Зрошення сої

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Агафонов Е.В. Удобрение сои на черноземе обыкновенном в условиях орошения / Е.В. Агафонов, Л.Н. Агафонова, С.А. Гужвин // Агрохимия. – 2004. – № 6. – С. 42–51.
 2. Волинець І.Г. Формування симбіотичного апарату та продуктивність сої за різних умов живлення і зволоження ґрунту / І.Г. Волинець // Зб. наук. пр. Уман. держ. аграр. ун-ту / УДАУ. – Умань, 2005. – Вип. 59. – С. 46–55. – (Присвячено 60-річчю навчального закладу).
 3. Клубук В. Збільшення врожайності сої в умовах зрошення / В. Клубук, Ю. Лавриненко // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 52–56.
 4. Клубук В.В. Вплив зрошення та біологічних умов на врожайність сої / В.В. Клубук // Зрошуване землеробство : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т землеробства південного регіону УААН. – Херсон, 2009. – Вип. 52. – С. 51–54.
 5. Лінський А.М. Оптимізація режиму зрощення сої на зерно в умовах північного Степу України / А.М. Лінський // Бюлетень / Ін-т зернового госп-ва. – Дніпропетровськ, 2002. – № 18. – С. 51–53.
 6. Лытов М.Н. Вопросы водосбережения при возделывании сои / М.Н. Лытов, М.Ю. Моисеев // Мелиорация и водное хозяйство. – 2003. – С. 22–25.
 7. Назарчук А.А. Продуктивність сортів сої при вирощуванні в умовах Півдня України без зрошення / А.А. Назарчук, О.В. Сидякіна // Зрошуване землеробство : міжвід. темат. наук. зб. / Ін-т землеробства південного регіону УААН . – Херсон, 2007. – Вип. 48. – С. 118–121.
 8. Огурцов Є.М. Урожайність сої залежно від дози добрив і краплинного зрошення в умовах Лівобережного Лісостепу України / Є.М. Огурцов, І.В. Клименко // Вісник ХНАУ. Сер.: «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво» / ХНАУ. – Х., 2009. – № 7. – С. 110–114. – Бібліогр.: 3 назви.
 9. Писаренко П. Режим зрошення сої в Південному Степу України / П. Писаренко, Є. Репілевський // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 60–62.
 10. Сніговий В.С. Особливості поливного режиму і застосування гербіцидів при вирощуванні сої в рисових сівозмінах / В.С. Сніговий, О.М. Уманський // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. / ХДАУ. – Херсон, 2007. –   Вип. 54. – С. 185–190.
 11. Соляник Н.М. Соя при орошении / Н.М. Соляник, П.В. Клюшкин,     И.Н. Соляник // Земледелие. – 2001. – № 1. – С. 20.
 12. Сухотін А.С. Технологія вирощування післяжнивної сої після льону олійного в умовах зрошення на півдні України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук / А.С. Сухотін ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с.
 13. Ушкаренко В.О. Вплив елементів технології вирощування на врожайність зерна сої в післяжнивних посівах на півдні України  / В.О. Ушкаренко, А.С. Сухотін // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. / ХДАУ. – Херсон, 2008. – Вип. 56. – С. 3–7.
 14. Чамурлиев О.Г. Ресурсосберегающие приемы возделывания сои на орошении / О.Г. Чамурлиев, Е.В. Зинченко // Земледелие. – 2010. – № 4. – С. 38–39.
Переглядів:  1130