Питання академічної доброчесності

Автор: bibliograf от 4-12-2019, 14:55, переглянуло: 1974

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

   Одним із основних завдань Закону України про освіту (від 05.09.2017) є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи впродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); удосконалення нормативно-правової бази освіти, зокрема розроблення новітніх програм, зорієнтованих на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів тощо.

   Стаття 42 Закону присвячена академічній доброчесності.

   1. Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

   2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

   3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 •  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 •  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 •  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 •  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

   4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – використання письмових робіт із зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної преваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

   5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні або позбавлення привоєнного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

   6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

   7. Види академічної відповідальності (у т. ч. додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

   8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

   9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.

   10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

ПРОЕКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ

https://saiup.org.ua/

   У 2016 р. в Україні стартував Проект сприяння академічній доброчесності. Десять вищих навчальних закладів України рекомендовано Міністерством освіти і науки України до участі у чотирирічному Проекті сприяння академічній доброчесності, ініційованому Американськими Радами з міжнародної освіти у партнерстві із Міністерством освіти і науки та за підтримки Посольства США. Його мета – донести до університетської спільноти значення академічної доброчесності і наслідки недотримання її постулатів. Адже академічна доброчесність означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці послуговуються, передусім, принципами чесної праці та навчання, що стане невід’ємною складовою нової академічної культури в українських вищих навчальних закладах та передумовою для успішного розвитку суспільства.

   Учасниками проекту стали: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків), Луцький національний технічний університет (м. Луцьк), Донецький національний університет у Вінниці, Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль), Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл), Сумський державний університет (м. Суми), Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль), Запорізький державний університет (м. Запоріжжя), Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ), Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса).

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

З ПІДТРИМКИ  ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf

КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК

http://ula.org.ua/ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: МІФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЧИ ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ?

http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

http://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2018/10/7ad8bc804615de94db4a8f0423fd12ee.pdf

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОШИРЕННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf

Матеріал підготувала головний бібліограф І.П. Жидких

_______________________________________________________________________________________________________ 

Питання академічної доброчесності

Шановні науковці та здобувачі вищої освіти!

   Фундаментальна бібліотека надає технічну і консультаційну допомогу авторам у перевірці своїх робіт на пошук запозичень (плагіат). Ми пропонуємо різні онлайн-сервіси та різний рівень перевірки.

Поширені програми

для антиплагіатної експертизи

Онлайн-ресурси

AntiPlagiarism.NET

Рlagiarism Detector (підтримує укр. мову)

Compare Suite*

Www.copyscape.com

Double Content Finder*

Іstio

Etxt antiplagiat

Plagscan

StrikePlagiarism*

Copylancer

text.ru (підтримує укр. мову)

Сontent-Watch.ru

Viper*

PR-CY.RU

Аdvego Plagiatus (підтримує укр. мову)

Grammarly

https://unicheck.com/uk-ua

Plagramme (підтримує укр. мову)

Рlagiarism checker (підтримує укр. мову)

PlagTracker

Рaperrater

 

Sourceforge

 

Unicheck*

 

Рlagium*

 

Plagiarismcheck tool*

 

*платний ресурс

 

   Процедура перевірки на плагіат проста: всього кілька кліків – і ви дізнаєтеся відсоток унікальності тексту. Якщо в мережі є дублікати текстів, вони обов’язково знайдуться. Ви також можете перевірити текст на помилки за допомогою сервісу перевірки орфографії.

  При реєстрації на сервісі у Вас будуть автоматично зняті обмеження перевірки, призначені для гостей, і Ви отримаєте можливість перевіряти набагато більшу кількість текстів за допомогою сервісів плагіат онлайн.

   Результати роботи з сервісами з пошуку плагіату не є підставою для заяв про порушення авторського права або про те, що той чи інший текст є плагіатом.

   Сервіс – це лише інструмент, який спрямований на використання виключно в інформаційних цілях та інформує про наявність однакового або схожого фрагмента тексту в документі з джерелом.

 За консультаційною допомогою звертатися до відділу комплектування і довідково-бібліографічного обслуговування (кімн. 6, І поверх бібліотеки)

Матеріал підготувала директор бібліотеки С.О. Довгалюк 

____________________________________________________________________

МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ «АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ»

   Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова) 

https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf


   Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива (Т. Фініков)

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/Phinikov.pdf


   Що потрібно знати про плагіат : посібник з академічної грамотності та етики (О. Гужва)

http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/books_ac-gr.pdf


   Академічна культура українського студентства

http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/material.pdf


   Етичні принципи в академічній діяльності (С. Курбатов)

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/Kurbatov.pdf

 

 

 
Категорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.