Сентябрев А.А. Соя – “антикризисная” культура / А.А. Сентябрев // Земледелие. – 2010. – № 3. – С. 15–16.
 23. Синеговская В.Т. Влияние приемов агротехники на продуктивность сои / В.Т. Синеговская, А.Н. Гайдученко, М.В. Толмачев // Земледелие. – 2010. – № 5. – С. 27–29.
 24. Сокирко П.Г. Вплив основного та передпосівного обробітку грунту на формування продуктивності сої в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу : автореф. дис. канд. с.-г. наук  / П.Г. Сокирко ;  Ін-т землеробства. – К., 2010. – 22 с.
 25. Чинчик О.С. Особливості елементів технології вирощування сої на насіння в умовах західного Лісостепу України / О.С. Чинчик, В.О. Гаврилюк // Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (Кировоград, 24 берез. 2011р.) – Кіровоград, 2011. – С. 87–90. – (Ювілейний вип. до 80-річчя заснування НААН та 100-річчя Кіровоградського ін-ту АПВ).
 26. Шевников  М.Я. Агроекологічні основи вирощування сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України / М.Я. Шевніков // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2010. – № 7. – С. 192–201.
 27. Шевніков М.Я. Строки, способи сівби та густота рослин сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України / М.Я. Шевніков // Вісник ХНАУ.  Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2010. – № 9. – С.57– 67.
 28. Ярошенко В. Основные требования к технологии выращивания сои / В. Ярошенко // Аграрний тиждень. – 2008. – № 8. – С. 13.
 29. Ярошко М. Технологія вирощування сої: фактори врожайності, сівба і використання добрив / М. Ярошко, Я. Мартінща // Агроном. – 2013. – № 1. – С. 130–133.

Переглядів:  1985